Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

O.A. PLATONOV: OROSZORSZÁG A SZABADKŐMŰVESEK URALMA ALATT.

TanácsadásBár úgy tűnik, hogy fogva vannak, de azért az ismetélés soha se árthat, vagy hét..., vagy nyóc...Sorost, mint a mossad ügynökét jellemzi és a máltai kereszteseket meg a "legmagasabb állami" beavató brancsnak. KÖTELEZŐ OLVASMÁNY! MOSZKVA, RUSSZKIJ VESZTNYIK, 2000 (RÉSZLETEK)
BEVEZETÉS

Annak érdekében, hogy eligazodhassunk a modern szabadkőművességben, először

is fontos megérteni, hogy ezen bűnös társulás mai tevékenységi formái jelentősen eltérnek a

róla alkotott hagyományos elképzelésektől. A mai szabadkőműves ritkán ölti fel

köpönyegét. A szokásos szabadkőműves rituálé napjainkban háttérbe szorul. A

„szabadkőműves munka” nagy része már nem a hagyományos szabadkőműves

páholyokban valósul meg, hanem különböző szabadkőműves típusú zárt szervezetekben –

„Rotary”, „Pen”, „Magisztérium” klubokban, Sas vagy Nagy Konstantin „humanitárius”

társaságokban, stb.. A szabadkőműves rituálé, mely századokon át a politikai intrikák

álcázásaként szolgált, a XX. század második felében nagymértékben vesztett

jelentőségéből. Azon feltételek közepette, amikor a nyugati világ összes országában olyan

emberek kerültek hatalomba, akik már nem szégyenlik beismerni tagságukat

szabadkőműves szervezetekben, a szabadkőműves rituálék szükségessége megszűnt. A

szabadkőművesség titkos politikai szakszervezetté alakul át, egyfajta internacionálévá,

mely soraiban egyesíti a becstelen politikusokat, pénzügyi szélhámosokat, minden rendű-

rangú jöttmentet, akik mindenek fölé helyezik a hasznot és az emberek feletti korlátlan

hatalmat. Ennek a titkos internacionálénak élén zsidó vezetők állnak. Ugyanúgy, mint az

SZKP (Szovjetunió Kommunista Pártja) a Szovjetunióban, a szabadkőművesség Nyugaton

a politikai hatalom gerince. Az összes fontosabb politikai döntést a zártkörű szervezetek

csendjében készítenek elő és fogadnak el. A „demokratikus választásokon” a köznek

megengedik, hogy a szabadkőműves összeesküvők által kínált néhány jelölt közül

válasszanak. Éppen ezeknek a jelölteknek biztosítják az információs támogatást a televíziók

és az újságok, melyeket gyakorlatilag ugyanezek az összeesküvők ellenőriznek. A nép

ebben a politikai rendszerben egyszerű statiszta a politikai intrikusok kezében. Éppen ezt a

politikai berendezkedést honosították meg hazánkban a 80-as évek végétől.

A második, amit fontos kiemelni a modern szabadkőműves tevékenység

megértéséhez, az az, hogy a zsidó-szabadkőműves struktúrák ma nem monolitok (egységes

egészek), hanem több klánból állnak, melyek harcolnak egymással a hatalomért és a

pénzért. Még az úgynevezett világkormányban – a Külkapcsolatok Tanácsában (CFR), a

Trilaterális Bizottságban (Háromoldalú Bizottságban) és a Bildenberg Klubban – szünet

nélküli harc folyik a zsidó-szabadkőműves klánok, a különböző rituálék rendjei és a

regionális központok között. Ezt a harcot világosan illusztrálják a jelenlegi történések

Oroszországban, ahol elkeseredett összecsapásokban estek egymásnak a Máltai Rend és az

amerikai szabadkőművesség (Jelcin, Berezovszkij, Abramovics), a „Bnai-Brit” és zsidó

szabadkőművesség (Guszinszkij, Fridman, Hodorovszkij, Javlinszkij), Franciaország Grand

Orient-je és az európai szabadkőművesség (Luzskov, Primakov, Jakovlev). A zsidó-

szabadkőművesség hatalmának mindhárom ága szerencsétlenséget és pusztulást hoznak

népünknek, mindegyikük Oroszország felosztására és népének genocídiumára irányul. ….

A BEFOLYÁSOLÁS ÜGYNÖKEI

A világméretű szabadkőműves összeesküvés első lépése a szabadkőműves hálózat

újrateremtésében a Szovjetunió területén az a művelet vált, mely során országunkban olyan

személyeket kutattak fel, akik a befolyásolás ügynökeivé válhattak. A titkosszolgálatok

nyelvén a „befolyásolás ügynöke” – egyik állam polgára, aki egy másik állam érdekében

cselekszik, felhasználva magas szolgálati beosztását a hatalom legfelső lépcsőin - az ország

2

vezetésében, politikai pártban, parlamentben, a tömegtájékoztatási eszközökben, valamint a

tudományban, művészetben, kultúrában. Jelen munkában csak azokkal a személyekkel

foglalkozunk, akik az USA érdekében tevékenykedtek és a CIA képezte ki őket. …

Minden jel szerint a cinkostársak felkészítésének első próbálkozása az amerikai

speciális szolgálatok kísérlete volt a szovjet ösztöndíjasok csoportjából beszervezni olyan

személyeket, akik az ötvenes évtized végén és a hatvanas évtized elején a Columbia

Egyetemen tartózkodtak, akik között ott voltak a jövőbeni „peresztrojka építésvezetői”, így

A. Jakovlev és O Kalugin. …

A 60-as és 70-es években a Központi Bizottság legfelső vezetőinek körében létrejön

egy befolyásolás ügynökei csoport, melybe többek között F.M. Burlackij (1964-ig), G.H.

Sahnazarov, G.I. Geraszimov, G.A. Arbatov, A.E. Bovin tartoztak. …

A 60-as évek végétől az USA ügynökei hatásának fontos részévé váltak A.D.

Szaharov és E.G. Bonner. … A volt fizikus tudós - szakítva a tudománnyal - és felesége,

fékevesztett zsidó kommunisták lánya, vezető helyet foglaltak el a szovjet-zsidó közéleti

személyiségek és az oroszellenes irányzatú ellenzékiek között, az Oroszország történelmi

értékeivel való szembenállás sajátos szimbólumaivá válva.

A befolyásolás ügynökei aktivitásának kiéleződése országunkban a világméretű

összeesküvés terveivel függ össze, amelyeket a szabadkőműves koordináló központok – a

Bilderberg Klub és a Háromoldalú Bizottság – keretében dolgoztak ki. ….

A szabadkőműves jövőkutató szervezet, a „Római Klub”, ahova többek között E.M.

Primakov is tartozik, kidolgozza „A növekedés határai” című jelentést (1972), mely széles

körben ismertté válik az egész világon. E jelentés adatai azt mutatták, hogy katasztrofális

gyorsasággal megy végbe az erőforrások csökkenése, és a nyugati országok fogyasztási

szintjük csökkenésének fenyegetése elé néznek.

A világméretű összeesküvés vezetőinek titkos tanácskozásain újra feléled a régi

szabadkőműves tézis „az új világrend” megteremtéséről, melyben a nyugati országok kis

csoportjának érdekében a teljes világhatalom a kezükben összpontosul, az erőforrások

felhasználását speciális programokkal ellenőrzik. Egy ilyen parazita rendszer

létrehozásának akadályát jelentette a Szovjetunió, amely ráadásul a világ erőforrásainak

jelentős részével rendelkezett. ….

AZ ÖTÖDIK HADOSZLOP MEGSZERVEZÉSE

Milyen pénzekkel és milyen mértékben fizették meg a befolyásolás ügynökeit a

világméretű összeesküvés gazdái, nem tudjuk1, de közismert, hogy éppen a nyolcvanas

évtized közepén ezek az ügynökök erőteljesen aktivizálódtak. Így, G. Arbatov (az USA

Intézet igazgatója), aki szoros kapcsolatban állt a nyugati körökkel, kezdeményezésére és

Gorbacsov közvetlen támogatásával visszatér A.N. Jakovlev, azonnal kulcspozíciót

foglalva el az oroszellenes folyamatok vezénylésében. Bizonyos idő elteltével éppen

körülötte csoportosul számos hírhedt személyiség, akik tragikus szerepet játszottak

országunk történelmében: V. Korotics, J. Afanaszjev, J. Jakovlev, G. Popov, J. Primakov,

G. Arbatov.

Ezen forradalmárok köre kezdetben nagyon szűk volt, de Gorbacsov erőteljes

támogatása magabiztossá tette őket.

A CIA erőteljesen bővíti tevékenységeinek szféráját. A befolyásolás ügynökeinek

felkészítése kerül a középpontba. A Szovjetunióban működő amerikai rezidentúra feladata

egyszerűsödik azzal, hogy az árulók kontingense (esősorban a pártapparátusból, a

1 Egyébként jól ismertek azok a formák, melyek keretében megvalósult ez a fizetés. Mindenekelőtt külföldi

utazások fizetése óriási napidíjakkal, nagy honoráriumok könyvekért, cikkekért, hozzászólásokért,

előadásokért, különböző ösztöndíjak juttatása, stb.

3

tudományból és a kultúrából), mellyel együtt kell dolgoznia, elnyerte a büntetlenség érzetét,

melyet magas támogatás sugalmazott számára. …

Az árulók megfizetésére különböző közvetítő struktúrákon (Orosz Reformok

Társadalmi Bizottsága, a „Nemzeti Hozzájárulás a Demokráciához” amerikai egyesület,

Kribl Intézet, különböző alapítványok és bizottságok) keresztül dollár milliárdok érkeznek

az országunkba.

A Kribl Intézet például (vezetője, saját szavai szerint úgy döntött, hogy „energiáit a

Szovjet Birodalom szétzúzásának szenteli”), képviseletek teljes hálózatát hozta létre a volt

Szovjetunió köztársaságaiban. E képviseletek segítségével 1989 novembere és 1992

márciusa között körülbelül 500 „oktatási konferenciát” szerveztek a Szovjetunió különböző

pontjain.2 …

A CIA másik gyermeke a „Nemzeti Hozzájárulás a Demokráciához” egyesület

(vezetője A. Vajnstejn) – számos szervezet tevékenységét finanszírozta a Szovjetunióban:

1984. év – Szaharov Intézet Moszkvában, az emberi jogok és a világ problémái

központ megszervezése lehetőségének tanulmányozása.

1986. év - Szaharov Intézet, „szabadegyetem megalakítása olyan egyetemisták

részére, akik elvetik a szovjet felsőoktatási rendszert.

1990. év – az USA Kongresszusának Alapítványa, a Szovjetunió Legfelső tanácsa

Régióközi Képviselői Csoportjának kezdeményező finanszírozása.3

Teljes bizonyossággal ismert, hogy a SZU KGB jelentéseiből M. Gorbacsov tudott a

befolyásolás ügynökeinek kiképzésének célját szolgáló speciális intézményekről, ismerte a

végzettek névsorát. Ugyanakkor semmit nem tett annak érdekében, hogy beszüntesse az

árulók tevékenységét.

A KGB vezetőitől a gonosztevők kiterjedt hálózatáról információkat tartalmazó

dossziét megkapva, Gorbacsov megtiltja a KGB-nek, hogy bármilyen intézkedést

foganatosítsanak a bűnözői támadási kísérletek keresztezésére. Sőt, teljes erejével leplezi és

menti A.N. Jakovlevet, a befolyásolás ügynökeinek szovjeunióbeli „keresztapját”, annak

ellenére, hogy felderítők forrásaiból származó rá vonatkozó információk jellege, nem hagy

kétséget tevékenységének valós titkos indítékai felől.

Íme, mit közöl erről a KGB volt elnöke, Krjucskov: „1990-ben az Állambiztonsági

Hivatal a felderítés és az elhárítás vonalán több különböző (megbízhatóként értékelt)

forrásból különösen óvatosságra intő információt kapott A.N. Jakovlevvel kapcsolatban. A

feljelentés lényege abban foglalható össze, hogy a nyugati speciális szolgálatok értékelése

szerint Jakovlev a Nyugat számára kedvező pozíciót foglal el, megbízhatóan szemben áll a

„konzervatív” erőkkel a Szovjetunióban, és hogy rá biztosan lehet számítani bármilyen

helyzetben. …”

A SZOVJET URALKODÓRÉTEG ÁTALAKULÁSA

… A legfontosabb dolog nem abban rejlik, hogy miként vásárolták meg őket,

megijesztették vagy becsapták, hanem abban a mechanizmusban, mely lehetővé tette ezt az

árulást. Ez a mechanizmus magába a Kommunista Párt irányításába volt beépítve, mely a

kezdetektől a szabadkőműves rend szerint működött, mint a mindent átfogó ellenőrzés és

hatásgyakorlás titkos hatalmi struktúrája. A Szovjetunió Kommunista Pártjának irányítási

rendszere nem ideológiai szervezetként létezett, hanem mint a hatalom puszta eszköze,

mely abszolút független volt a néptől, és ezen túl szemben állt vele. Ez a függetlenség a

néptől tett lehetővé bármilyen fordulatot a politikában, az ezt megvalósító cselekvő

személyeket pedig megszabadította bármilyen felelősségtől. A 70-es években a Szovjetunió

2 Szovetszkaja Rosszija, 1993. január 16.

3 Szovetszkaja Rosszija, 1993. május 25.

4

Kommunista Pártjának vezető káderei általában a társadalom szellemileg marginális

rétegeiből, mintegy az emberek ülepítő medencéjéből alakultak ki, olyanokból, akik nem

képesek a normális emberi fogalmak szerint élni és saját érdekeik érvényesítése céljából

készek bármilyen hitványságra, árulásra, hitszegésre. Az úgynevezett peresztrojka

időszakában a Szovjetunió Kommunista Pártjának irányítási rendszere nem semmisült meg,

hanem átalakult csaknem ugyanolyan összetételében két egymást kölcsönösen kiegészítő és

egymást átfedő – a szabadkőműves nemzetközi és a maffiózó-vállalkozói - titkos hatalmi

struktúrába. Ma az országban éppen ezek a struktúrák ellenőrzik csaknem teljesen a

hatalmat.

A Szovjetunió Kommunista Pártjának leendő vezetőinek első kapcsolatai a

szabadkőművességgel természetesen nem a peresztrojka időszakában teremtődnek meg,

hanem a hatvanas-hetvenes években. Gorbacsovnál a kapcsolatfelvétel a

szabadkőművességgel, valószínűleg Olaszországi nyaralása során jött létre, ahol abban az

időben célratörően és nagyon kezdeményezően tevékenykedtek a CIA ellenőrzése alatt álló

szabadkőműves páholyok, melyek célként a kommunizmus feltartóztatását tűzték ki célul

(többek között az ismert „Propaganda-2 páholy, melyet L. Dzselli CIA ügynök vezetett).

A.N. Jakovlev kapcsolatai a szabadkőművességgel arra az időszakra esnek, amikor az

USA-ban és Kanadában tartózkodott. Ezek kétséget kizáróan nem korlátozódtak a

szabadkőműves P. Trudoval való találkozásokra.

Az első publikált híradások arról, hogy M. Gorbacsov a szabadkőművesekhez

tartozik, 1988. február 1-én jelennek meg a kis példányszámú német „Mer Liht” („Több

fényt”) című folyóiratban. Hasonló híreket publikál a „Novoje russzkoje szlovo” című new-

yorki újság (1989. december 4-én), ahol még az USA elnökének, Bush-nak és

Gorbacsovnak a fényképei is szerepelnek, kezeikkel tipikus szabadkőműves jeleket

mutatva.

Azonban a legmeggyőzőbb bizonyítékává annak, hogy Gorbacsov a

szabadkőművességhez tartozik, a szabadkőműves világkormány vezető képviselőivel ápolt

szoros kapcsolatai válnak, és csatlakozása az egyik fő mondialisztikus struktúrába – a

Háromoldalú Bizottságba. Gorbacsov és a Háromoldalú Bizottság között közvetítőként az

ismert pénzügyi spekuláns, szabadkőműves és az izraeli speciális szolgálat, a „Mosszad”

ügynöke, Gy. Soros jelent meg4, aki 1987-ben megszervezte az úgynevezett Soros

Alapítvány-Szovjetúniót (Fond-Szorosz- Szovetszkij Szojuz), amiből később kinőtt a

szovjet-amerikai „Kulturális Kezdeményezés” (Kulturnaja Iniciativa) alapítvány, mely

nyíltan oroszellenes jellegű volt.

A Soros Alapítvány tisztségviselői és aktivistái közé taroztak olyan közismert

oroszgyűlölők (oroszfóbiások), mint J. Afanaszjev, továbbá a „Znamja” című folyóirat

főszerkesztője, G. Baklanov, az orosz falvak lerombolásának ideológusa. T. Zaszlavszkaja,

a botrányosan ismert ügyvéd, A. Makarov, az Alkotmánybíróság bírója, E. Ametisztov.

Soros eszközeiből fizették azon politikusok oroszellenes tevékenységét, ami

tragikus szerepet játszott a Szovjetunió sorsában, többek között J. Afanaszjevet. 1990-ben ő

finanszírozta a szovjet gazdaság lerombolására irányuló „500 nap” program kidolgozói

csoportjának utazását az USA-ba G. Javlinszkij vezetésével, és később a Gajdar „csapatét”

is (amikor még nem voltak a kormányban).

Soros révén finanszírozták a sajtótermékek és televízió oroszellenes tevékenységét,

zajlott a „független televízió” specialistáinak felkészítése.

1989-ben a „Znamja” című folyóiratban (6. szám) Soros gyakorlatilag felszólít az

orosz nemzeti mozgalom elleni harcra, a legnagyobb veszélyt látva benne a világ

összeesküvőire nézve. …

4 A „Mosszaddal” fenntartott kapcsolatai miatt Gy. Sorost kiutasították Magyarországról, Romániából és

Csehszlovákiából.

5

Gorbacsov belépése a Háromoldalú Bizottság tagjai közé 1989. januárjára esik. A

szovjet peresztrojka fő építőmestereinek, valamint a „Világmindenség Építőmesterének” és

az „új világrend” „üdvére” tevékenykedő „fivéreiknek” találkozója Moszkvában jött létre.

A Háromoldalú Bizottságot elnöke, David Rockefeller (ő a Külkapcsolatok tanácsának

vezetője is), J. Bertuan, V. Jiskar d’Estain és J. Nakaszone. A világméretű összesküvés

hitére térítendők között Gorbacsovon kívül jelen voltak A. Jakovlev, E. Sevarnadze, G.

Arbatov, J. Primakov, V. Medvegyev és néhányan más személy. A titkos tárgyalások

eredményeként a közös tevékenységre vonatkozó megállapodást dolgoztak ki, aminek

lényege akkor még kevesek számára volt világos. Azonban minden érthetővé vált

ugyanazon év végén, amikor a harcostársaik ugyanazon állományával.- mint akikkel a

Háromoldalú Bizotság delegációjával - M. Gorbacsov találkozott Málta szigetén Bush

elnökkel. „Több szakértő hajlik arra, hogy Málta olyan fatális megállapodások - Gorbacsov

és Bush - között színhelyévé vált, melyek rövidesen a Szovjetunióban katasztrófához és

Kelet-Európa országaiban kataklizmákhoz vezettek.5 Fontos megállapodások megkötése

éppen Máltán, mely a Máltai Lovagok fővárosa, melynek lovagjai a Háromoldalú Bizottság

és a Bilderberg Csoport tagjai, mintegy jelképezte a világméretű összesküvés és a haza

elárulásába beleegyező SZKP vezetők viszonyának új szakaszát. …

Különösen jellemző, hogy az első hivatalos szabadkőműves struktúra, mely a

Szovjetunióban megszületett, a Bnai-Brit nemzetközi zsidó szabadkőműves páholy volt.

Megnyitásának engedélyezését személyesen Gorbacsovtól kapták, H. Kissinger rendje

egyik vezetőjének közbenjárására. 1989. májusában a „L’Arche” zsidó havilap Párizsban

közölte, hogy Moszkvában 1988. december 23. és 29. között vendégeskedett a Bnai-Brit

francia részlegének delegációja 21 fővel, Mark Aron elnök vezetésével. E rend első

páholyát a látogatás idején szervezték meg és májusra 63 tagja volt. Ugyanezen időpontra

még két páholyt hoztak létre Vilniusban és Rigában, következményként Péterváron,

Kijevben, Ogyesszában, Nyizsnij-Novgorodban, Novoszibirszkben.6

Mindenfajta korlátozás nélkül bővül az úgynevezett Soros Alapítvány hálózata,

mely munkatársainak jelentős része a szabadkőműves funkcionáriusok és a nyugati

speciális szolgálatok ügynökeinek keveréke. … A Soros Alapítvány tevékenységét az

emberek világnézetének megváltozatására irányozza szabadkőműves szellemben, az

amerikai életforma terjesztése, élősködés országunk gazdasági nehézségein, többek között

Oroszország intellektuális potenciáljának átszivattyúzására külföldre. … A Soros

Alapítvány az orosz tudomány megsegítése ürügyén titkos információkat gyűjt a

tudósoktól, 500 dollárt ad minden egyes tudományos magánszemélynek. Soros eszközeiből

tartanak fenn teljesen vagy részben számos oroszellenes újságot és folyóiratot. …

A Soros Alapítvány tevékenységének új szakaszát jelentette a „Nyitott Társadalom”

Soros Intézet létrehozása 1995-ben.

1990. áprilisában Franciaország Nagy Kelet rendjének feje, J.R. Ragas egy

sajtókonferencián beismeri, hogy Oroszországban már létezek személyek, akik a vezetése

alatt álló rendhez taroznak. …

Nem csak Ragas, hanem szabadkőműves páholyok más vezetői is őszintén

elmondták (már Jelcin rezsimjének létrehozása után), hogy miként valósult meg a káderek

felkészítése a bevezetésére a volt szocialista országokban, és mindenekelőtt

Oroszországban. „Könnyű volt felismerni, hogy a szabadkőművesek … nem egy évig

foglalkoztak a szocialista országok állampolgárainak titkos beszervezésével, akik hosszas

külföldi kiküldetésben tartózkodtak Nyugat-Európában, mindenekelőtt Párizsban. És

természetesen visszatérve haza, nem ültek összetett kézzel, bizonyára teljesítették a saját

beszervezett testvéreik megbízását és támogatókat toboroztak.” …

5 Szovetszkaja Rosszija, 1992. május 9.

6 Za rubezsom. 1993. 38. Szám, 10. Old.

6

Az 1989. évtől Oroszországban a szabadkőművesek széleskörű, sőt bizonyos

értelemben nyílt kampányt folytatnak a bomlasztó szabadkőművesek ideák propagálására

és új tagok toborzására. Úgynevezett „externalizációt” hajtanak végre, melynek keretében a

szabadkőművesek előadásokat, beszámolókat tartanak nagy termekben, a rádióban és a

televízióban.

1991. márciusában a CIA eszközeiből finanszírozott „Szabad” rádió felhívja a

Szovjetunió lakosait arra, hogy létesítsenek kapcsolatot a szabadkőműves páholyokba

történő belépéshez. Az adás vezetője, F. Szalkazanova közölte a címet, melyen a szovjet

polgárok beiratkozhatnak a szabadkőműves páholyba Párizsban. … Annak érdekében,

hogy vonzóvá tegyék ezt a páholyt, a szabadkőműves hamisítók „Alekszandr Szergejevics

Puskinnak” nevezték el (bár kinek igen, kinek nem, de nekik pontosan ismeretes, hogy a

nagy orosz költő nem volt szabadkőműves). Az adásban fellépő „testvérek” ebből a

páholyból felhívtak a társadalom erkölcsi és lelki tökéletesítésére, példának tartva az USA-

t, melynek alapjául „a kezdetektől szabadkőműves elveket fektettek le.” …

… Párhuzamosan működik Franciaország Nagy Nemzeti Páholya. 1991 áprilisában

Oroszország két polgárát avatták be, akik az „Északi Csillag” orosz páholy szervezői lettek.

Az 1991. évi augusztusi fordulat (puccs) kezdete előtt egy nappal Párizsból

Moszkvába érkezett egy bizonyos zsidó, aki Ogyesszából emigrált 1922-ben (neve titokban

maradt) . Vele Moszkvába ennek a páholynak még 8 tagja érkezett.

…. Az 1991. augusztusi-decemberi oroszellenes állami fordulat eredményeként a

világméretű összeesküvés céljait elérték. …

Saját győzelmében meggyőződve Jelcin már nem titkolta közvetlen kapcsolatát

olyan típusú romboló oroszellenes szervezetekkel, mint „Nemzeti Hozzájárulás a

Demokráciához”. …

A világméretű összeesküvés olyan címmel tünteti ki Jelcint, melyet a

szabadkőműves világkormány csaknem valamennyi tagja visel – a Máltai lovagrend

lovagja-nagymestere. Ezt 1991. november 16-án kapja meg. Már nem feszélyezve magát a

lovag-nagymester öltözetében pózol a tudósítók előtt.

1992. augusztusában Jelcin aláírja a 827. Számú Rendeletet a „A kapcsolatok

újrafelvételéről a Máltai lovagrenddel”…

Mivel a szabadkőművesség meghonosítása Nyugatról jött, így természetesen az első

klub Oroszországban a „Rotary International”. „Fehér” szabadkőművesekké az első hívásra

ebben a klubban Moszkva és Pétervár adminisztrációs vezetői válnak: Luzskov, Szobcsak,

a bankár Guszinszkij, híres demokratikus funkcionáriusok, mint M. Bocsarov, A. Anajev, J.

Nagibin, E. Szagalajev és még számos nagy és kis demokrata, akiknek többsége megjárta a

Kribl Intézet „iskoláját” és az ehhez hasonló oroszellenes intézményeket. …

A világméretű összeesküvés egyik legfontosabb szervezetének – a Bilderberg

Klubnak - mintájára 1992-ben létrehozzák orosz analógiáját – a „Magisztérium” Klubot,

kezdetben körülbelül 60 lelki testvért egyesítve. Eben a szabadkőműves földalatti

mozgalomban kulcsfigurává a már említett Gy. Soros vált, aki e klub titkos bulletinjének

első számában elhelyezte a „Nagy pénzek csinálják a történelmet” című cikket. … A

„Magisztérium” Klub jelentős szerepéről tanúskodik, hogy tagja R. Rajh, az USA

elnökének, Bill Clintonnak gazdasági tanácsadója, aki a Háromoldalú Bizottságot képviseli

a klubban. A klub kulcsfigurái a volt Szovjetunió szabadkőműves patriarchái, A. Jakovlev

és E. Sevarnadze. A „Magisztériumban” képviseltetik magukat olyan ismert oroszgyűlölők,

mint J. Jevtusenko, E. Nyeizvesztnij, A. Szobcsak, V.V. Ivanov, I. Brodszkij, Sz.. Satalin és

mások.7

7 Molodaja Gvardija, 1993. 10. Szám, 81-86. Old.

7

A „Magisztériumhoz” hasonlóan, a szabadkőműves célok megvalósítására számos

alapítványt és klubot hoztak létre, egy fokkal alacsonyabb szinten, de ezek szintén fontos

szerepet játszanak a sötét politikai struktúrákban. Ilyen szervezetnek a legjellegzetesebb

példája az „Együttműködés” (Vzaimogyejsztvije), mely vállalkozókat, banki és tőzsdei

intézmények vezetőit, magas beosztású állami hivatalnokokat egyesít, akik egységes

egésszé forrtak össze azon óhajjal, hogy Oroszország politikáját „a nagy pénzek csinálják a

történelmet elv” szerint alakítsák. Ennek a klubnak az élén az oroszellenes mozgalom egyik

vezető személyisége, J.T. Gajdar, valamint számos hozzá hasonló hírhedt személyiség -

A.B. Csubajsz, K.N. Borovoj, L.I. Abalkin, J.G. Jaszin, A.P. Pocsinik, J.F. Szaburov, O.P.

Lacisz, stb. áll. A klub tagjainak sorába tartozik B.G. Fedorov, Sz.N. Kraszavcsenko, N.P.

Smeljev, Sz.Sz. Satalin. …

Oroszországban létrehozták a Nyugaton széles körben elterjedt, az irodalmi életet

ellenőrző szabadkőműves struktúrákat –a „pen-klub” szervezeteket. Az „Orosz Pen-

Központ”, azonnal az oroszellenes erők gyűjtőhelyévé vált és egyesítve soraiban a

szenvedélyes kozmopolita irodalmárokat és szenvedélyes anti-patriótákat. Nagyon

jellemző, hogy éppen a „Pen-Központ” tagjai képezték a magját annak a szégyenteljesen

bűnös-uszító, B. Jelcinnek szóló feljelentő-levélnek, mely azt követelte, hogy brutálisan

számoljanak le a „Tanácsok Házának” (Dom Szovetov, Fehér Ház) védőivel 1993. október

elején.8 A szélsőséges hangnemben összeállított levél felszólította Jelcint arra, hogy

azonnal számoljanak le az összes másként gondolkodóval, tiltsák be az összes orosz pártot,

zárják be az összes orosz sajtóorgánumot, a hadbíróságok modellje szerint a rezsim elleni

fellépés összes résztvevőjével szemben gyors bíráskodást valósítsanak meg. Még nem

tisztították meg Moszkva utcáit 1500 orosz ember holttestétől, de az uszító-aláírók a „Pen-

Központból” - köztük B. Ahmadulina, G. Baklanov, T. Bek, D. Granyin, J. Davidov, D.

Danyin, Al. Ivanov, Sz. Kalegyin, D. Lihacsov, B. Okudzsava, V. Oszkockij, A.

Prisztavkin, L. Razgon, R. Rozsgyesztvenszkij - újra az erő alkalmazására szólítanak fel,

kijelentve: „Nos, nincs-e itt az ideje demonstrálni a mi fiatal, de már – mint arról örömteljes

csodálkozással meggyőződtünk – eléggé megerősödött demokráciánknak (1500 ember

megölése után, a szerző megjegyzése)?” Ez nem a szabadkőműves kozmopolita világnézet

tipikus reakciója, mely állandóan páni félelmet érez az orosz nép ösztönétől?

A Fehér Ház lövetésének leghatározottabb támogatói az orosz nép ellenállásának

leverésére a szabadkőműves struktúrák olyan vezetői voltak, mint Gajdar, Csernomirgyin,

Luzskov és Javlinszkij. Az első három személyesen irányította a megtorló műveleteket az

orosz emberek ellen, „Semmiféle tárgyalások” – üvöltötte a mikrofonba a világméretű

összeesküvés egyik szervezője – Le kell számolni ezzel a bandával!” … A Máltai

lovagrend Nagymestere, B. Berezovszkij hatalmas összeget adott azon zsoldosok

kifizetésére, akik a részt vettek a felkelés leverésében. A „Bnai-Brit” rend és a „Rotary„

Klub tagja , V. Guszinszkij nem csak pénzt adott a megtorló műveletekre, de a „Bejtar”

zsidó banda-alakulatok csapatait is pénzelte.

1993-ban még egy szabadkőműves típusú szervezet alakul – a Sas Rend (Orgyen

Orla). Az alapszabály szerint „ a közös érdek alapján egyesíti” a „legjobb embereket”,

kialakítja az elit kapcsolatok rendszerét a politikai s gazdasági célok megvalósítása

érdekében. …

Amint e rend nagymestere (magisztere) kijelenti, a Sas Rendre „úgy lehet tekinteni

mint formalizált, elitista és speciálisan felépített üzleti kommunikációval (vagy

kapcsolatokkal) rendelkező pénzügyi intézményre. Ezen kapcsolatok felépítése objektíven

áru. Ilyen árunak az árát általában a létrehozott kapcsolatokon keresztül nyújtott a fizetett

szolgáltatások volumene határozza meg.”9 A Sas Rend kiadja az „Oroszország legjobb

8 Lásd: „Az írók határozott lépéseket követelnek a kormánytól”. Izvesztyija, 1993. május 10.

9 Sas Rend. M., 1993 (füzet a szervezet tagjai számára)...


A SZABADKŐMŰVESEK ÉS A CIA

… Kelet–Európa országaiban … a szabadkőműves páholyok szervezete jelentette a CIA

ügynökhálózata létrehozásának első szakaszát. … A későbbi cseh elnök, V. Havel (33°),

például szabadkőműves páholyok egész sorát szervezte meg elsősorban újságírókból,

irodalmárokból, felsőoktatási intézmények tanáraiból, akik egy részét következményként

beszervezte az amerikai titkosszolgálat. … 1987-1988- ban a szabadkőművesek a CIA-ból

Párizsban létrehozzák az „Orosz Szabadkőművesek Baráti Közösségét” (Szodruzsesztvo

russzkih maszonov) soraiban egyesítve mintegy ötven olyan szabadkőművest, akik

elsősorban a skót rítusú szabadkőművességhez tartoznak. A CIA szerve - a „Szabad” rádió

– elkezd felhívásokat közzétenni a Szovjetunió polgárainak a szabadkőműves páholyokba

történő belépésre. …

Éppen ez a páholy és a bázisán létrejött „A.Sz. Puskin” egyesülés lettek

kezdeményezői egy sor más páholnak, így a már említett Novikovnak (Moszkvában). … A

skót rítusú szabadkőművesek kinyújtották csápjaikat vidéken is. … 1992-1996- ban néhány

skót rítusú szabadkőműves páholy létrejött a hadseregben és a belügyi seregben (biztosan

tudunk kettő létezéséről). …

Bár CIA kapcsolataikkal elsősorban a skót rítusú szabadkőművesek „csillogtak”,

melyek Franciaország Nagy Páholyának fedele alatt működtek, a CIA nem kisebb szerepet

juttatott a Francia Nagy Kelet páholyai fejlesztésének. Nem véletlen, hogy e rend

páholyának szervezője Oroszországban „Amerika barátja”, A. Komb lett. …

A CIA volt munkatársa, P. szerint a szabadkőművességhez hasonló funkciót

töltenek be a „Rotary” klubok is. P. sok olyan példát ismer, amikor a „Rotary” klubokon

keresztül, melyek a világ 156 országában működnek és 1,2 millió embert egyesítenek, az

amerikai felderítés megkapta a számára szükséges információt. …

Az a körülmény, hogy Jelcin Rezsimje hivatalos kapcsolatokat létesített a Máltai

Renddel és ebbe személyesen Jelcin és környezetéből számos személyiség is belépett, így

Sz. Filatov, B. Berezovszkij, V. Jumasev, V. Kosztyikov, P. Abramatovics és mások, nagy

számú ügynök előtt nyitotta meg az ajtót. Péterváron megjelenik a máltai-katolikus- részleg.

Ezt V. Fekliszt, a „Máltai Lovagrend Világparlamentjének megbízottja” alapította.

A katolikus Máltai Rend mellett Péterváron működik egy „pravoszláv Máltai

Rend”, melyet Makariosz érsek alapított. …

Oroszországban elkülönül az egyéb szabadkőműves páholyoktól az iszlám

szabadkőművesség. Erről kevés az ismeret. A legtöbb elszigetelt információ a „Fiatal

Törökország” páholyról áll rendelkezésre, melyeket a Törökországban még a XIX. század

végétől, a XX. század elejétől létező szabadkőműves képződmények bázisán hoztak létre.

Ezek az egyesülések genetikailag a Francia Nagy Kelethez kapcsolódnak. Vannak

információk arra vonatkozóan, hogy a XX. század elején orosz szabadkőművesek

támogatták ezeket az egyesüléseket (A. Gucskov, M. Marguliesz és mások). A második

világháború után e szervezetek tevékenységét - minden valószínűség szerint nem az USA

és a NATO speciális szolgálatainak, mindenekelőtt a „Fiatal Törökország” részvétele nélkül

- a belső problémákról átirányítják a „Nagy Turán” ideáinak megvalósítására – a

szabadkőműves alapokon álló globális misztikus Török állam megvalósítására, olyan

területek odavonzására Törökországhoz, amelyek Szovjet-Oroszországhoz tartoznak,

beleértve az észak-kaukázusi muzulmán területeket (Azerbajdzsánt, Csecsniát, Dagesztánt)

is. A Szovjetunió szétesése előtt a „Fiatal Törökország” és a hozzá hasonló szervezetek

szabadkőműveseinek fő célja az volt, hogy „hidakat verjenek” e régiók nemzeti

értelmiségével „azzal a perspektívával, hogy a továbbiakban bevonják őket a

szabadkőműves tevékenységbe”. Jelentős pénzügyi erőforrások birtokában a „Fiatal

10

Törökország” jelentős sikereket ért el a Nagy Turán ábrándos idea előnyomulásában.

Többek között e szabadkőműves szervezet növendékévé vált G. Dzsemál, aki később

Oroszország Iszlám Bizottságának elnöke lett. A 90-es évek elején a páholy tagjai lettek a

csecsen banda-alakulatok vezetői, D. Dudajev (majd később Maszhadov), Tatarsztan és

Ingusétia elnökei, M. Smajnev és R. Ausev. Kapcsolatokat tart fenn ezzel a páhollyal (nem

tagja) Azerbajdzsán elnöke, G. Alijev.

Oroszországban a 90-es években a destabilizáció és rombolás leghatalmasabb

mechanizmusa a világméretű összeesküvés kezében a Soros Alapítvány volt, melynek élén

a „világkormány” egyik vezetője, a „Külkapcsolatok Tanácsa és a Bilderberg Csoport tagja,

Gy. Soros áll.11 A „jótékonysági” tevékenység leple alatt, melyről már szóltam, ez a

befolyásos szabadkőműves és mondialista, szerteágazó, romboló (felforgató) szervezetet

hozott létre, mely szorosan együttműködött a CIA-val és a „Mosszaddal”, és e hírszerző

szolgálatok sok munkatársának legális fedelévé vált.12 A Soros Alapítvány összehangolja

tevékenységét Nyugat más felforgató szervezeteivel. A „világkormány” egyik

képviselőjének, a „Külkapcsolatok Tanácsa tagjának és a Háromoldalú Bizottság tagjának,

az USA miniszter-helyettesének, Sz. Talbotnak beismerése szerint „Soros politikája nem

azonos azzal, amelyet az amerikai kormány megvalósít, de azzal verseng. A volt

kommunista országokban törekszünk szinkronizálni erőfeszítéseinket Németországgal,

Franciaországgal, Nagy-Britanniával és Soros Györggyel.13

A SZABADKŐMŰVESEK PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI CSALÁSAI

Gy. Soros volt csaknem az összes olyan pénzügyi-gazdasági csalás középpontja és

kezdeményezője, mely Oroszországban a 90-es években megvalósult. Éppen ő,

együttműködve S. Ajzenberggel („Bnai-Brit”), D. Rubensszel (angol páholy), M. Rics

(yorki rítusú páholy New-Yorkban) állt Csubajsz, Gajdar, Burbulisz és más újonnan

megjent orosz szabadkőműves funkcionáriusok háta mögött az úgynevezett privatizáció

végrehajtásában, melynek eredményeként az orosz nép tulajdonának döntő hányada átkerült

a nemzetközi pénzügyi szélhámosok kezébe. Az Állami Vagyoni Bizottság

(Goszkomimusesztvo) elnökének, V.P. Polevanovnak az adatai szerint „Oroszország 500

legnagyobb privatizált vállalatát, melyek reális értéke 200 milliárd dollárt tett ki, szinte

ingyen adták el (körülbelül 7,2 milliárd USA dollárért), és ezek külföldi vállalatok és

felfogadott (stróman) struktúrák kezébe kerültek.” …

AZ ÖSSZEESKÜVÉS ÚJ KEGYENCEI

A világméretű összesküvés különleges kitartással foglalkozik Oroszország jelenlegi

vezető rezsimjével, törekedve arra, hogy biztosíts magát „a hatalomváltás véletlenségeivel”

szemben és „biztosítsa a demokratikus reformok irányítóinak folyamatosságát”, vagyis a

Nyugat óhajának megfelelő politikusokat. Azon politikusokat, akik megbuktak és teljesen

lejáratódtak Oroszországban, mint Gorbacsov, Jecin, Gajdar, Csernomirgyin, Csubajsz,

Nyemcov, Kirijenko, felváltják a világméretű összesküvés új csapatával. Közöttük a már

említett G. Javlinszkij mellett a 80-as évek végétől különleges helyet foglal el L. Lebegy,

akinek arculatában a nemzetközi összeesküvés elitje Jelcin modifikált analógját látja.

11 Ross. R. Who’s who of the Elit Spicewood. 1995. 77. old.

12 Az FSZB jelentése az amerikai politológiai központok, egyetemek, nem-kormányzati alapítványok és

társadalmi szervezetek felhasználása az USA speciális szolgálatai által a felderítő-felforgató tevékenységben

Oroszország területén (1995. január).

13 Gy. Soros alapítványainak tevékenységéről Oroszországban”. Az Orosz Föderáció (RF) Állami Dumája

Biztonsági Hivatalának jelentése (1996).

11

…1995-ben, amerikai látogatásom idején az ország kormányához közel álló

körökből származó forrásokból információt kaptam, miszerint a befolyásos amerikai

politikusok körében olyan nézet, hogy Oroszország új elnökének nem Jecint, hanem

Lebegyet kell megválasztani. Sőt, megnevezték azt a pénzösszeget – körülbelül 1 milliárd

dollár - amelyet ez a politikus csoport kész „befektetni” Lebegybe.

…1996. októberében L. Lebegy meghívással New-Yorkba érkezett abból a célból,

hogy részt vegyen a világméretű összesküvés egyik legfőbb szervének, a Külkapcsolatok

Tanácsának ülésén. A tanácskozást megelőzte Lebegy találkozója „a Szovjetunió

szétverésének építőmestereivel”, az említett tanács vezetőivel – az USA volt elnökével,

Bush-al, az USA volt miniszterével, D. Beikerrel és B. Skoukroft tábornokkal. Ezek a híres

oroszgyűlölők (ruszofobi) megismertették Lebegyet a napirenddel és bemutatták az előttük

álló tanácskozás megbeszéléseinek fő irányait.

November 18-án Lebegyet fogadták a Külkapcsolatok Tanácsában. A

megbeszélések körülbelül 5 órán keresztül tartottak. A jelenlevőknek Kissinger mutatta be

Lebegyet, a megbeszélésen aktívan vett részt D. Rockefeller, a korábbi nagykövet

Moszkvában, Z. Bzsezinszikij, valamit a hivatásos hírszerző, D. Metlok és D. Sajms. A

világméretű összesküvés vezetői úgy értékelték Lebegy személyét, mint Oroszország elnöki

posztjára pályázót. A tanácsban Lebegy felszólalásában biztosította a „világkormányt arról,

hogy elengedhetetlennek tartja a reformok folytatását, melyeket Jelcin megkezdett, helyesli

a jelenlegi kormány nyugatközpontú külpolitikáját és „a NATO-val való együttműködést

hisztéria nélkül”, síkra száll a „birodalmi és antiszemita hagyományok” végleges

megsemmisítéséért Oroszországban. Arra a kérdésre, hogy készen áll-e konkrétan harcolni

az antiszemitizmussal Oroszországban, a tábornok azt felelte: „markánsan szilárdan”. Az

Oroszország kaukázusi területére vonatkozó kérdésekre válaszolva a tábornok kijelentette,

hogy készen áll belegyezni Észak-Kaukázusról történő leválásába és az egész Kaukázusi

régió átkerülésébe a Nyugat ellenőrzése alá.

A következő nap Lebegy tábornok meglátogatta a Zsidó Világszervezet

tanácskozását, ahol mégegyszer biztosította a zsidó vezetőket arról, hogy készen áll

harcolni az „antiszemita és birodalmi hagyományokkal” Oroszországban és felkérte a

résztvevőket, hogy támogassák őt Oroszország elnöki tisztjére mint jelöltet. Az összes

ülésen és találkozón, mely Lebegy és az amerikai elit között létrejött, megvitatták

Oroszország jövőbeni elnökjelöltjének pénzügyi támogatását.

… Azon információk szerint, melyeket a már említett volt CIA munkatárstól

kaptam, a 80-as évek második felében és a 90-es évek elején a felforgató szervezet több

százmillió dollárt különített el az orosz patrióta mozgalomban végrehajtandó speciális

műveletekre, így ügynökök beszervezésére és saját embereik bejuttatására a patrióta

szervezetekbe, valamint mindenekelőtt a patrióta személyiségek környezetébe.

Informátorom szavai szerint, hazugsággal, lefizetéssel, zsarolással a CIA-nak sikerült

számos árulót beszervezni, akik meghatározó szerepet játszottak a patrióta szervezetekben,

valamint néhány hazafias beállítottságú folyóiratban és újságban …

… Mindennél érdekesebb a befejezése e történetnek: néhány év elteltével az

oroszellenes, pravoszlávellenes csoport legaktívabb tagjai váltak - sajnos - gyakori

vendégeivé olyan patrióta rádióadásoknak, mint a „Radonezs” és „Narodnoje Radio”, sőt

egyikük elhelyezkedett tanítani a Moszkvai Egyházi Akadémiára (Moszkovszkja

Duhovnaja akagyemija).

… Az ukrán RUH-ot, UNA-UNSZO- t majdnem háromnegyed részben a CIA

finanszírozza, és vezetőségük nagy része az amerikai kormány szolgálatában áll még a

„peresztrojka előtti” időktől. … Z. Bzsezinszkij … Lvov díszpolgára. …

A CÉL – OROSZORSZÁG MEGSEMMISÍTÉSE

12

… 1992-ben nyilvánosságra hozták az „Amerikai előrejelzések a geo-stratégiai

helyzet alakulásáról a XX. század végén és a XXI: század elején” című kutatás

eredményeit, melyben kifejtették azokat az elképzeléseket, melyek Oroszország 6 független

államalakulatra történő felosztását támogatták: Nyugat-Oroszországra, Urálra, Nyugat-

Szibériára, Kelet-Szibériára, Távol-Keletre és Északi Területre.

1997. októberében B. Bzsezinszkij három részre javasolta felosztani Oroszországot:

Európai Oroszországra, Szibériai Köztársaságra és Távolkeleti Köztársaságra. „A

decentralizált Oroszország – közölte Bzsezinszkij – reális és kívánatos lehetőség.”14

A Bilderberg Klub 1998. május 14-17- i ülésén a legnagyobb figyelmet Oroszország

felosztásának szentelték. E célok jegyében országunkat néhány ellenőrzési övezetre

javasolták felosztani. A megvitatott séma szerint a Központ és Szibéria az USA-hoz, Észak-

Nyugat Németországhoz, Dél és a Volgamente Törökországhoz, a Távol-Kelet Japánhoz

kell hogy kerüljön. Az USA minisztere, a Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának egyik

irányítója, M. Olbrait beszédében az orosz-amerikai Üzleti Együttműködési Tanács (Szovet

gyelovogo szotrudnyicsesztva) (Chicago, 1998. október 2.) közölte, az USA nemzeti

érdekeiből kiindulva legfontosabb feladatuk „a szovjet impérium szétesésének

következményeit irányítani”, és támogatni kell „Oroszországot mindaddig, amíg a szétesés

helyes irányába halad”.15 …

SZABADKŐMŰVESSÉG – BŰNÖZŐI KÖZÖSSÉG

Az Orosz Pravoszláv Egyház mindig elítélte a szabadkőművességet, igazságosan a

sátánizmus megjelenésének tartva. A pravoszláv hívők milliói évente átokkal sújtják

mindazokat a személyeket, akik szabadkőműves páholyok vagy az ezekkel kapcsolatban

álló szervezetek tagjai. 1932-ben az Orosz Pravoszláv Egyház Világtalálkozóján

(„zsinatán”, Vszezarubezsnij Szobor Russzkoj Pravoszlavnoj Cerkvi) határozatot fogadtak

el arról, hogy a szabadkőműves páholyokban való részvétel „nem egyeztethető össze a

keresztény címet viselővel – a Krisztusi Egyház tagjával, ezért ilyeneknek vagy el kell

határolódniuk a szabadkőművességtől és a vele rokon tanoktól, vagy a további

megrögzöttség esetén el ki lesznek közösítve a Szent Egyházból”.

… A jelenlegi nyugati világrend védőbástyája az Amerikai Egyesült Államok,

melyet az egész világ szabadkőművesei „szabadkőműves államként”, „nagy

szabadkőműves szuperhatalomként” tartanak számon. Az USA elnöke és kormánya

szabadkőműves páholyok magas rangú tagjai. Az USA jelenlegi elnöke, B. Clinton – az

egész világon úgy ismert, mint „erkölcsileg züllött, nem tiszta kezű”, a „Halálfej és csont”

elit szabadkőműves páholy tagja. Elődje, G. Bush – számos skót és yorki rítusú páholy

tagja. Az egyik legnagyobb tiszteletet élvező amerikai szabadkőműves (33°) G. Truman

elnök kijelentette, hogy „saját állami tevékenységét a szabadkőművesség elveire” építi, és

óhajtja, hogy ezek az elvek „elterjedjenek az egész világon”.

... A fasiszta ideológiához hasonlóan a szabadkőműves ideológiát törvényen kívül

kell helyezni …

Oroszországban a szabadkőműves páholyokat háromszor tiltották be különleges

imperátori törvényerejű rendelettel - II. Katalin alatt, I. Pável és I. Alekszandr alatt. Az

utóbbi tilalom egészen 1917. február 28-ig életben volt.

Ugyanakkor a tilalom ellenére a szabadkőműves páholyok titokban tovább

„működtek”. … A szabadkőműves páholok új „felvirágzása” az úgynevezett peresztrojka

idején ment végbe. M.Sz. Gorbacsov speciális törvényerejű rendeleteivel, majd kis idővel

14 Nyezaviszimaja gazeta, 1998. december 31.

15 Nyezaviszimaja gazeta, 1998. október 16.

13

később B.N. Jelcinéivel is a szabadkőművességet újra törvényesítették (legalizálták). … A

… szabadkőművesség óriási veszélyt jelent az orosz társadalomra.

Hozzászólások

7 #1 virag
- 2016. augusztus 30. 07:32:42
Egy milliárdos milliói a látszatalapítványnak
http://magyaridok...ak-956776/

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.34 másodperc
2,486,441 egyedi látogató