Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/77/1009677/postaimre.magyarnemzetikormany.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 22 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/77/1009677/postaimre.magyarnemzetikormany.com/public_html/infusions/rss_parser_panel/feeds.php on line 87

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Összes hír erről az oldalról : Hungarian Real News

ec 2. 8. 20, . 00:15
Boldog B??k??s Kar??csonyt ??s ?j??vet Minden J?? Magyarnak!A Kar??csony t??rv??nye

Mintha nagy fal lenne a Kar??csony,
s a m??l?? id?? ott r??vbe ??rne -
f??rge f??ny se juthat ??t a r??cson,
oly s??r?? az ??ter sz??ved??ke.

ec 1. 8. 20, . 19:55
Eur??pa vesz??lyben

Egy Eur??p??t ??tfog?? forradalom fenyeget benn??nket... Sokan ??lmodoznak k??l??n??sen a baloldali libsi k??r??kben egy Eur??p??t ??trendez?? forradalomr??l ??s igyekeznek p??ldamutat??an m??solni (majmolni) a francia s??rga mell??nyes megmozdul??sokat. A marg?? sz??l??n szeretn??m megjegyezni, hogy N??metorsz??gban a lebutult politikai k??r??kben nem tudnak megegyezni, hogy ki viselje a s??rga mell??nyt, a jobboldaliak vagy a baloldali antifa, mindkett?? ig??nyt tart r??. Nem egy r??hej? De v??gjunk bele a forradalmi gondolatokba: Egy ??lombeli idealista elk??pzel??s a forradalomr??l ...

ug 1. 8. 20, . 13:18
A csapda... avagy foglalkozzunk azzal amivel legjobban kell!

J?? n??h??ny esem??ny ??rdemelne t??bb oldalas ??rtelmez??st ??s magyar??zatot, de tudom, hogy a hossz?? ?r??sokat kevesen olvass??k el. Ez??rt f??k??nt a benn??nket k??zvetlen??l ??rint?? t??rt??n??seket kell els??dlegesk??nt t??rgyalni. F??k??nt azt, hogy az ??lv??laszt??s ??tver??sd??mpingj??n ??tverg??dve kik, milyen ??tt??r??st ??rtek el az igazs??g nyilv??noss??gra hozatal??ban. M??ra egy??rtelm??en l??tszik, hogy senki nem ??rt el semmit. Ez ut??bbinak vagy az az oka, hogy mindenki aki alkalmas a feladatra megv??s??rolt vagy r??szesed??st felmarkol?? csatl??s, vagy az, hogy akinek sz??nd??k??ban lenne, nem tud eleget. Sajnos ez ut??bbi bizonyult be a "nemzeti oldal" prominenseivel kapcsolatban is...

pr 0. 8. 20, . 13:58
Nemzeti v??szhelyzet! (Fontos!)

Nem csak Orb??n magabiztos m??rcius 15-i fenyeget??s??n nem ??rt elgondolkodni, hanem azon is, hogy mi??rt akarnak koal?ci??s vagy ??gyviv?? korm??nyt minden ??ron a bal-liber??lis ragadv??nynev??ek, de a nagy sz??m?? rekl??m szerint "min??l nagyobb v??laszt??si r??szv??telt" is. Orb??n a bev??ndorl??kkal riogatva k??ri a voksokat, mik??zben s??rt??d??tten veszi tudom??sul, hogy nev??n nevezt??k a rabl??it, vagyis ??t is, nem csak azonos ??rdekek??rt ringbe sz??llt fajt??rsait. "Liber??lis??k" meg a m??sik oldalr??l k??rik ??jra a lop??si, csal??si ??s bev??ndoroltat??si lehet??s??g??ket. Minden v??laszt??sn??l az a legjobb m??dszer, amikor a v??laszt?? elhiszi, hogy saj??t ??rt??kel??se alapj??n d??nt??tt. Ehhez a "sz??j??ba kell r??gni mindent", lehet??leg ??gy, hogy elhiggye, amit gondol a saj??t v??lem??nye. Az el??gedetlens??g??hez ??s a szimp??tia kialak?t??s??hoz sz??ks??ges okokat is meg kell mutatni sz??m??ra, ??s ?gy m??r nyugodt lelkiismerettel szavazhat arra vagy azokra, akikre a figyelm??t r??ir??ny?tott??k ??s megfelel??nek ?t??lhet??k lesznek ??rdekei k??pviselet??re (szerinte). A k??zv??lem??ny ??s az egyed manipul??l??sa a bolyg?? legfontosabb tudom??nya. V??letlenek nincsenek, f??leg a politik??nak nevezett mocsokban. ?gy n??z ki, hogy a Magyarorsz??gnak nevezet, szerint??k izraeli tulajdon?? v??llalat 2018. ??prilis 8-??n tartand?? ??lv??laszt??s??nak eredm??nye m??g mindig nem ??gy alakul, ahogy tervez??i elv??rj??k, ez??rt m??g a Fekete k??nyvet is piacra dobt??k, mik??zben hatalmas er??bevet??ssel gyorsul a szerepl??ket ki??rdemelten lej??rat?? v??laszt??si kamp??nysorozat. Sokan k??rdezik ??rtetlenkedve, hogy mi ez a szokatlan "??szintes??g", a szennyes szinte hihetetlen m??rt??k?? kitereget??se... mi f?? az ??stben?

Összes hír erről az oldalról : Magyar Mátrix - HUN UNIÓ

Összes hír erről az oldalról : PJP Egyesület

2018. Szeptember 21, 02:49:0
A betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?S - J??sdi Kiss Imre: HATODIK PECS?T c?m?? k??nyve

A betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?S


A Hatodik Pecs??t c?m?? k??nyvb??l el??d t??rulhat az a k??zzel foghat??, m??ig eltitkolt val??s??g amelyet a mindennapokban egy hatalmas, t??bb ??vezredes fal rejt el el??led.
A f??ldi ??let fennmarad??sa ??s min??s??ge els??sorban A TUD?S ??jra el??r??s??n m??lik.

A vil??gt??rt??nelem keskeny szelete a magyar kult??r??nak
Europa n??vad??ja vagyunk

Embereml??kezet ??ta nem ismerhet??en, eddig sehol nem l??tott, nem hallott m??don mutatom be a mai mindennapjainkat alapjaiban ??jra ?r??, betiltott EGYETEMES EMBERI TUD?ST. A vil??g 6.000 ??ve minden ??ron, v??r??ldozatok milli??inak ??r??n ??rz??tt Tud??s??t.

C??lom, hogy az rismert t??rt??nelemnekr1; nevezett korunkban a h??tk??znapi ??let el??l elcsalt, ??ltalam ??jra megtal??lt ??s felsz?nre hozott TUD?S t??bb ezer ??v keserves but?t?? program eltelte ut??n, az elv??rt paradigmav??lt??s alapfelt??telek??nt ??j ??letre keljen, meger??s??dj??n ??s az emberis??ggel egy??tt fennmaradjon.

Az ??t??p?tett vil??g t??rk??p??t, ok??t, c??lj??t, k??zzel foghat?? bizony?t??kait egy??rtelm?? ??sszef??gg??seiben mutatom ezer ??s ezer sz??mra mindenhol, b??rhol ??lj a vil??gban.
C??lom, hogy az ember megoszt??s n??lk??l ??rt??en ??jra ??nmag??ra, a vele azonos l??tre n??zhessen.
C??lom, hogy a mai ember sz??m??ra is ??rthet??ek legyenek a mi??rtek, a mindennapok, a F??ld??nk, a t??j amiben ??l??nk ??s az ??vezredek ut??n ??jra ??rtelmet nyer?? - ?gy ma is k??z??s alapot teremteni k??pes - magyar nyelv??nk amelyet ??si ??r??ks??g??nkk??nt besz??l??nk.
Konkr??tan megv??laszol??sra ker??ljenek azok a gyermekkort??l m??ig csendben magunkban ??rz??tt, elhallgatott okos k??rd??sek, amelyek meghat??roz??an befoly??solj??k az ??nk??p??nket.
Helyre teszik a vil??gr??l, a dogm??kr??l, a m??trixr??l, az ??llamis??gr??l, hitr??l, szeretetr??l, anyagr??l, energi??r??l, erk??lcsr??l, alkotott rkonkr??tr1; elk??pzel??seinket. Megv??ltoztathatj??k a j??v??k??p??nket, a napi cselekv??k??pess??g??nket, a k??z??rzet??nket, eg??szs??g??nket, ??s egzisztenci??lis helyzet??nket. ?seink ??rt?? ut??daik??nt pontosan, f??lrebesz??l??s n??lk??l tudhat?? kik vagyunk, mi felett rendelkezhet??nk nap mint nap lelkileg, erk??lcsileg, energia??gyileg ??s anyagilag egyar??nt ha tudunk r??la.
A TUD?S mindannyiunkat haza h?v.

K??rlek k??sz??lj az ??tra mert lerombolok minden dogm??t.
B??rmiben hiszel l??pj egy m??g nagyobbat, ismerd meg azt a mindeddig l??thatatlann?? tett egyszer??, zseni??lis val??s??got amely magyar ??seink ??ltal emberi jussunk.

Amit m??ig a F??ld??nk, a term??szet, a napf??ny, ??p?tett hegyeink, vizeink, met??n ??s sz??ndioxid g??zaink, az eg??sz vil??gon ??t??p?tett t??jaink ??s a magyar nyelv??nk ??riztek meg nek??nk.

Az ezer ??vek ??ta elfedett sz?ntiszta val??s??g ??jb??li l??tv??nya ??s tudata t??bb mint sokkol?? a megnyomor?tott, ??letellenes ir??nyokba terelt gondolkod??s - azaz annak a rhat??rozottr1; ??nk??pnek a sz??m??ra akinek ma m??r a Napot is eladhatj??k.

A v??res hazugs??gok ??vezredeinek mocsar??ba s??llyed?? l??ny??nk ??jra r??eszm??lhet ??nmag??ra.
Arra, hogy a rejt??lyek kulcsa egy neki kre??lt k??nyelmesnek t??n?? hamis isten, ??llam ??s val??s??gk??p, illetve a legelk??peszt??bb hitvil??gok fel??p?t??se helyett konkr??tan a szeme el??tt, a l??ba alatt, a keze ??gy??ben hever.
A betiltott TUD?S, ?gy a j??zan ??sz, - az ??let minden ter??let??n szisztematikusan vet?tett hatalmi holok??ppel, m??trixal, keser??des ill??zi?? magyar??zatokkal lehetetlenn?? tett - meg??rt??s, a val??s??gra tiszt??n r??l??t??s k??pess??ge mindannyiunk??. Elv??laszthatjuk magunkat t??le, de nem ??rdemes. K??rdezlek: n??zz k??r??l... Volt el??g id??nk. J?? vil??got ??p?tett??nk?
Az ??letad?? vizet sem ismerhetj??k val??j??ban. Ha ismern??nk, ??jb??l jogot nyern??nk a val??s??ggal val?? harmonikus egy??tt??l??shez, az emberhez m??lt?? min??s??g?? ??lethez.
A k??rdez?? az a v??gtelen b??lcs ember aki felm??rte, hogy k??rdezni kell.

A val??di konkr??t TUD?S ??jra kalibr??l benn??nket, ??jra ind?tja agyunk csod??latos sz??m?t??g??p??t. Magyar nyelv??nket, szavainkat nem istenek ??lmodt??k meg, nem f??ld??nk?v??liek var??zsolt??k, hanem a legmagasabb szint?? ??si, gyakorlati emberi tud??st az ??let ismeret??t, tisztelet??t, a teremt??ssel egy??ttm??k??d??st hordozz??k bet??r??l bet??re. Megmutatj??k hogyan n??zhet??nk gy??keresen m??sk??nt a term??szetre, a F??ldre, az energi??ra, a rezonanci??ra, az anyagra, az ??l??re, minden l??tez??re, ??nmagunkra, egym??sra, ??seinkre, az ??rz??kszerveinkre, mint amely hazugs??g??radatba az ??vezredek alatt beleszoktattak benn??nket.

A mindezekhez f??z??d?? kapcsolatunk ??rz??, gondolkod??, ??rtelmes, azonnali kiigaz?t??sa els??k??nt ??nmagunkban, ez a val??di paradigma v??lt??s.
A TUD?S mindezt a gyakorlatban ??rteni minden ad??d?? ??sszef??gg??s??ben.

A Hatodik Pecs??t c. k??nyvben a m??ig eltitkolt TUD?S ??jra felfedez??s??nek vil??gm??ret?? dics??s??g??t k?v??nom els??k??nt megosztani veled akivel egy sorsford?t?? korban ??lek.
A r??l??t??soddal val?? k??zrem??k??d??sedet v??rja az ??let.
Te is a Tud??s ??rz??je, profit??l??ja lehetsz.
Megismerheted a vil??g t??rt??n??seinek, ?gy mai napjaid min??s??g??nek minden k??pzeletet fel??lm??l?? eredend?? val??s ok??t.

?seink ??ltal ??t??p?tett F??ld??nk mindent b??s??ggel biztos?t sz??munkra.
B??rmi m??s szemf??ny veszt?? hazugs??g.
Ehhez az orrunk el??tt folyamatosan kiszivatty??zott b??s??ghez nem a rokkan??sig er??ltetett napi rabszolgamunka ??s k??zpontos?tott rtanul??sr1; vezet. Aki ezt ??ll?tja, az a but?t??sunkb??l, a becsap??sunkb??l ??l.

Ma mindenkinek van v??lem??nye, de senkit nem ??rdekel a m??sik?? hiszen a val??s k??z??s alapok, A TUD?S n??lk??l minden csup??n megoszt??s ??s fut??homokra ??p??l?? m??l?? egy??ni tapogat??z??s.

A k??nyv a j??l feltett k??rd??seimre kapott v??laszokr??l sz??l.
A k??l??nb??z??, ma m??g tetszet??snek t??n?? satny?t?? programok helyett a gyermekeinket ??jra gondolkodni tan?thatom, tan?thatjuk, tan?thatod, hogy a val??s??got m??r ma gyakorlati ??rtelemk??nt b??s??gben ??lhess??k meg ??s haszn??ra legyenek minden l??tez??nek.

A TUD?S nem lehet hit k??rd??se, nem vall??s, nem ideol??gia, nem ezoterikus ??rdekess??g vagy scifi tal??lgat??s tov??bb?? nem medit??ci??s technika.
A k??nyvben le?rt betiltott TUD?ST m??ra a vil??gon csup??n p??ran bitorolj??k ??s 6.000 ??ve ellen??nk haszn??lj??k.

A TUD?S az Ember ??si kult??r ??s gazdas??gi vagyona, az egyetlen eszk??z a val??s j??l??thez, a fennmarad??shoz, a XXI. sz??zad ??s az elk??vetkez?? id??k t??l??l??s??hez.
A TUD?S a l??tez?? elemek felfog??sa, valamint ezek egym??sra hat??s??nak ??rt??kel??se.
A TUD?S egyed??li nyelve a b??s??g, az eg??szs??g, a l??thez val?? mag??t??l ??rtet??d?? s??rtetlen term??szet jog r11; a rVANr1; joga.

A magyar nyelv a term??szet, AZ EGYETEMES EMBERI TUD?S nyelve.
Seg?ts??g??vel a l??t, a napi ??let meg??rthet??, bet??r??l bet??re oks??g??ban levezethet??.
Megannyi f??jdalmas ??vezred ut??n ma v??gre mindez ??jra visszaker??lhet jogos birtokunkba.
Haszn??ljuk.


"A k??zt??sras??g
fogalm??nak els?? megjelen??s??t a G??r??g Birodalom t??rsadalmi m??k??d??s??nek ??ll?tja be a meg??lhet??si tudom??ny. A jegyzett t??rt??nelem kezdet??t a dokumentumok elt??ntet??s??nek ideje jelzi. Ezek hi??ny??ban a gyakorolt hat??suk alapj??n tudom meghat??rozni a val??s??got.

MINDEN IR?NYB?L K?R?LVESZ BENN?NKET EGY OLYAN VIL?G AMINEK AZ ELEMEI, ALKOT?I ?SEINK ?LTAL ?VMILLI?KIG K?ZHASZN?LATBAN VOLTAK.
BESZ?LT NYELV?NK TARTALMAZZA A HASZN?LATI UTAS?T?ST.
EZ A VIL?G MAGA A BETILTOTT EGYETEMES EMBERI TUD?S, amely ma ennek a tud??snak a bitorl??it juttatja kiz??r??lagos gazdas??gi el??ny??kh??z ??s az emberis??g feletti diktat??rikus uralomhoz.

Ha l??pata nyomokat l??tok valahol de lovat nem, akkor is logikusnak tetszik, hogy egy l?? j??rt ott r??gebben.
A k??z minimum kett?? dologgal hat??rolt ter??let. Lehet fogalmi ter??let is, de kett?? dolog hat??rolja mindenk??ppen.
A ragokt??l ??s k??pz??kt??l fosztott g??r??g szavak legt??bbje magyar eredet??.
A Taigetosz k??t v??g??t??l megszabadulva Hargita nev??t adja.
A g??r??g nyelv alapszavai ilyenek, teh??t fejl??d??s??k elej??n kapt??k a magyar alapot.
C??lom t??bbek k??z??tt azt is meg??rtetni, hogy a magyar alap nyelvi bizony?t??ka egy??ttal azt is bizony?tja, hogy a g??r??g t??rsadalmi m??k??d??s is magyar.

A tudom??ny m??r od??ig s??llyedt, hogy J??sd nev??nek eredet??t egy J??sdi nev?? emberhez k??ti.

A dolgok val??s??gos ??p??l??s??t k??veti a magyar szavak bet??nk??nti fel??p??l??se (az ??raszt??s ok??n keletkezik az ??r-ok, Gea al?? ??p?tett ??t az al??-g??t/alag??t, a v??rakoz??sra alkalmas hely a v??r-os, a l??bon ??ll?? f??z?? ed??ny a l??b-as... - A k??nyv "T??bla" fejezete "a vil??gsz??t??r" konkr??t magyar??zatot ad a bet??k tartalm??ra).

Kerestem a g??r??g m??velts??gben a k??z/t??rs/as/??g alapjait. M??r a k??z??ss??g is nagyon ??sszetett fogalom ami kiz??rja, hogy alapk??nt kezelhessem.

A puzdra cs??, a tarsoly lemez, ??s az egy vonalba ??p?tett hegyek magyar vonatkoz??sa a k??zt??rsas??got alapozza meg csak magyarul ??rtelmezhet??en.
A t??rsalg??s m??ra v??lt ??nc??l?? id??t??lt??ss??. A nagy t??rt??nelemben a t??rsadalmi m??k??d??s, a k??zigazgat??s eszk??ze volt. A t??rsadalmat a t??rsalg??st??l, az eredeti feladat??t??l megfosztani sz??nd??koz?? hatalmi t??rekv??s napjainkban is g??zer??vel dolgozik a k??zt??rsas??g val??di ??rtelm??nek elt??ntet??s??n (2012 a k??zt??rsas??g fogalm??nak teljes elt??ntet??se).

A m??k??dtet??s eszk??zei, a helynevek kifejezte feladat ??s sz??mtalan ebb??l k??vetkez?? kifejl??d??s most is itt van k??r??l??tt??nk. Eredeti val??s??gos feladatuk h?j??n ezek egyr??szt kil??gnak a sorb??l, m??sr??szt pedig az ??rtelm??k torz?t??s??val foglalkoz??k megjel??lik ??nmagukat.

A REND keresztjei (az ??tsz??li k??keresztek, azaz a rendfenntart?? Bulcsu keresztjei - m??ra b??cs??j??r?? keresztekk?? degrad??lva) egy??rtelm??en megmutatj??k a k??zigazgat??s hat??rvonalait ??s a h?rek ??ramoltat??s??nak m??dj??t. A katolikus kereszt??nys??g er??nek erej??vel hazudtolja meg ezt a t??nyt.
A rBulcsu j??r?? helyekr1; ebben a megvil??g?t??sban eg??sz m??s ??rtelmet kapnak.

Mi??rt nem tudhat a Magyar Nemzet a saj??t t??rt??nelm??r??l?
Mi??rt nem tudhat 7 milli??rd ember ??nmag??r??l, a l??t felt??teleit kiapadhatatlanul biztos?t?? val??s??gr??l?
Kik, mikor, ??s mi??rt t??ntetik el ennek a m??k??d??snek azaz kult??r??nknak a nyomait?
Ok n??lk??l nem nevezett el semmit az ember.
A besz??lt nyelvbe ??ltetett ??si k??dok degener??l??sa folyamatos napjainkban is.
Mi??rt a g??r??g??k k??z t??rsalognak, ha nem is tudj??k mi az? Mi??rt fontos a Magyar Nemzetet minden ??ron megfosztani a saj??t tud??s??t??l, a val??di kultur ??r??ks??g??t??l.
Mi alkot-m??nyoljuk a k??zben t??rsalg??st. Alkotunk vil??got megker??l?? hegysort, ezen t??rsalgunk, ??s m??gis a g??r??g alkot-m??nyoz k??z-t??rsas??got.

Ekkora torz?t??snak oka van.
Nemzet??nk ez id?? szerint a BAR ??s B?R g??zok fejleszt??s??nek feladat??n m??r t??l van. Mez??/PO/TA/M/IA fotoszint??zis??n dolgozunk, a MAG/IA/?R-aszt??st szervezz??k ??ppen.
A k??z??k tarsolyg??sba bevon??sa l??talapja a MAG/IA/?R-nak, hiszen a v?z rERr1;-ek szab??lyoz??sa n??lk??l a F??ldreng??sek sem szab??lyozhat??ak. A v?zERek nem k??vetnek semmilyen politikai akaratot, nem tisztelnek ??llamhat??rt, mint ahogy a felsz?nre t??r?? g??zok sem.

Az ??llamok alak?t??sa vesz??lyezteti a F??ld biol??giai egys??g??t.

A BAR ??s B?R g??zok, az ENE/ER/G/IA az ISTERen/ISTENen, v?zEReken kereszt??l a MAG/DOLINA v?znyel?? rendszeren ??tfoly?? v?zb??l k??pz??dnek.
A barb??r ??s a pog??ny ??ket megillet?? val??di fogalma m??ig kiz??r??lag a Hatodik Pecs??t c. k??nyvben tiszt??zott.
Ennek oka, hogy a tud??st 6.000 ??ve bitorl?? nemzet ?gy p??nzt tud szedni az??rt az energi????rt, amit ?seink Magia-??r tud??s??nak ok??n ma is Magyar-nak ??s energi??nak nevez??nk.

A k??z szervezi a dolin??k, POcsoj??k G?NYol??s??t, ez??rt POG?NYok.
Mint ahogyan a ROv??s BOTos ember ROBOT-os lett, ??gy lett a PO G?NYol??ja POG?NY.
?tfog?? k??pet tudok rajzolni ?seim vil??g??r??l, ezzel egy??tt mai vil??gunkr??l, ha az alapfogalmakat a t??nyleges tartalmak mell?? rendelem.
A k??z, t??rsalg??ssal jut az inform??ci??hoz. A robot a munkav??gz??ssel kapcsolatos fogalom. A k??z??k t??rsalg??sa az elv??gzend?? munk??r??l sz??l.

A k??zt??rsas??g ??rtelme nem ??ll meg egy orsz??g hat??r??n bel??l.

A MAG/IA/?R-aszt??sa az IstER-eken kereszt??l, azaz a hidrog??nre, ??s oxig??nre iszthat??/oszthat?? vizeken kereszt??l t??rt??nik. T??rkmenIST?R, Afg??nyIST?R a dolin??k (v?znyel??k) helyei, m?g g??zaik a G?ZAI ??vezetben j??nnek fel.

A rendszer ??llamokra szaggat??sa ellent mond a F??ld biol??giai ??rdek??nek.
A v?z nem kezelhet?? elemk??nt. Alkot?? kett?? g??z??nak k??l??n k??l??n van szerepe a bioszf??r??ban.

A k??zt??rsas??g val??di ??rtelm??nek k??ztudatba helyez??se indokolatlann?? teszi az energia gazd??lkod??s minden anyagi vonatkoz??s??t. Nem lehet p??nzt szedni az energi????rt. Energiahi??ny nem l??tezik.

A but?t??s ??rdek??ben a 6.000 ??ves zsid?? alapokon m??k??d?? kereszt??ny egyh??z megszerzi az oktat??s f??l??tti hatalmat, ami az emberis??g ment??lhigi??n??s ??llapota elleni b??ncselekm??ny.
A feln??tt koroszt??lyt pedig gazdas??gi neh??zs??gekkel terheli, hogy ne legyen m??dja ??tgondolni, f??lfogni saj??t szerep??t ??s tulajdon??t.
A szavaink vesz??lyes tud??st hordoznak ez??rt a TUD?S puszt?t?? diktat??rikus ??llamalap?t??st k??vet?? KABAR nemzetirt??s ezredik ??vfordul??j??n egy ellens??ges csoport t??rli Nemzet??nk meghat??roz??s??b??l a K?ZT?RSAS?G fogalm??t."

A Magyar Nemzeti Hivatal a Magyar K??zt??rsas??g ??rdek??ben j??r el.

A Betiltott Egyetemes Emberi Tud??st tartalmaz?? Hatodik Pecs??t c?m?? k??nyv megszerezhet?? itt a honlapon, a jobb oldalon mozg?? k??nyvre kattint??ssal.

2018. Június 01, 13:06:3
Az emberis??g val??di bibli??ja A TUD?S

A TUD?S maga, ?gy a Hatodik pecs??t c. k??nyv a magyarok ??s az emberis??g val??di bibli??ja.

?GY JUTHATSZ INGYEN ?RAMHOZ V?ZHEZ ?S G?ZHOZ MA MAGYARORSZ?GON
MOST EL?SZ?R IG?NYELHETED A NEMZETI VAGYON R?D ES? R?SZ?T!
Mennyi a nemzeti vagyon egy f??re es?? r??sze, miben testes??l meg ez ma pontosan ??s mit kell ??rte tenni? Ne higgy??k, hogy m??r mindent elloptak, ez csak a mindenkori politikai mese r??sze! Mi magyar emberek ma forintban kifejezve is a vil??g leggazdagabb emberei vagyunk!

K??zzel foghat?? bizony?t??kok ??s konkr??tumok minderre J??sdi Kiss Imre Hatodik Pecs??t c. k??nyv??ben.
A nemzeti vagyon egy f??re es?? r??sz??nek ig??nyl??je lehet minden magyar ember.
2018. Február 23, 14:18:3
Szavaz??s GERM?NUL, RASSZIST?N!2017. November 15, 09:11:4
Ir??ni reng??s

Sz??veg ide....!Sz??veg ide....!

Generálási idő: 4.11 másodperc
4,033,765 egyedi látogató