Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A szövetségesek provokálták ki a német megszállást, nem törõdve a magyar zsidókkal

BelföldMer mindig ezek a kibaxott zsidók, mintha más nem is lenne. Ja, hogy nincs is. Exodus megvan? Meghaltak, majd feltámadtak és lett izrael. Csoda! Az amerikai hírszerzés washingtoni archívumában az elmúlt hónapokban talált iratok megerõsítik: Amerika és Nagy-Britannia kifejezetten arra játszottak, hogy a németek megszállják Magyarországot. A magyar kiugrási reményeket csak azért táplálták, mert tudták, ezt Hitler nem fogja hagyni, így pedig a nyugati frontról német erõket fognak elvonni a megszállási feladatok. A kétszínû angolszász játszmában nem törõdtek a megszállás tragikus következményeivel, a magyar zsidósággal és a több százezer áldozattal. Borhi László, az Indiana Egyetem történészének írása a német megszállás 75. évfordulójára az Indexre.

A német megszállás a magyar történelem olyan traumája, amellyel az 1100 éves múlt csak kevés eseménye vonható párhuzamba. De vajon miért került sor a megszállásra akkor, amikor Horthy Miklós Magyarországa a németeknek látszólag megbízható szövetségese volt? Gazdaságilag támogatta a német háborús erõfeszítést, elküldte hadseregét a keleti frontra, messze onnan, ahol a magyar határokat meg kellett védeni. Hitler két dologgal indokolta a megszállást: a „zsidó kérdés megoldatlanságával”, valamint a magyar vezetés „hûtlenségével”.

Gyakran ismételgetik, hogy Magyarország volt Hitler „utolsó csatlósa.” Amerikai iratok – melyek egy része néhány hónapja került a kezembe Washingtonban, az OSS (a CIA háborús hírszerzõ elõdje) levéltárában – azonban egyértelmûen bizonyítják, hogy 1943 õszén Magyarország már a feltétel nélküli megadás elvét is elfogadta volna egy különbéke kedvéért. 1944 márciusában titkos amerikai küldöttséget vártak Budapestre a különbéke feltételeinek megvitatására, a megadás aláírására. Nem a magyar vezetésen múlt, hogy ez nem vált valóra. Valójában a szövetségesek játszottak kétarcú politikát. Céljuk legalább 1943 márciusától fogva az volt, hogy „diszkreditálják a magyar vezetést a németek szemében”, és ezzel kikényszerítsék az ország német megszállását. Annak ellenére folytatták ezt az irányvonalat, hogy biztos tudatában voltak annak, hogy Magyarországon él „Tengely Európa legjobban kezelt és legnagyobb zsidó közössége”.

Szinte a kezdetektõl a kiugratás volt a szövetségesek célja, azonban azt számítás ihlette: az, hogy a megszállásra átirányított csapatok hiányoznak majd a német hadvezetésnek a partraszállás napján, amikor eldõl, gyõzhet-e a Nyugat a náci birodalom ellen. Ez tehát a rejtett összefüggés a háborús stratégia, a magyar külpolitika és a holokauszt között. Szövetséges részrõl a „titkos” tárgyalásokat színjátéknak tekintették, és egyetlen cél lebegett a szemük elõtt:

amikor elérkezik a kedvezõ pillanat, a németek szállják meg a tengelyhatalmak délkelet-európai csatlósait.

Randolph Brahamnek, a zsidó tragédia jelentõs történészének tehát igaza volt: talán jobb lett volna bele sem kezdeni a Hitlerrel történõ szakításba.

A Wehrmacht moszkvai veresége után Hitler szövetségesei számára is egyre világosabb lett, hogy a németek elveszíthetik a háborút. A Bárdossy Lászlót felváltó kormányfõ, Kállay Miklós azt a feladatot kapta, hogy állítsa helyre az ország szuverenitását. Az új irányvonal hamar kibontakozott, 1942 nyarától megindultak a béketapogatózások fõleg a britek és az amerikaiak, de késõbb kisebb hangsúllyal a Szovjetunió felé is. Hamarosan követte a példát Románia, Bulgária és Finnország is.

A fogadtatás azonban langyos volt, számos ok miatt. A brit és az amerikai vezetés attól tartott, hogy Sztálin rossz néven veszi, ha megegyeznek Hitler csatlósaival, és ez arra indíthatja, hogy újra a kiegyezés lehetõségét keresse Berlinnel. Emiatt Roosevelt 1943 elején meghirdette a “feltétel nélküli megadás” politikáját, amely a háború végéig érvényben maradt. A békemissziókat csak akkor kezdték komolyan venni, amikor közeledett a normandiai partraszállás órája, és emiatt sürgetõvé vált a kiugrás kierõszakolása, tekintet nélkül a következményekre.

A kiugrás politikájában Magyarországon egyaránt szerepet játszottak közéleti személyiségek, politikusok és diplomaták. A köztudatban legismertebb békeküldött a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert volt. Nemzetközi hírneve és politikai függetlensége miatt õ volt az elsõ, akit az angolok valamelyest komolyan vettek. Egy 1943. március 24-én keletkezett feljegyzés szerint fontos változás következett be a brit politikában. Eszerint “Õfelsége kormánya már nem fél a német megszállástól, sõt, pozitív fejleménynek tekintené, mivel növelné a német hadsereg feladatait. Ez az elõny még nagyobb is lehet, ha a politikai felfordulást akkorra lehet idõzíteni, amikor sor kerül a Szövetséges partraszállásra a kontinensen.” Ettõl a perctõl kezdve a britek már nem jóhiszemûen tárgyaltak a kiugrásról. Egyetlen cél lebegett a szemük elõtt: a magyar (és a román) kiugrás stratégiai célokra történõ felhasználása a következményekre való tekintet nélkül.

Ez alapján világossá válik, hogy nem volt elkerülhetõ a német megszállás, hiába bízott ebben végig a magyar vezetés.

Korábban azt gondoltam, hogy ez a fordulat csak késõbb következett be London és Washington (valamint minden bizonnyal Moszkva) politikájában. A washingtoni levéltárból a közelmúltban kezembe került iratok azonban arra utalnak, hogy a kettõs játék már az eddigi feltevésemnél is korábban elkezdõdött. A fent körvonalazott “megszállási politika” eszközeként azt a célt tûzte maga elé a brit vezetés, hogy “a németek szemében diszkreditálja a magyar kormányt, hogy kiváltsa az ország német megszállását, illetve, hogy diszkreditálja a kormányt a magyar nép szemében, siettetve annak bukását, amelyet német okkupáció követ.”
Német páncélos Budapesten, 1944 õszén
Német páncélos Budapesten, 1944 õszén
Fotó: Faupel / Wikipedia

Ahogy közeledett a partraszállás órája, úgy vált egyre sürgetõbbé a német csapatok átirányítása más hadszínterekre. 1943. augusztus 22-i feljegyzésében a brit vezérkar tervezésért felelõs bizottsága arról értekezett, hogy Magyarország német megszállása megfelelne a brit érdekeknek. Winston Churchill is a kiugrás elõnyeit ecsetelte Rooseveltnek:

Németország tart attól, hogy Magyarország és Románia kiválik a háborúból. Ha visszagondolunk arra, ami Olaszországban történt annak hatására amit mi tettünk ott, nem lenne-e rövidlátás a részünkrõl, ha nem nem vennénk figyelembe azt a földcsuszamlást, ami a fent említett országokban történhet. Ha képesek lennénk ilyen reakciót kiváltani, és hasznot húzni belõle, olaszországi helyzetünk sokkal könnyebb lenne.

Augusztus végén már arra lehetett számítani, hogy Olaszország hamarosan összeomlik, és a „balkáni országok uralkodó köreiben eluralkodik a félelem, hogy Kelet-Európa szovjet uralom alá kerül.” Ezeket a félelmeket kihasználva a Tengellyel történõ szakításra kellett presszionálni Hitler szövetségeseit, hangsúlyozva, hogy az számíthat elõnyösebb békefeltételekre, aki hamarabb rászánja magát erre a lépésre. A magyar vezetés errõl mit sem tudhatott, és továbbra is abban bízott, hogy elõbb-utóbb megérkeznek az angolszász csapatok. Valójában a szövetséges katonai vezetés nem látott semmi esélyt arra, hogy az angolszász csapatok részt vegyenek a Balkán megszállásában.

December 18-án az ifjabbik Horthy Miklós üzenetet juttatott el Allen Dulles-hoz, az amerikai háborús hírszerzés, az OSS svájci rezidenséhez, a magyar békeküldöttek rendszeres tárgyalópartneréhez. A kormányzó fia kifejtette, hogy amennyiben a szövetségesek Magyarország kapitulálását kérik, tesz róla, hogy ez megtörténjék. A közvetítõ magyar követ a maga részérõl hozzátette, hogy Budapest csak a jelre vár. Észrevette ezt az igyekezetet az amerikai hírszerzés is. „Az elmúlt évben nem volt észrevehetõ brit- vagy Amerika-ellenes megnyilvánulás,” a magyar kormány a „nemzeti fennmaradás érdekében az elmúlt hónapokban igyekezett meggyõzni a szövetségeseket, hogy mellettük áll, és kész arra, hogy szakítson a németekkel.” Emiatt alkalmasnak látszott az idõ az ország azonnali leválasztására a németekrõl, valamint „hírszerzési és elhárítási központok létrehozására Magyarországon.” Érdekes hiányra lehet figyelmes az, aki végigolvassa az OSS mintegy 180 oldalas irományát, ami mindenre kitér, a politikai pártokra, a közhangulatra, a bányászatra és hadiiparra is.

Egyetlen szó sem esik azonban a Magyarországon élõ 825 ezer fõs zsidó lakosságról,

így tehát arról sem, hogy rájuk és a németellenes elemekre milyen hatása lehet, ha a magyar kiugrás kiváltja a szövetségesek által várt hatást, a német megszállást.

1943 a fordulat éve volt a háborúban katonai és politikai szempontból is. Szeptemberben került sor Churchill és Roosevelt quebeci találkozójára, ahol megállapodtak a partraszállás helyszínérõl. 1943. november 2-án az Egyesült Államok vezérkari fõnökei arról tájékoztatták az amerikai Külügyminisztériumot, hogy nézetük szerint „a szövetségesek katonai helyzetét nagymértékben javítaná, ha mindkét ország (Magyarország és Románia), vagy a kettõ közül az egyik kiválna a háborúból tekintet nélkül arra, hogy egy ilyen lépés minden bizonnyal ezen országok teljes német megszállásához vezet.” William "Wild Bill" Donovan, az OSS fõnöke már másnap utasítást adott Allen Dullesnek e politika végrehajtására. Úgy tûnik, a szövetségesek biztosra akartak menni, hogy sor kerüljön a német megszállásra. Dulles „személyes tájékoztatására” Donovan közölte, hogy a vezérkari fõnökök döntöttek, hogy „azonnali hatállyal leválasztják Magyarországot és a csatlósokat a Tengelyrõl.” Hozzátette, hogy „Adolf tud a döntésrõl és értesíti a fiúkat.” (Adolf valószínûleg Berle amerikai külügyi államtitkárra utal.)
Mackenzie King, Franklin D. Roosevelt és Winston Churchill
Mackenzie King, Franklin D. Roosevelt és Winston Churchill
Fotó: Wikipedia

Az OSS elemzései rámutattak Horthy nehéz helyzetére: nem akar túl hamar lépni, hogy ne váltsa ki Hitler haragját, de megkésve sem, nehogy a szövetségesek elveszítsék a türelmüket. Ami a briteket illeti, teljes volt az egyetértés, volt, aki Budapest bombázását sürgette a kiugrás siettetése érdekében. Egyedül a befolyásos Alexander Cadogan fejezte ki kételyét, szerinte mind a magyar, mind a román kiugrás elképzelhetetlen, amíg „nem tudjuk õket megvédeni.” Nem Cadogan volt az egyetlen, aki a brit Foreign Office berkein belül hozzájutott a német népirtásról szóló jelentésekhez, a jelek szerint mégis csak õ volt, aki tartott a német megszállás következményeitõl.

1943 szeptemberében egy kétes figurákból, egyebek között német kettõs ügynökökbõl alakított amerikai kémhálózat, a Dogwood kapcsolatba lépett Törökországban a magyar kettõs ügynök Hátszegi Hatz Ottóval, aki kilátásba helyezte, hogy megbeszéléseket szervez Szombathelyi Ferenc vezérkari fõnök és az amerikaiak között. Az OSS kérésére Hatzot Magyarország katonai attaséjának nevezték ki. Magyarország stratégiai helyzete, a magyar hírszerzés együttmûködési készsége és mert Magyarország hajlandóságot mutatott arra, hogy „kimutassa szimpátiáját a szövetségesek iránt”, úgy döntöttek, hogy „jelentõs felhatalmazással rendelkezõ” amerikai katonai missziót küldenek Magyarországra.

1943 végére a magyar fél már hírszerzési adatokat adott át az amerikaiaknak, akik arra jutottak, hogy a magyar fél mindenféle területi követelésrõl lemondott a különbéke reményében. Az OSS vezetésének azonban az is a tudtára jutott, hogy a németek is tudomást szereztek a titkos megbeszélésekrõl. Az amerikaiak szerint maga a kettõs ügynök Hatz volt az információ forrása. A budapesti vezetés illúziókba ringatta magát, és arra számított, hogy a háborús részvétel ellenére tökéletes lehet a végkimenetel: bevonulnak az angolszászok, ezzel elkerülhetõ lesz a német, illetve a szovjet megszállás, ráadásul a jó oldalon lehet befejezni a háborút.

Idõközben útra készen állt egy háromtagú amerikai katonai delegáció. Az ötlet Dullestõl származott, aki „árja” megjelenésû, „robusztus, intelligens amerikai példányt” (specimen) akart küldeni, akinek nincsenek „idegen vonásai.” A Veréb (Sparrow) misszió vezetését végül egy Florimond Duke nevû ezredesre bízták. Duke késõbb arra a felismerésre jutott, hogy küldetésének egyetlen valódi célja a kiugrás kiprovokálása volt, bár ezt Dulles tagadta. Bárhogy is volt, a németek törökországi forrásokból már jól elõre értesültek a misszióról. Március 16-án szállt le a Veréb, tagjai pedig hamarosan a Gestapo fogságába kerültek. Három nap múlva a németek megszállták Magyarországot.

Ha hinni lehet Wilhelm Höttlnek (õ a megszállás idején a német biztonsági szolgálat képviseletét látta el Budapesten), Hitler õrjöngött, amikor értesült a Veréb érkezésérõl. Másnap azzal támadta Horthyt, hogy Magyarország árulásra készül. A Führer ezt és a zsidókérdés megoldatlanságát jelölte meg a megszállás okaként. Hitler a magyar delegáció szemére hányta, hogy tud a magyarok angolszászokkal folytatott tárgyalásairól, és nem akarja, hogy a Badoglio-ügy (az olasz kiugrás) megismétlõdjön. Továbbá nem tûri közel egymillió zsidó jelenlétét a német hadsereg hátában.
Kállay Miklós
Kállay Miklós
Fotó: Wikipedia

Az eseményeket követõen a kiugrás egyes résztvevõi Kállayt kárhoztatták a kudarcért. A diplomata Barcza György emlékirataiban arról írt, hogy Kállay túl sokáig várt, és ebben rejlett saját, illetve Magyarország tragédiája. Mindez azonban utólagos okoskodás volt. 1943. május 21-én még õ maga is így írt Ghyczy Jenõ külügyminiszternek: „ha kiugrunk a háborúból, a németek azonnal megszállnak.” A demokratikus ellenzéket „letartóztatnák, esetleg ki is végeznék”, valamint „több tíz, esetleg több százezer zsidó elpusztulna.” Szavai profetikusnak bizonyultak.

A szövetségesek fent ábrázolt politikájának fényében ironikusan hat Roosevelt amerikai elnök közvetlenül a megszállást követõ nyilatkozata, melyben drasztikus büntetést helyezett kilátásba mindazoknak, akik részt vesznek „a zsidók halálba történõ deportálásában Lengyelországba.” Az angolszászoknak, akiknek már 1942 nyarától elég pontos értesülései voltak az európai zsidóság sorsáról, a titkos megbeszélések tanúsága szerint világos volt, hogy német megszállás esetén elviszik a magyar zsidókat is. Azonban, mint az OSS korabeli fejtegetése fogalmazott:

E több millió zsidó sorsa csak kevés figyelmet keltett a világ többi részében, amelyet jobban érdekeltek a háború nagyobb kérdései.

A dokumentumok alapján ez így volt az angolszász hatalmak döntéshozóival is.

A cikk szerzõje Borhi László történész (Indiana University Bloomington / MTA BTK Történettudományi Intézete).
Link

Hozzászólások

238 #1 bivaly
- 2019-03-19 07:27
Miért, utána nem sokkal 56-ban, mit ugatott a Szabad Európa, hogy "tartsatok ki, jön a segítség!".

A de kurvára becsületes, mélyen hívõ, keresztény nyugat !

Ezek után meg a "Nürnbergi Per," mint igazságszolgáltatás !? A legaljasabb új inkvizíció !
99 #2 MORMOTA1968
- 2019-03-19 09:25
Jajj! Mán megint ez a héber nyavalygás! Mikor lesz már ebbõl elege az emberiségnek? Már mint a jelentõs részének? Most nem nézek utána hányféle rassz és azok keveréke él ezen a bolygón, de szép számmal vagyunk, még is állandó jelleggel csak ezek vinnyogását hallani! MINDEN EGYES ILYEN MEGNYILATKOZÁSUKKAL, MEGNYILVÁNULÁSUKKAL BEBIZONYÍTJÁK ORSZÁGNAK VILÁGNAK, HOGY ÕK URALJÁK EZT AZ EGÉSZ BOLYGÓT, VAGY SZERETNÉK URALNI, DE NAGYON! Tényleg már csak a vakok, rövidlátók és süketek, ostobák nem veszik észre mennyire õk irányítják, próbálják irányítani mindannyiunk gondolkozását! Próbálnak rávenni mindenkit, hogy csak õket és csakis õket sajnálja mindenki! Oákodhatnékom van már tõlük! s_ratata
809 #3 megmondhatom-e
- 2019-03-19 09:32
-van a fekete-fehér négyzetes tábla- hátul állnak a háttérzsidók . (a királynõ és a herék) . Ezek az egyedek úgy gondolják , nekik kell "megmaradni" (survive), ezért elõbbre tolják a parasztokat.( a még a számukra , a háttérzsidók számára is mocskos zsidót) Ezek- persze- ugyanolyan mocskos zsidók , mint a "háttér" , de ezek az egyedek az értéktelenebbek , mert - pillanatnyilag - gyengébbek .

A zsidó számára a másik zsidó is csak addig "érték" , amíg az õt fedezi. Egymás közt is állandó konfliktusban állnak.
Na jó - nekünk mind egyformán értéktelen hulladék, de ez mos nem számít.

Ez a hitler és a holokamu mese rövid története.
1368 #4 Karpatkanyar
- 2019-03-19 09:39
Ne felejtsük közben azt em, hogy erõteljesen ment a propaganda német csodafegyverrõl, mely egyetlen bombával elpusztítja Londont. A V2 rakéták bevetése ezt el is hitette.
A Szálasi puccs kivitelezésének katonai részével a Hitler kedvenc fenegyereket Skorzenyit bíztàk meg, aki ezt prímán ki is vitelezte. Szálasi emberei csak a kormányzati poziciók elfoglalásában segédkeztek. Horthyék minden ultraóvatos lépésérõl Hitler tájékoztatva volt. Horthy óvatossága és késlekedése végül meghiúsította a kiugrást.
Skorzeny késõbb, mikor az atomfegyvert tervezõ mérnökök áttelepültek Egyiptomba, a zsidóknak segédkezett ezek legyilkolásában. Az áruló Skorzeny ekkor már Spanyolhonban rejtõzködött gazdag üzletemberként. Ezután megkapta az esélyt, higy Amerikába vándorolhasson, és most már zsidó kedvencként ott üzleti karriert befuthasson.
99 #5 MORMOTA1968
- 2019-03-19 09:55
Egyébként gondoljunk csak bele! Mi lett volna ha, nem kényszerítenek bele a két világháborúba minket, ha nem szakítják szét Nagy-Magyarországot ennyi felé? Ha nem jönnek be a szovjetek? Így is úgy is megvalósult volna a zsidó uralom az országunk területén, hisz megmondták: Nekik ez az ország kell, ez a terület a zsidó nép jövõje! Holokamuzás nélkül is az övék lett volna! Nem volt már akkor sem olyan nemzeti erõ, összetartás, faj szeretett és rassz tisztaság, amely megmenthette volna ezt az országot a zsidók inváziójától és annak késõbbi igen súlyos következményeitõl! Szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy csakis miattuk kellett mindkét világháborúba bele keverednünk és részt vennünk, bár talán lett volna lehetõség a semlegességre! Talán! Mert hadászati szempontból, geostratégiai szempontból nézve kulcs területen fekszik hazánk! Innét kiindulva, Magyar területen áthaladva a legkönnyebb eljutni keletre, a keleti országokba. Persze meg is lehet kerülni, de minek? Gyengék voltunk, vagyunk ellenállni a minket állandó jelleggel leigázni akarok hadának! Voltak nyertes csaták, de a háborút nem mi nyertük! Nagyon erõsnek, összetartónak, összezárónak kellene lennünk, nyitottság helyett ahhoz, hogy megõrizhessük szabadságunk és függetlenségünk! Ami ugye most jelenleg sincs! Vissza kellene vennünk, "kellett volna" de erõsen ebbõl a nyitott társadalom nézetbõl, ebbõl a liberalizmus meg demokrácia felé nyitásból! Egy azonos rasszú közösség csak addig képes megmaradni tisztának és erõsnek, míg nem enged a sorai közé idegen vérelemeket! A mai napig léteznek olyan elzárt helyeken élõ õsi közösségek, ahol az odatévedõ idegeneket azonnal megtámadják! Talán nem véletlenül! Talán megtapasztalták már mivel járnak az ilyen látogatások más rasszok részérõl! Mi, magyarok, nagyon szeretünk barátkozni és hajlamosak vagyunk túlzásokba esni vendéglátás, befogadás terén is! Nem nézzük meg alaposan kiket is fogadunk be magunk közé! De a legnagyobb baj az az, hogy az évszázadok során a nemességünk, elitünk is sokszor idegen rasszú népekbõl kerültek ki! És õk már nem mindig a magyar érdeket nézték, hogy mi jó a magyarnak! Jelenleg a "befogadottak" leszármazottai azt engednek be õseink földjére, akit csak õk jónak, hasznosnak látnak, ítélnek! És nincs semmiféle beleszólási jogunk ebbe! Bamba birka módjára tûrünk és nézünk el nekik mindent! Még a zsidó olimpia megrendezését is hazánk területén, amit amerikai-izraeli katonai biztosítással kívánnak megvalósítani! Azért kellett megadni az amcsiknak a szabad katonai mozgási lehetõséget hazánk egész területén! Bár próbáltunk volna ellenállni nekik! Egyik megszállás követi a másikat és egyszerûen nem látni a végét! Majd amcsi egyenruhában, amcsi katonának öltözve jönnek ide be izraeliek megvédeni itteni fajtájuk érdekeit és életét! Bár simán jöhetnének a sajátjukban is, hisz itt már bármit megtehetnek velünk, bármiféle erõsebb ellenállás nélkül! Legalábbis most még úgy néz ki! Most még!!! s_ezt-ni s_ratata
238 #6 bivaly
- 2019-03-19 12:23
Karpatkanyar !

Már megént miket nem beszélsz !? Szálasi börtönben volt, a nagyon okos, meg nagyon körültekintõ Horthy jóvoltából.
Meséld már el mit tudott volna csinálni !!?? Mentette ami menthetõ, és õ legalább úgy halt meg, ahogy élt, szemben Horthyval, akit mai napig mint zsidómentõt szerepeltetnek. Szálasi és a nyilasok õrizték a gettót, ami a biztos védelem volt a zsidók számára, ameddig tehették ! Egy megszállt országban.
Szálasi minden volt, csak nagy német barát nem !
1368 #7 Karpatkanyar
- 2019-03-19 12:41
bivaly, mi az, hogy "megent miket beszelsz"?
Mikor beszeltem meg "felre"?
A megszolalasodbol nem derül ki, hogy mit kifogasolsz. Ha pontositod a kerdesed talan tudok valaszolni ra!
Ha türelmesen olvasod rövid hsz-omat, akkor eszrevehetted volna, hogy pont Szalasi mentsegere irom, hogy ment az eröteljes nemet propaganda a csodafegyverröl, amit a Londonra kilött V2 raketak hitelesitettek. Tehat ebben sokan hittek, es a nemet gyözelmet meg mindig nem zartak ki. Ugyanakkor a magyar erdek is azt diktalta, hogy a leszakitott területek visszakapasa es megtartasa erdekeben kitartsunk a nemetek mellett. Ilyen igereteket a szövetsegesek a magyaroknak nem tettek.
Szalasi tartotta a kapcsolatot a nemet nagykövettel es terveztek együtt a kiugrast meghiusito puccsot. Szalasi nem vallalta a puccs eröszakszervezeti reszet. Ezt a nemetek vallaltak. A Nyilas partban volt egy marosvasarhelyi fogorvos Csomos Miklos, aki a magyar szarny vezetöje volt. A nemet szarny öt halalra itelte. Allitolag kesve erkezett a gyülesre es az ajton kiszüremlö hangokbol kihallotta, hogy öt targyaljak eppen. Itelete utan elrohant onnan. Svajcba menekült.
A masik, amit fogadj el, nem en talaltam ki, hogy törtenelmi esemenyeket utolag nem erdemes ugy kommentalni, hogy ha maskepp törtenik, akkor mi lett volna. Engem ez sosem erdekelt. Törtenelmi esemenyekkel ha foglalkozom is velük csak ugy es csak azert, hogy a jövöben ugyanazokat a hibakat ne kövessük el. A törtenelem önmagaban nem erdekel.
238 #8 bivaly
- 2019-03-19 17:18
Karpatkanyar !

Nem kommentálom a kommentárod, ( hozzászólásodat). Az én családom itt Pesten élte meg az ostromot, meg az egyebeket. Mi nem a híradásokból tudjuk, hogy mi volt, meg mi nem volt erre felé akkor.
1349 #9 Nagy Levente
- 2019-03-19 18:38
Ez az, amit már ma leírhatnak ebben a tõkés illuminati zsidók és politikusok számára - legalábis - következmények nélküli világban. Õk irányítanak mindent! A teljes igasságot úgysem tudjuk meg talán soha. Az biztos, hogy több legyet ütöttek egycsapásra: akár gyõztes akár vesztes fél népe, lakossága - a helyreállítás miatt - tõlük bankároktól kellett utánna, hogy felvegye a legalizált uzsorakölcsönöket. A Habsburg illuminati zsidók megszállása következménye az l. világháború, Trianon majd ezt megerõsítette a ll. világháború megakadályozták vele, hogy Magyarország ( a magyar nép) visszanyúljon gyökereihez és abban a rendben nagyhatalom legyen. Aztán, ahol csak lehet a már kapitalista-liberális országok kerüljenek ki azért gyõztesen. Ahol ez még nem lehetséges legyen kommunista-szocializmus, mint hazánkban és ezen át - további agy és lélekmosás, lopás, csalás stb. következményeként - legyen kapitalista-liberalizmus. A terv része lehetett - mint ebbõl az eszmefuttatásból is látszik és amire megmonthatom-e is utal - , hogy a " kis zsidókat " (pl. sarki bolti fûszeres) akik valamelyest asszimilálódtak és már nem volt érdekük a cionizmus egy részüket kiiktatják (holokamu) a többinek meg visszaverik a fejébe ilyen módon az " isteni, a valóságban ördögi" kiválasztódásukat. Meg ugye mai napig lehet " rugózniuk" ezáltal az antiszemitizmuson, elfedve a háttérben zajló valóságot. Aztán, mivel akkor az is érdekük volt, hogy Európa népessége csökkenjen , mert nehogy itt sokan emlékezzenek "ezt a legyet is lecsapták". Ezt csak amit lehet látni ha visszanézünk. Persze utánna mint minden "gyõzelmüket" ezt is Dél-Amerikában a félig-meddig zsidó Hitlerrel ( akit azért nem volt nehéz zsidógyûlöletre venni, mert a nagyannya megerõszakolása miatt eleve gyûlölte fajtáját) együtt ünnepelte meg Sztalin, Roosevelt, Churchill meg sokan az illuminati zsidó bankárok közül. Elõre megírt forgatókönyv az egész általuk irányított valóság és a történelem a mai napig! Ez, - ha továbbra is így folytatódik - a Föld egy Mars béli táj (Mad Max) lessz ez tuti!
75 #10 talpi
- 2019-03-19 19:19
Bezony ám drága barátaim, nem volt egyszerû helyzete Szállasinak.Amikor arról szólt a történet, hogy "borít" azonnal haza zsuppolták a sorsáért és életéért egy fabatkát sem adott senki, :(
1368 #11 Karpatkanyar
- 2019-03-19 20:25
bivaly, en meg beszeltem ezzel a Csomos Miklos vejevel, lanyaval, felesegevel nemegyszer.
Szoval nem kellene helyböl senkit se lenezni, mert eppen nem ö volt a föpuccsista, Eppen ezert javasoltam, pontositsd a kerdesedet, ketelyedet, talan tudok ra valaszolni.
Van egy olyan rossz-szajizü kommentelesi kenyszer itt, amely nem engedi kialakulni a termekeny vitat. Talan 2010-ben kiszalltam innen es azota csak evi parszor, ha erreneztem. Az akkori helyzethez kepest sokat javult a vita szinvonal. De most sem a tartalomra gondolok, hanem az egymashoz valo türelemre es a kulturalt vitara. Habar epp most olvastam a megmondhatom-e kommentelö ordinare mordulasait.
238 #12 bivaly
- 2019-03-20 04:04
Karpatkanyar !

Nem nézek le senkit. Csak idõnként tele szalad a tököm a jólértesültek hülyeségeivel. A Gipsz Jakabok elmondásai alapján ! Nem értetted amit írtam. A családom nem fényképrõl ismerte Szálasit ! Így már jó ?
1368 #13 Karpatkanyar
- 2019-03-20 10:44
Bivaly, azért ha megnéznéd a profilomat ott találsz egy email címet. Irj arra egy üres emailt. Elküldeném neked a Szálasi puccsról írt kb. 6 oldalas írásomat, amiben a puccs technikai megszervezésére összpontosítok. Tehát nem foglalkozom olyan elterelõ és a puccs technikai kivitelezése, tervezése szempontjából lényegtelen dolgokkal, mint pl. a puccs következményei. Csak az érdekel, higy egy államcsapást miként kell megtervezni és kivitelezni. Ideje lenne erre koncentrálni.
684 #14 atacama
- 2019-03-20 12:24
Kárpátkanyar#11-es hsz....tökéletesen egyetértek a véleményeddel megfogalmazásoddal..mit lehet ezzel
kezdeni mint jelenséggel? nem sokat..:)
1499 #15 Avida
- 2019-03-20 18:21
Na most akkor van zsidó, vagy nincs??? :-)

http://www.e-ido.com/Europai_Ido_2013-03---14-oldal.pdf
238 #16 bivaly
- 2019-03-21 04:27
Atacama !

Te is mindent jól tudsz, meg mindennek az ellenkezõjét is jól tudod. Egymásra találtatok ! De te korábban a magyarságot feszt köpködõ, ócsároló, lehányó rozsolával is nagyon egy húron tudtál pendülni. Tudjátok, madarat tolláról, embert barátjáról.
A másik lényeges, hogy a tények makacs dolgok, még számotokra is, és hogy utólag a Gipsz Jakabok miként értékelik, és átértékelik, meg gondolnak róla, annak esetenként köze nincs a tényleges történésekhez. Nagyon erõsen hangsúlyozom, hogy utólag !!! És akkor, ha már ennyire egymás nyakába borultatok, halkan megkérdezem, hogy miért is vagytok itt ? Csak nem azért, mert a hivatalos történelem és propaganda nem egészen igaz, vagy teljes hazugság ?
Az utólag írt történelem, és bizonyos "visszaemlékezések", esetenként köszönõ viszonyban sincsenek a tényleges egykori történésekkel. Akkor mi a sírás tárgya ? A pontosan visszaemlékezõk, esetenként tökéletes ellentmondásban emlékeznek vissza !
Karpatkanyar, megkíméllek, hogy el küldd számomra az írásodat a Szálasi puccsról. Köszönöm, de nem tartok rá igényt. Még egyszer, hogy talán valóban megértsed legújabb nagy barátoddal együtt, a családom végig élte az eseményeket, közelrõl, és ismerték Szálasit. Nektek ha ez kevés, akkor legyen youtube, meg facebook, meg internet, meg az oroszlánt soha nem látott oroszlánvadászok visszaemlékezései !!! Mert ott aztán mindenkor csak az igazat, a színtiszta igazat írják, meg mondják,"Isten õket úgy segélje !".
961 #17 szabir
- 2019-03-21 06:49
mit min veszekettek ember! Szalasi vagy mittom Hortecz Nyiki meg kelett bukjon nincs mit tervezni , az el vot tervezve 200 eve minden scenario ahogy a merikan mongya
684 #18 atacama
- 2019-03-21 08:32
rozsolán csak jól mulalttam bár voltak jó írásai és meglátásai.. fõleg mikor írta hogy most már töröld meg a habzó szádat bivaly! dícsértem persze ! de csak azért hogy ráugorjál a következõ fordulóban... Te vagy az ész! a ventúra... most hogy már annyira nem kontrollál senki látható hogy mindenkit kioktatsz a magaslóról mindenki más hülye egyszóval te vagy az okos ...szerintem te egy igazi seggfej vagy ember..ennyi!!! más dolgod nem nagyon lévén itt éled ki éled meg mennyire fontos vagy!!:(de hát sajnos egy hasznos idióták az ilyen "maga mindent jobban tud "emberek" recsegnek az eresztékek és sír is a haza miattuk pökhendiségük után csak az egójuk nagyobb!
4 #19 Posta Imre
- 2019-03-21 08:39
Na, elvtársak, kell fék, vagy megoldjátok önerõbõl? Mi az elfajulás tárgya?Szegény rozsola...visszahívjam? Bivaly a te vérnyomásodnak se tesz jót a klaviatúra. Ha harcolni akarsz, gyere fel a fészre és rúgj mindenkit tökön. A pi-násokat is! Ott ennek tán van értelme.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.40 másodperc
4,220,305 egyedi látogató