Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Figyelmeztetés a „közszolgálatban” tevékenykedők számára, melyet ajánlott mélyen a lelkükbe vésni!

GondolatokCímzettek, "közszolgák"!

Elindult a nemzetellenes elemek aktív kiszűrése a rendszerből. A beépült idegen zsoldosok - Soros György, Izrael, USA ... - ügynökeinek kiemelése a közegből. De túl ezen a megfélemlített, korrupt és alkalmatlan közhivatalnokok helyes útra terelése is aktívabb fázisba kerül. Isten útjai kifürkészhetetlenek! Judapestből Budapest lesz, Új-Izraelből Magyar Királyság! Veletek, vagy nélkületek, ha kell ellenetek, de akkor is értetek, ha nem értitek! Link

Posta Imre


Előzmények (Kalocsa társadalmi fórum - Kalocsa 2019.10.19.) ahová a meghívás ellenére nem jöttek el az érintett „hivatalnokok”.


Link

Link
Link
Link
Link

A fórumról képi és hanganyag, mely különösen figyelemre méltó lehet!

Link

Link


Link

Link

Szólunk, mert immár az események mellett nem lehet szó nélkül elmenni…

Már sok éve termeli ki magából egy cionista körökhöz tartozó, szabadkőműves összeesküvés, amely klerikálisnak mutatkozó, a „hivat-állnokokat” egy cionista körökhöz tartozó szabadkőműves összeesküvés, mely klerikálisnak mutatkozó, de valójában az „egyházzal” egy füst alatt emberiségellenes cselekedetekre hajló politikai irányvonalát tekintve az „új világrend” bevezetésén szorgoskodik.
Látszólag ellentmondásos tevékenységet folytatva a közhatalomba politikai pártok feletti síkon beépülve, de azokat használva ki a titkosszolgálatok égisze alatt hajtja végre a tervet.
A magyarok esetében a genocidumot. Fidesz, MSZP, Jobbik... - egyre megy, mind egy szálig nemzetidegen befolyás alatt áll - közvetlen irányítással működve játszatja el a „demokráciát”.
Most éppen „illiberális” módozatban haladunk az autokrata Magyar Királyság kétkamarás rendszere felé, csak zsinagóga-központú irányítással. A sikeresen kiiktatott, a rendszerrel tönkretett magyarokat lecserélve a magyartól idegen mentalitású és szándékú néptömegekre. Pontosabban, olyanokra, akik rasszként magukra nem magyarként tekintenek, de élősködve a „magyar” felségjel „védelme” alatt árasztják el belső „ellenségként” az „országot”. Mindezt az önök tudtával és aktív támogatásával tehetik meg.
Nos, aki ezt még a hivatalokban nem látja, az már haza se menjen onnan! Hazaárulók lennének, tettetett vakságuk okán?

De zajlik egy másik „program” is a cionisták tervével „összemosva”, és ez az érdekesebb kérdés az önök számára, nem az, hogyan asszisztálnak pl Izrael lakosságának Magyarországra telepítéséhez. Még ennek a liberalizált, korrupciós mechanizmussal, párt és faji alapon válogatott közigazgatási apparátussal teletűzdelt struktúrának is ismerős kell, hogy legyen a saját Btk.-ja. Ajánlom újraolvasásra és értelmezésre!

Hazaárulás

Jogos védelem

Végszükség...

A magyar nemzet, magyar család, magyar ember (nem azonos a magyar papírossal rendelkező szavazóbirkával) életének, jövőjének védelme, még ha ebbe önök közül sokan bele is kell pusztuljanak! Persze csakis demokratikusan!

Nem a rendőröknek nevezett egyenruhás zsidó-maffia behajtóknak szól csak az alábbi oktató jellegű írás, hanem mindenki másnak is! Jegyzeteljenek!


Néhány gondolat, ami a rendőriskolák tananyagában valószínűleg nem, vagy nem így szerepel.

Mivel ti, akik fegyveres testületek állományába tartoztok, szolgálatteljesítésetek során olyan - akár az élet kioltását eredményező – jogosítványokkal is rendelkeztek, amelyek meghaladják a közhatalom többi birtokosának jogkörét, és mivel az intézkedések foganatosítása során jellemzően pillanatok alatt kell döntést hoznotok, fontos, hogy a reátok ruházott hatalommal készségszinten, annak eredeti rendeltetése szerint tudjatok bánni.
Ennek érdekében néhány - látszólag magától értetődő, ám pont ezért sokszor nem kellően átgondolt - dolgot szeretnék rövid, folytatásos szemelvényekben, a mindennapostól eltérő összefüggésekben bemutatni nektek, annak reményében, hogy mielőtt parancsra megint kezet emeltek nemzetetekre, talán átsuhannak gondolataitok között az itt olvasottak.

A civil többség szeretne bizalommal fordulni hozzátok, mert hinni akarják: közéjük tartoztok. Hiszen szüleitek együtt dolgoztak, együtt jártatok iskolába és gyermekeitek ugyanabba a jövőbe nőnek bele, amit most együtt hagytok rájuk. Ismernek titeket, tudják, kik vagytok, hol laktok. Nekik nem csak egy szám vagytok a sisakotokon.
Számítanak rátok.
De érdemtelenné is válhattok az előlegezett bizalomra. Azt is rendezni fogják valahogyan. Ne feledd:
Ismernek titeket, tudják kik vagytok, hol laktok. Nekik nem csak egy szám vagytok a sisakotokon.

Számíthattok rájuk.
Tudom, hogy roppant nehéz dolgotok van, de lassan döntenetek kell. Döntsetek jól.

Minden jót kívánok Nektek.Dr. Szakál Antal összefoglalása is rámutat a torzulásokra.

„1. Védelmi szükségletek, szervezett és önszerveződő védelem:

A védelem biztosítása elengedhetetlen feltétele az államba szerveződött közösség túlélésének, ezért erre a közösség minden tagja kötelezett. Az általános kötelezettséggel párhuzamosan már az államszervezet kialakulásának korai szakaszában a termelő tevékenységet végzőktől elkülönültek azok (katonák), akiket a védelmi feladatok ellátására tartott a közösség. Később, a társadalmak bonyolultabbá válásával megjelentek azon szervezetek (hadsereg, később a rendőrség), amelyek a
közösség külső és belső védelmére lettek létrehozva.

Amennyiben a szervezetek rendeltetésüknek megfelelően működnek és az ellátandó feladat nem haladja meg működőképességük határát, a tevékenység intézményi kereteken belül, jogilag szabályozott mederben zajlik.

Ha a közösséget fenyegető veszély mértéke meghaladja a testületek teljesítőképességét (háború, katasztrófahelyzet) a testületek a társadalom egyéb kapacitásainak bevonásával, az eredeti intézményi kereteken túlterjeszkedve, de továbbra is szabályozott mederben látják el feladatukat.

Ti, amikor az eredeti intézményi keretek között fejtitek ki tevékenységeteket, véditek, amikor a baj nagy volta miatt az intézményi kereteken kívüli erők és eszközök is tömegesen bevonásra kerülnek, akkor jellemzően védelemre szervezitek nemzeteteket.
Idáig egyértelmű.
De mi történik akkor, ha a testületek nem az eredeti rendeltetésük szerint, vagy ami a legrosszabb, azzal ellentétesen kezdenek el működni? Másként: amikor a társadalom védelmi mechanizmusai elégtelenné válnak vagy magára a közösségre támadnak?
Ha ez a helyzet kialakul, akkor nyilvánvaló, hogy a testületek tevékenysége intézményi kereteken belül, de már nem a törvényes mederben zajlik.
Amennyiben ez a lappangási időszak elteltével teljes kétséget kizáróan érzékelhetővé válik, a társadalom a túlélés biztosítása végett magához vonja a szervezetekre ruházott hatáskört, alulról önszerveződésbe kezd és megpróbálja ellátni a védelmi funkciókat biztosan az intézményi kereteken kívül és nem feltétlenül a hatályos jogszabályok szabályozta mederben. Biztosan észrevettétek, hogy ez már elkezdődött és halad feltartóztathatatlanul. (Az önszerveződő erőkhöz való viszonyulásotok –dezertálásotok- kérdéséről később lesz szó.)

A következő lépés a közpusztítóvá vált intézményrendszer felszámolása és az intézményrendszer működtetésében részt vevők felelősségének megállapítása. Az ilyen esetekben eljáró szervek nem formalizáltak (népbíróságok), az ítéletek inkább megtorló jellegűek és mértéküket tekintve jellemzően nincsenek arányban a tanúsított magatartással.

A hivatásos szolgálatot teljesítők nincsenek sem felmentve, sem eltiltva a gondolkozástól!

Sőt!
Rendkívüli jogosítványaitok miatt közérdekű, hogy időről időre lefolytassátok magatokban a „kellene lenni” és a „van” összevetésén alapuló lojalitásvitát, mert e nélkül könnyen eszközeivé válhattok olyan törekvéseknek is, amelyekkel egyébként soha nem azonosulnátok, és elszenvedői lehettek olyan büntetéseknek, amelyek súlyosságukat tekintve messze meghaladják egyéni felelősségetek mértékét.
A rend hiánya szükségessé teszi az alapvető szabályok újragondolását. Senkit ne tévesszen meg: bár már forradalomról, alkotmányozó nemzetgyűlésről, társadalmi szerződésről és paradigmaváltásról beszélnek, ami a közéletben most zajlik még nem az.
De lassanként megteremti az igényt.

Vizsgáljuk meg közelebbről a védelemre hivatott szervezetek működési sajátosságait, belülről kifelé haladva.
Ezen szervezetek tevékenységüket a közösség érdekében fejtik ki, mely teljesítéséhez közhatalommal ruházzák fel őket.
Tehát: cél a közjó, eszköz a közhatalom.
A testületek egy jogállamban a törvényekben meghatározott feladatokat a törvényekben
meghatározott módon kötelesek ellátni – mivel munkáltatói szerepük is van – befelé és kifelé egyaránt. Ha nem azt, vagy nem úgy teszik, akkor vagy az állam nem jogállam, vagy a szervezetek nem felelnek meg az elvárásoknak. (Vagy mindkettő, illetve egyik sem.)
A közhatalom a szervezeten belül a hierarchiában, a társadalom felé az erőszak alkalmazására felhatalmazottságban és a rendészeti jogosítványokban ismerhető fel.

2. Hierarchia. Kötelesség, jogosítványok. Kiválasztódás, torzulások
Ti, akik ezen szervezetek valamelyikében szolgáltok, feladataitokat szigorú alá-fölérendeltségi rendszerben látjátok el. A hierarchia piramisában a magasabb szintekhez több kötelesség tartozik, ezek ellátásához többletjogosítványok rendelésére kerül sor. Minél magasabb a szint, annál nyomasztóbb a felelősség (példamutatás, utánpótlás, képzés, felszerelés, szolgálatvezénylés, szolgálati rend fenntartása, szociális gondoskodás…), de ezzel párhuzamosan a jogosultságok köre is nő. A jog a kötelesség teljesítését lehetővé tevő eszköz.
A hierarchia csak azok között értelmezhető, akik között valamilyen cél- vagy feladatközösség fellelhető, ennek hiányában értelmetlen lenne a kérdést vizsgálni. (Miért is mondhatná meg egyébként akárki valakinek, hogy mikor,hol,kivel,hogyan,mit csináljon?) Ennek megfelelően a jogosítványtöbblet csak a feladatot végzőkkel kapcsolatban, a feladat végzésekor, annak idejére illeti meg a címzetteket. Ha ezen a körön kívül gyakorolja valaki közületek jogait, az nem törvényes.

(Tapasztaltatok már olyat, hogy valaki, aki egyébként szolgálati időben sem látja el feladatait, szolgálati időn túl is igényt tart bizonyos jogosultságokra?)
A társadalom számára kiemelt fontossággal bír, hogy egyes magas pozíciók folyamatosan a legalkalmasabb emberekkel legyenek betöltve.
Jó esetben ezek a személyek az eltöltött idővel, a szükséges képesítések megszerzésével és a történések során tanúsított magatartásukkal hitelesítődve válnak vezetett közösségeik természetes nemeseivé.
Kiválasztódnak közületek.
Hozzáértésük, emberségük nem kérdőjeles, tekintélyüket nem kell kikényszeríteni.
Elismerik feljebbvalóikat, bennük követendő példát látnak, az azonos szintűekkel és az alárendeltekkel kölcsönösen tisztelik egymást.
Az utánpótlás nevelését – mivel felismerik a poszttal járó kötelességük folyamatos teljesítéséhez fűződő közérdeket - legfontosabb feladataik egyikének érzik
A hozzáállásukban, életvitelükben beállt változások esetén, saját jogon szerzett közösségi pozícióikat bármikor elveszíthetik, és ha méltatlanná válnak bizalmatokra, az feltétlenül következményekkel jár.
Ezek a közérdeket szolgáló hierarchia jellemzői.

(Egyébként hatályos törvényeink is erről szólnak. Mivel a jogrendet az érvényesülés igényével alakítják ki, a törvény szemszögéből nézve teljesen egyértelmű, hogy minden beosztásban csak a megfelelő utat bejárt, megfelelő ismeretekkel, kifogástalan tartással és életvitellel rendelkező emberek teljesíthetnek közszolgálatot. Elméletileg...)

Most nézz szét magad körül és tudatosítsd magadban, amit látsz!

A hierarchia kóros elváltozása határozott tüneteket produkál.
A vezetők számára a jog nem a kötelesség teljesítésének eszköze, sokkal inkább cél lett, amely magasabb fizetésben, szolgálati autóban, mobiltelefonban és egyéb kiváltságokban testesül meg.
Az így kiválasztott - vagy legújabban önjelölt - vezető nem a közös célok elérésére törekszik, jogosítványait szolgálaton kívül és olyanokkal szemben is érvényesíteni akarja, akikkel egyébként nem áll hierarchikus viszonyban. Nem birtokolja, hanem bitorolja a beosztásával járó közhatalmat.
Hozzáértésről, tekintélyről szó sincs, eszköztárában a bizonytalanságban tartás, a fenyegetés, a korrumpálás és a nyílt vagy leplezett zsarolás található.
A kötelességgel nem, de a beosztással járó címmel teljes mértékben azonosul, az személyiségének elsődleges forrásává válik, ahhoz az ésszerűség határain túl is ragaszkodik. A következő lépcsőfokon állót a háta mögött fúrja, az azonos szinten lévőket gáncsolja, lehetséges utódait tűzzel-vassal irtja.
Pozícióját a társadalom szempontjából nézve érdemtelenül szerzi.
Hibáinak – ha azok nem sértenek rendszerbiztonsági érdekeket – a zsarolhatóságon kívül nincs következménye. Amennyiben megfelelő szívességtevő és/vagy viszontkompromittáló képességgel rendelkezik, akár még fentebb is léphet a ranglétrán.

A kontraszelekció nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az amúgy érdemtelenül kiválasztottak a hétköznapit meghaladó képességekkel rendelkezzenek. Szánalmasabb formája a csoportérdekű kiválasztásnak, ha a könnyebb vezérelhetőség végett a hétköznapinál szerényebb képességű személyeket helyeznek pozícióba („kontárszelekció”). Napjainkban a jelenség egyre inkább tetten érhető, ezt te is tudod.

Ezek a szűk csoportérdekeket szolgáló hierarchia vázlatos jellemzői.
A fegyveres testületek állománya az ilyen jelenségekkel szemben törvényekben biztosított egyéni jogorvoslati és az érdekvédelmi tevékenységben megvalósuló kollektív védelemben részesül. A nem rendeltetésszerű joggyakorlás súlyosabb esetei a büntetőjog által fenyegetettek. (Elméletileg.)
Ám amennyiben az 1. pontban írt torzulások kialakulnak a fegyveres testületeknél, annak nem csak kifelé irányuló hatásai vannak. A társadalomra támadó rendvédelmi intézményrendszer szükségszerűen saját állományának egészséges részére is veszélyes.


A jogorvoslati fórumrendszer –
működésképtelenné válik, az általában járó jogok rendszeresen alulmaradnak a nevekhez köthető konkrét érdekekkel szemben, majd előbbiek lassan elhalnak, utóbbiak kusza, fojtogató szövedékké válnak.

Ha nem tartozol valamely klikkhez, Te is ettől fuldokolsz.

Az előző pontban a hierarchikus rendszerről volt szó.
A következőben nézzük leglényegesebb jellemzőjüket, az utasítás adást, annak is egy speciális változatát.

4. A parancs
A hierarchikus rendszerek fő jellemzője a fentről lefelé működő utasításadási jog és a végrehajtási kényszer. A fegyveres testületeknél ez a parancs - a legmarkánsabb kötőerővel bíró közigazgatási aktus - intézményében jelenik meg.
A parancs:
meghatározott szolgálati tevékenység vagy feladat feltétel nélküli végrehajtására vonatkozó, szóban vagy írásban kifejezett akaratnyilvánítás, büntetés terhe alatt végrehajtandó kényszerítő követelmény.
A közérdekű cél elérése érdekében a jogrend közhatalommal ruházza fel a kiadót a végrehajtó felé, a végrehajtót más személyek irányába. Kiadója felelősséggel tartozik érte, végrehajtója szélsőséges esetben életét áldozva is köteles azt végrehajtani.
A parancsteljesítés meghiúsulásának szervezeten kívüli és belső okai lehetnek.
Az állam a büntetőjog eszköztárát felvonultatva a külső hatásokkal szemben a hivatalos személy elleni erőszak, belső engedetlenség esetére a függelemsértés tárgykörébe tartozó tényállások megalkotásával igyekszik az akadályállítástól elrettenteni, illetve a már megtörténtet megtorolni.
A kiadott parancs elfogadottságának vannak a parancsadó személyhez és az adott társadalmi berendezkedéshez köthető feltételei.
A paranccsal kapcsolatos kollektív elképzeléseink mélyen gyökereznek kultúránkban, de más hagyományokhoz hasonlóan ezek is jelentős változásokon estek át.
Ha távolabb megyünk vissza az időben, megállapítható, hogy a parancsot adók és a parancsot végrehajtók között jelentős távolság tátongott. Akik parancsnokló szerepbe kerültek, a szabályt erősítő néhány kivételtől eltekintve, eleve erre lettek nevelve, az ezzel kapcsolatos ismereteket, elvárásokat gyermekkoruktól szívták magukba. Műveltségüket, képzettségüket, tartásukat és az aktuális viszonyokról rendelkezésükre álló információkat tekintve messze a vezetettek előtt jártak, ennek ellenére a legszélsőségesebb helyzetekben általában jellemző volt a vezetettekkel viselt sorsközösségük. A társadalom elitje az első sorokban harcolt és halt meg.
Napjainkra ez a helyzet gyökeresen megváltozott. Akik parancsadási joggal rendelkeznek, azok általában a vezetettekkel azonos kulturális környezetben nevelkednek. Korai szocializációjuk a nélkül zajlik, hogy abban későbbi közösségi vezető funkcióiknak legalább morzsái felismerhetők lennének.

Tömegtermékek ők is.
Műveltségük az általánosnak megfelelően felszínes, képzettségük szintje a szakoktatási rendszer állapotát tükröző, általában alacsony. Tartásukat, ha van, nem példaként mutatják fel, inkább titkolni kénytelenek, hiszen a rendszer szelekciós mechanizmusai ezt akadályként ismerik fel és kíméletlenül rostálnak.
Az aktuális viszonyokról való tájékozottságuk sem emeli már őket a vezetettek fölé, hiszen az információk zöme bárki által szabadon elérhető. Minél nagyobb a veszély, a magasabb szintű parancsnokok annál inkább igyekeznek távol maradni a történésektől. A társadalom elitje a bunkerbe jutásért harcol, hogy bármit túlélhessen. Nem szebbek, nem okosabbak, nem jobbak, nem tájékozottabbak, nem vállalnak vezetetteikkel semmiféle közösséget.
Tovább haladva a szemlélődésben megállapítható, hogy a 3. pontban írt szelekciós jelenségek miatt mostanra a vezetettek bármely területen legalább olyan, ha nem magasabb minőséget képesek felmutatni, mint vezetőik.
A parancsot működőképessé tevő elöljárói tekintély személyhez kötődő feltételei lassan elfogytak.
Egy olyan politikai berendezkedésben, ahol a hatalmat a társadalmat alkotó néptől eredeztetik, parancsadásra jogosultságuk - egyéni kiválóságuk hiányában – még érthető lenne, ha a kiadott parancsok a lehető legszélesebb érdekeket szolgálnák. De ez a lehetőség is elolvad, amikor felhatalmazottságukat felhasználva csak szűk csoport-, rosszabb esetben magánérdekeket szolgáló tevésre vagy tevéstől való tartózkodásra utasítják a végrehajtókat.
A hatalomgyakorlás így lesz hatalmaskodássá.
A parancsolás, parancsolgatássá.
Nem is kell boncolgatnom. Ha édesanyád magyarul beszélt hozzád, akkor pontosan érted a
különbséget.

5. Az állam és végrehajtók viszonya
Fordulat állt be az állam és a végrehajtók viszonyában is.
Az eddig bevett gyakorlat az volt, hogy a hatalom a nemzettudaton, hitbéli vagy ideológiai meggyőződésen keresztül megszerezte, és ezzel egy időben, vagy e-helyett, valamely juttatásokkal gyakorlatilag megvásárolta a végrehajtók hűségét.
Mostanra a nemzettudat, a hit és az ideológia is elfogyott, és nem áll rendelkezésre a
végrehajtók megvásárlásához szükséges összeg sem, hiszen azt pont az ő asszisztálásukkal
lopták el a hatalmasok a közösből, ezért új módszert kellett választaniuk.
Felismerték, hogy ha ők tartoznak nektek, akkor elég nehéz tőletek az ő érdekeiket szolgáló
- emberi, állampolgári, szakmai meggyőződésetekkel esetleg ellentétes - magatartást elvárni
tőletek, ezért jobb, ha ti tartoztok nekik.
A béremeléssel és állami kezességvállalással támogatott eladósításotokat követően, a
jövedelmeteket apránként csökkentve, már csak a folyamatos rettegésben tartásotokról
kell gondoskodniuk – ezt megoldják az eltérített illetményekkel jutalmazott vezetőitek - és
morogva bár, de mentek arra amerre gazdáitok a gyeplőt húzzák.
Beköszöntött az adósrabszolgaság legújabb kora.
Szívetek szerint élethosszig valakikhez tartoznátok, e helyett mire eszméltetek, már
életfogytig valakiknek tartoztok.
A ti lábatokon is csörög a bilincs, tudom. Csak tőletek nem azt várja a gazda, mint a többiektől, hogy szótlanul húzzátok az igát, hanem hogy betörjétek a száját annak, aki tiltakozni mer…
Ha mégsem tennétek, amit elvárnak tőletek, megfenyítenek, kirúgnak vagy mentek a
börtönbe.
Gondolom feltűnt, hogy helyettesítésetek a törvény módosítása óta megoldható
külföldi rendfenntartók alkalmazásával. Kérdés milyen egyenruhában verik majd szét a
népet? Sajátjukban (abból szabadságharc lenne), vagy jut nekik is az új bevetési ruhából,
amit most kezdenek el nektek tömegével gyártani? Ha jut, akkor senki el nem hiszi nektek,
hogy nem ti voltatok.
Ha még nem lenne elég, akkor azon is eltűnődhettek, vajon mi célt szolgál az, hogy
közvetlen politikai irányítás alá vonnak fegyveres kapacitásokat, amelyeket jutalmaznak
és felszereléseiket tökéletesítik, míg a rendőrség napi finanszírozási gondokkal küzd. A
kormányzati kommunikáció szerint ők kiválóak (ami érthetetlen, mert tegnap még együtt
dolgoztatok és még nem volt lehetőségük megkiválósodni, úgyhogy akkor te is az vagy, vagy,
az állítottakkal ellentétben ők sem azok), rólatok meg az járja, hogy buták, hazudozók és
agresszívak vagytok, emiatt kell semmisségi törvényt hozni, és egyébként is túl korán akartok
elmenni nyugdíjba.
Ez van.

Bajban vagytok.
De egyre többen ébredeznek közületek.
Misem bizonyítja jobban, minthogy tavaly a rendőrtisztek avatásán, a miniszterelnök fontosnak tartotta elmondani, hogy a közrend és a közbiztonság szavatolása az állam első számú feladata, és ezt semmilyen félkatonai szervezet nem vállalhatja át, és akik a fegyveres testületek állományából ebbe az irányba hajlanak, azok dezertőrök.
Miért mond egy ilyen beszédet?
Mert egyre többen vannak ilyenek…
De mit is mondott ezzel tulajdonképpen? Mit akarnak vállalni ezek a szaporodó számú
félkatonai szervezetek?
A közrend és a közbiztonság szavatolását.
Miért akarják átvállalni?
Mert azok az állami szervek, amelyeknek ezt kellene biztosítaniuk, nem működnek, és ezzel
kikényszerítik az 1. pontban írt közösségi önszerveződést.
Ezek után miként ítéljük meg azoknak a magatartását, akik a fegyveres testületek állományából ezen szervezetek irányába hajlanak?
Dezertőr??? Az???
De akkor hogyan ítéljük meg azoknak a magatartását, akik továbbra is fenntartások nélkül
végrehajtják a fentről kapott politikai utasításokat, és nem a közrend, illetve a közbiztonság
javításán fáradoznak? Talán kollaboráns???
Az!
Mire számíthatsz a közeljövőben?
Világszerte egyre többen megértik, hogy semmi nem áll annak útjában, hogy a hatalmat most bitorlókat elkergessék és valami új építésébe kezdjenek.
Nézz szét magad körül!
A most ismert világ széthullik körülötted. Közhelyszerű, de már tényleg semmi nem az, aminek látszik.
A racionalitások kora lejárt, az intuíciók korába léptünk. Figyelj, mit súg a lelkiismereted, ösztöneid mit diktálnak, mit érzel?
Ez most alapvetően más lesz, biztonsági öveket kérem kikapcsolni…
postaimre - 2010 12 21 ¦ 17:44:30 · 21 hozzászólás · 463188 megnyitás ·
https://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=1097

Röviden felvázolom a „közjogi helyzetet”. A magyar nemzet egy fiktív, a cionisták kezében a faji keveredés eszközévé tett, nemzetgyilkos és országvesztő kifejezés lett. Most mindenre, ami nemzetellenes azt mondják „államilag”, hogy „nemzeti”. Mi ezt értjük. Tudjuk, milyen féreg rágja a nemzet valódi csonka testét és készen állunk azt eltaposni. Önök nem a „nemzet”. Önök a cionista nemzetáruló paraziták védelmi bázisa, a „KÁPO” a koncentrációs lágerben, a pénzbeszedők, verőlegények, a terror eszközei. Meg vannak etetve törvényekkel és rendeletekkel, jogszabályokba bugyolált maszlagokkal, melyeket azokkal szemben használtat a regnáló cionista rezsim, aki számára aggályos, a bűnözőkkel szemben nem csak elnéző, hanem kifejezetten politikust, rendőrt, ügyészt, bírót és üzletembert, közigazgatási „szakit”, jogászt farag belőlük. Látjuk. Nem bízunk önökben és erre a bizalomvesztésre rég rászolgáltak. De itt nem lehet megállni, mert ezzel még nincsenek lefejezve. Lassan a nyegleségük, pofátlanságuk fizikai ellentámadást provokál ki, mely nyilván nem fog tetszeni, mert önök kapják majd a lincselést, nem a „gazdáik”, akikre hivatkozva a parancsokat végrehajtják. Azok elszelelnek, amit érzik, hogy jön a vihar. Mi kell még, hogy történjen, hogy észhez térjenek?

Úgy vannak vele, hogy egy-egy „ügybe” keveredett és nevesített „közszolgát” (köztünk szólva: patkányt) a vezetőség háttérbe tesz és előre helyez egy frisset, egy még ostobábbat, boxzsáknak, had pereljünk vele? Tudjuk jól, hogy önök nem alkalmasak semmire. Fizetés nélkül a seggüket meg nem emelnék a „közjó” érdekében. Elbizakodottak. Úgy gondolják a járőrkocsi mindig ott lesz és nem azért, hogy önöket verjék bilincsbe és kocsikáztassák meg egy hosszabb átnevelőtáboroztatásra az épen frissen felépített valamelyik orbánisztáni stadionba.

Tévednek. Gyávák és ezért tévednek!

Ahogy látom az „ébresztő program” erős ráhatással megy Európa szerte.
„Allah megveti a gyávákat” - írja a Korán. Egy talmudista zsidó számára (magyar, lengyel, francia, orosz...álca-bőrkötésben) nem biztos, hogy ez most a legjobb üzenet.
Rossz hír ez Önöknek is, kedves „hivatalnokok”. Szittya magyar virtus éled és bizony igen rövid népi bírósági ítélkezésnek nézünk elébe. Nem mindig leszünk ennyire beszédesek és fegyvertelenek. El kellene gondolkozni az életük értelmén, sürgősen!

Hogy lehetne önöket jobb belátásra bírni anélkül, hogy vér folyjon?
Képesek ezen elgondolkozni?
Csináljunk csendes ellenállást? Gandhisan? Jól hangzik, de ott sem jött be. India a mai napig angol gyarmat, csak nem verik nagydobra. Anglia meg Rotschildé. Magyarország meg „Sorosé” (na jó ez nem egészen így van, mert már Kína és Oroszország is igényt jelentett be az Izrael által felvásárolt egykori magyarok, egykori országára.)

Ezt a hitvánnyá tett kesze-kusza agyú „magyar” népet, ahol a magyar már csak nyomokban fedezhető föl egyesek hozzáállásában, cselekedeteiben, mentalitásában, Isten és Igazság szeretetében, hogy lehet észhez téríteni anélkül, hogy a cionista dörzsölné a markát a zsinagógában, hogy megint egymás ellen vonulunk?
Judapest legyen példa! Közeleg valami olyasmi, amivel nem fognak tudni mit kezdeni! Elszámoltatás…

Nem. Nem vagyunk anarchisták.
Tudjuk, tiszteljük és betartjuk a törvényt. Az egyetemes és emberi törvényeket egyaránt.
Ám rá kellett jönnünk arra, hogy mára már mi lettünk a törvény, nem holmi bugris, korrupt és erkölcseiben teljesen lezüllött, politikusnak előadott csürhe, melyeknek a gazdái mind egy szálig idegenek: Schwartz Györgyök, Rotschildok, Rockefellerek, Fuggerok…, mert biza ők az Önök gazdái, munkaadói és persze félelmeik táplálói.

Segíteni szeretnénk.
Ha nem hagyják - márpedig nem fogják - akkor kénytelenek vagyunk megszervezni saját közigazgatásunkat, rendvédelmünket és természetesen ennek következményei lesznek.
Minden törvényes eszközzel felléptünk már a törvénytelenség ellen, amit a „rend fenntartásának” látszata alatt mímelnek.
Maradt a Végszükség.
Katonák vagyunk. Tudjuk mit jelent a fegyver. Tele van vele az „ország” és a világ, csak azt várva, hogy mikor indulhat meg a leszámolás, vagy épp az elszámolás és elszámoltatás.

Jól gondolják meg hát, hogy mihez rendelik hozzá személyüket! Gondolják át felelősséggel és tisztességgel. Mi is azt tesszük.

Bolvári István és Hodován Ágnes – köszönik szépen – gyermekükkel együtt szeretetben és jól vannak. Együttműködőek. Ha szükségük lesz a „segítségükre”, -mivel képesek azt eldönteni - jelentkezni fognak, mint „ügyfél”. Annyi semmirekellő papírtologató hivatalt és hivatalnokot mozgatott már meg ez az egyetlen „ügy”, hogy ennyi erővel 10 hektár kukoricát is letörhettek volna kézzel…
István és Ágnes - gyermeküket nem veszélyeztetik. Fiatalok, értelmesek és egészségesek. Csak nem állnak be a sorba.
Tudjuk, a rendőrséggel fenyegetés régi jó szokásuk. Már kezd egy kicsit paranoiásnak tűnni a hivatal. Félnek talán? Úgy vélik, romákkal van dolguk? Nem… Velük nem csinálnák meg ezt. Tudnák, hogy a maffia nem levelezgetne magukkal, csak menne és tenné a dolgát. Úgy vélem egy-két fogást nekünk is el kell lesni a tőlük, hogy emlékeztessenek régi összetartó erőnkre…

Nos, tisztában vagyunk vele, hogy nem fognak leállni. Nem tudnak. Hiányzik hozzá a képességük, a józan eszük, belátó képességük a hatalom kiszolgálására szakosodott.
Sok ártatlan életet tettek már tönkre. Úgy vélem a kilakoltatásokért és sok károkozásért, korrupcióért és a gyávaságért inkább előbb, mint utóbb, felelniük kell! Nem vagyok híve a fizikai erőszaknak. De nem is ellenzem. Sokak nem értenek másból - ez régi történelmi mottó.
Hogy segíthetnénk megértetni jobban, hogy elég volt Önökből, a magyar nemzet tisztességes polgárait zaklató, életüket megnyomorító terroristákból!? Ha Önök nem tudnak EMBER módjára viselkedni, vagy nem tehetik meg, mert a „rendszer” nem ezt várja el, akkor túl sok esélyt nem látok a békés rendezésre. Biztos, hogy jó irányba haladunk? Biztos, hogy Önök ezt akarják? Nem a hivatalnok, hanem az EMBER… Tudják Önök, mihez adják nevüket, életüket és becsületüket? Vagy talán már ezek a fogalmak ismeretlenek számukra?
Dusnokon, vagy Kalocsán esetleg bárhol máshol, már nem szeretnénk demonstrálni. Káros a környezetre és időpocséklás, ha van ettől hatékonyabb ébresztő módszer. És persze hogy van.
Így is túl sok szó hangzott már el. Értelmes ember kevésből is ért a hitvány meg sokból sem.

A Magyarok Istene immár Igazságot akar - és Szeretetet hirdet. Lehet, nem mindig volt így… Egy ideje nem. De most így lesz.
Ki kell, hogy vessük magunk közül a hitványakat, ügynököket, idegen nemzetrontókat, besúgókat és bűnözőket!
Aki nem képes befogadni az Igazságot és nincs képessége a szeretetre, annak nincs helye sem a hivatalokban, sem az emberek közt.
Mint tudjuk: az Igazság kimondása – nem rágalom. Pusztán csak Igazság. Az pedig előbb-utóbb utat tör, hogy a fényre lépjen. Hiszen ez az Isten Törvénye. Nem az emberé. Az emberek törvénye egy élhetetlen világhoz vezetett. Ideje visszatalálni…

Eredményes, békére és igazságra vezető gondolkodást – megszívlelést várunk, embertársi felelősséggel!

Így legyen!


Szigetszentmiklós, 2019-10-30


Posta Imre

Varga Ákos, Kovács Áron Dezső, Farkas Csaba János, Saláta János, Ferencziné Ambrus Emőke, Lőrincz Tibor, Lőrincz Éva (PI-Kör)
(Magyarok Felelős Nemzeti Kormánya)


feladó: bubó Doki
címzett: jegyzo@dusnok.hu;
hodiagika@gmail.com;
dusnokph@dusnok.hu;
kajdacsitunde@freemail.hu;
cssgyjdusnok@gmail.com;
kisszsoltneeszter@gmail.com;
gyam.kalocsa@bacs.gov.hu;
origogyjsz@gmail.com;
nyulk@bacs.police.hu;
kovacsistvan@bacs.police.hu;
kalocsark@bacs.police.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu;
brfk@budapest.police.hu;
tek@tek.gov.hu;
pestmrfk@pest.police.hu;
miniszter@bm.gov.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu;
lakossag@kim.gov.hu;
hmugyfelszolgalat@hm.gov.hu;
nfu@nfu.gov.hu;
nfh@nfh.hu;
info@mszp.hu;
mszp@mszp.hu;
info@fapadoskonyv.hu;
zalamrfk@zala.police.hu;
nvsz@nvsz.police.hu;
igazgatosag@nni.police.hu;
01rk@budapest.police.hu;
02rk@budapest.police.hu;
07rk@budapest.police.hu;
08rk@budapest.police.hu;
09rk@budapest.police.hu;
10rk@budapest.police.hu;
11rk@budapest.police.hu;
12rk@budapest.police.hu;
14rk@budapest.police.hu;
15rk@budapest.police.hu;
16rk@budapest.police.hu;
17rk@budapest.police.hu;
18rk@budapest.police.hu;
19rk@budapest.police.hu;
sajto.jaszmrfk@jasz.police.hu;
sajtougyelet@police.hu;
szku@invitel.hu;
ellenorzes@nvsz.police.hu;
ertekelo@nvsz.police.hu;
ghi@nvsz.police.hu;
kszvsz@nvsz.police.hu;
ptvsz@nvsz.police.hu;
rszvsz@nvsz.police.hu;
secret@okri.hu;
atlanta@ic.fbi.gov;
cleveland.cv@ic.fbi.gov;
Houston.Texas@ic.fbi.gov;
kansas.city@ic.fbi.gov;
Louisville.LS@ic.fbi.gov;
minneapolis@ic.fbi.gov;
newhaven@ic.fbi.gov;
ny1@ic.fbi.gov;
Omaha@ic.fbi.gov;
phoenix@ic.fbi.gov;
portland@ic.fbi.gov;
SaltLakeCity@ic.fbi.gov;
san.francisco@ic.fbi.gov;
stlouis@ic.fbi.gov;
sandor.tari@im.gov.hu;
istvanne.szabo@im.gov.hu;
erzsebet.nemeth@im.gov.hu;
krisztina.szucs@im.gov.hu;
gabor.toth.f@im.gov.hu;
tivadar.revfy@im.gov.hu;
krisztina.halmai@im.gov.hu;
barnabas.hajas@im.gov.hu;
lajos.gazsik@im.gov.hu;
imre.szabo@im.gov.hu;
sara.judit.siket@im.gov.hu;
lili.kardos@im.gov.hu;
zoltan.molnar@im.gov.hu;
eniko.btoth@im.gov.hu;
bela.jonas@im.gov.hu;
orsolya.szigethi@im.gov.hu;
zoltan.farkas@im.gov.hu;
csaba.sarosi@im.gov.hu;
gabor.komjathy@im.gov.hu;
peter.laszlo.salgo@im.gov.hu;
reka.gyorivanyi@im.gov.hu;
akos.simon@im.gov.hu;
ardo.maria@im.gov.hu;
szabolcs.orban@im.gov.hu;
zsofia.szombathelyi@im.gov.hu;
krisztina.petrity@im.gov.hu;
norbert.kis@im.gov.hu;
monika.nagy.istvanne.moni@im.gov.hu;
agnes.varadi@im.gov.hu;
balazs.bodzasi@im.gov.hu;
agnes.eordog@im.gov.hu;
imre.villanyi@im.gov.hu;
katalin.turcsan@im.gov.hu;
maria.jaszai.tothne@im.gov.hu;
eniko.gyori@im.gov.hu;
ferenc.tamas.gyimesi@im.gov.hu;
rita.chladek@im.gov.hu;
akos.kara@im.gov.hu;
gabor.jancso@im.gov.hu;
attila.pongracz@im.gov.hu;
tibor.misovicz@im.gov.hu;
erzsebet.andrea.banki@im.gov.hu;
laszlone.balla@im.gov.hu;
marta.nagy@im.gov.hu;
mihaly.matrai@im.gov.hu;
agnes.baumann.vaszarine@im.gov.hu;
eva.sartner@im.gov.hu;
erzsebet.erika.farkas.szabone@im.gov.hu;
erika.loky@im.gov.hu;
csaba.kalmar@im.gov.hu;
gergely.afra@im.gov.hu;
tamas.viz@im.gov.hu;
pal.volner@im.gov.hu;
gabriella.nagy2@im.gov.hu;
viktoria.princz@im.gov.hu;
agnes.szoke@im.gov.hu;
maria.meszaros@im.gov.hu;
krisztian.kecsmar@im.gov.hu;
erika.viranyi-gyerman@im.gov.hu;
t????nde.forman@im.gov.hu;
zoltan.tallodi@im.gov.hu;
andras.bencze@im.gov.hu;
tamas.czombos@im.gov.hu;
flora.orosz@im.gov.hu;
imola.peresztegi-nagy@im.gov.hu;
miklos.feher@im.gov.hu;
tamas.peterfalvi@im.gov.hu;
gabor.koos@im.gov.hu;
zoltan.nemessanyi@im.gov.hu;
lilla.eszter.seres@im.gov.hu;
zoltan.nemeth2@im.gov.hu;
szabolcs.boreczki@im.gov.hu;
sara.kovacsi@im.gov.hu;
mariann.vizkelety@im.gov.hu;
lilla.hanga.guttman@im.gov.hu;
anett.sule.langne@im.gov.hu;
laszlo.fabian@im.gov.hu;
andrea.bencze@im.gov.hu;
andras.szogi@im.gov.hu;
miklos.sari@im.gov.hu;
agnes.david-damo@im.gov.hu;
laszlo.horvath3@im.gov.hu;
marton.gellen@im.gov.hu;
robert.toth@im.gov.hu;
imre.szucs@im.gov.hu;
gabor.barta@im.gov.hu;
ildiko.csaki@im.gov.hu;
zoltan.gergely.varnai@im.go;
hegedus.agota@cegled.hu;
klement.gyorgy@cegled.hu;
imregitibor@gmail.com;
karoly.ferenc@cegled.hu;
anett.gyore@freemail.hu;
ferenczi.norbert@cegled.hu;
huncsuri@freemail.hu;
korondi.miklos@jobbik.hu;
nagytamascegled@gmail.com;
laszlo.foldi@parlament.hu;
vac.jarasihivatal@pest.gov.hu;
1818@ugyfelvonal.hu;
vac.kormanyablak.osztaly@pest.gov.hu;
vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.hu;
vac.gyamugyi.osztaly@pest.gov.hu;
cstam.kmrig@kh.allamkincstar.gov.hu;
vac-elelmiszer@pest.gov.hu;
pestmmkvac@lab.hu;
vac.foglalkoztatas@pest.gov.hu;
vac@takarnet.hu;
vac@kmr.antsz.hu;
balazs.endre@pest.gov.hu;
polgarmester@varoshaza.vac.hu;
krikszistvan@fidesz.hu;
kovacsagnes@fidesz.hu;
petotibor@fidesz.hu;
manningerpeter@fidesz.hu;
steidllevente@fidesz.hu;
mokanszky.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu;
vacykaroly@fidesz.hu;
balkovicspeter@fidesz.hu;
szavad@szavad.hu;
info@dunakanyar.hu;
polg.titkar@varoshaza.vac.hu;
phtitkar1@varoshaza.vac.hu;
szollosi.lajos@pest.gov.hu;
varga.tunde@cegled.pmkh.gov.hu;
cegledispotlight@gmail.com;
miniszter@im.gov.hu;
Délmagyar ;
Duna Tv ;
Echo Tv ;
Hír Tv ;
TV2 Közönség ;
rtlklub.hu@rtlklub.hu;
IGOR SZAVOLSZKI AND PUTIN!!! ;
Varga Ákos ;
Emő Ferenczi ;
János Saláta ;
farkas csaba ;
Éva Lőrincz ;
Áron Dezső Kovács ;
birosag@baja.birosag.hu;
Birosag_Bacs@birosag.hu;
Birosag_Kalocsa@birosag.hu;
Birosag_Kecskemet@birosag.hu;
Birosag_Kkfh@birosag.hu;
Birosag_Kkhalas@birosag.hu;
Birosag_Kkoros@birosag.hu;
Birosag_Kszmikl@birosag.hu;
birosag@szekesfehervarit.birosag.hu;
munkaugy@szfvar.birosag.hu;
birosag@bicske.birosag.hu;
birosag@dunauj.birosag.hu;
birosag@sarbogard.birosag.hu;
birosag@szfvar.birosag.hu;
birosag@gyorit.birosag.hu;
birosag@gyorikmb.birosag.hu;
birosag@gyorvb.birosag.hu;
birosag@sopron.birosag.hu;
birosag@movar.birosag.hu;
birosag@budakornyek.birosag.hu;
birosag@bkkmb.birosag.hu;
birosag@budaors.birosag.hu;
birosag@cegled.birosag.hu;
birosag@dabas.birosag.hu;
birosag@dkeszi.birosag.hu;
birosag@erd.birosag.hu;
birosag@godollo.birosag.hu;
birosag@monor.birosag.hu;
birosag@nagykata.birosag.hu;
birosag@nkoros.birosag.hu;
birosag@rackeve.birosag.hu;
birosag@szentendre.birosag.hu;
birosag@szigetszentmiklos.birosag.hu;
birosag@vac.birosag.hu
dátum: 2019. okt. 31. 18:40
tárgy: Felszólítás!
küldő: gmail.com


Hozzászólások

1679 #20 Gergely69Hun
- 2019-11-03 16:37
Üdv. Katasztrófavédelem a polgárok részéről milyen rendszerben van városok kis városok szinten? kik férnek be a légópincébe eseménykor kik nem? Gyakorlatok? Áramkimaradási gyakorlat? vegyvédelmi (atom) gyakorlat? Élelmiszerbázis stratégiai felhasználása eseménykor kinek a hatásköre? P.I. Klubbot érdekli e ezeknek a minőségeknek a felügyelete kordinálása? Kell e ehez propaganda? vagy ez most nem fontos? ha már nincs áram és bunker kell akkor úgyis mindegy? akinek meg dezsávúje van az .... aktíválta magát.... (?) ;) Holnap megyek a polgihoz. Kérdezzek tőle ilyeneket? vagy valamit? = x?
4 #21 Posta Imre
- 2019-11-03 16:56
Gergő, minden érdekel! Kérdezz rá, hogy reagál....
99 #22 MORMOTA1968
- 2019-11-03 18:48
Tegnap felraktak egy hírt, a cím végén egy kérdőjellel. Rákattintottam, de már nem volt meg. A hír szerint Orbán ideg összeroppanást kapott és most kórházban kezelik! Hogy igaz-e, ki tudja? Itt már bármi elképzelhető. Attól függ mit mondott neki Putyin! Elég sok mindent tudhatnak róla és bármikor elintézhetik, viszont a másik oldalról is fogva van! Úgy hogy egy ideig el lehet még lavírozgatni két part között, csak hogy előbb-utóbb döntenie kell és el kell köteleződni valamelyik nagyhatalom felé! A kettős vagy hármas ügynök szerep sohasem volt hosszútávon egészséges! Elég egy rossz lépés, ami valamelyik fél érdekeit súlyosan sérti és vége a dalnak! Nem lennék egyetlen vezető politikus helyében sem szívesen!
1679 #23 Gergely69Hun
- 2019-11-03 18:59
Ok. Múlt héten nem voltam itthon. Kiváncsi vagyok így hogy most elég sok papírt kell átnéznie, meg olvasnia hogy mik a fejle-mények. Mármint amit közölni is tud felém. Gondoltam rá hogy esetleg itt Mohácson jól jönne egy előadás a fejeknek. :)
4 #24 Posta Imre
- 2019-11-03 19:07
Gergő, meg kell szervezni! Ez is a "közelben" van, de Siklóson van tagunk tán nem is egy....


Mormota, nem lényeges. Bolond, vagy nem bolond, egyre megy.
819 #25 rozsola
- 2019-11-03 19:17
Elérkeztünk " Kolumbusz tojása " témához
Harcos és katona
Látom sokan még filmekből és mesékből ismerve bájolognak , a " harcos " témakörben
Mindenki nyugodjon le a picsába ! A harcosok kora már lejárt.
Ha lépést tartanátok a " világgal " tudhatnátok , Putyin már " szemlézte " az orosz hadsereg új egységét : a " Terminátor hadtestet "
Harci robotok , emberformájúak.
Lehet " tökösgyerek " a harcos , de meddig ?
Kung fu meg karate és egyéb " küzdősportok " nemsokat érnek. A robot ellenáll a lövedékeknek , ellenben pontosan céloz. " Sohasem pihen , sohasem áll le "
Ha a harcos nem tud valamilyen " ősi mágiát " előkaparni , akkor biza nehéz dolga lesz
Emellett a harcos magányos , társa csupán a " magasabbrendű célok ismerete "
A katona viszont nincs egyedül.
Gergely , nyugi. Ne ficánkolj.
A bunker semmit se ér. A legfontosabb elem a levegő nélkül haszontalan. Nem kell robbantani , se ostromolni. Csupán meg kell keresni a szellőzőt , és kell valamilyen fedő. Lehetőleg légmentesen zárjon. Aztán jön Grisa és bedob egy " kapszulát ". Abba osztán van minden : pestis , kolera és mindenféle " exotikum " , de lehet még " továbbfejlesztett Ziklon B " vagy bármilyen kémiai vegyület. Persze tudom , " van légszűrő ". De meddig ?
Emellett ne feledjünk " bizonyos faktorokat ". Van olyan " frekvencia " amelyen elektromos jelet sugározva komoly agykárosodást lehet előidézni. Sőt olyan is van amelytől szószerint az agyát is kifossa az ember. No kérem. Ha a bunkert besugározzák egy bizonyos " hang " segítségével , fennáll az esélye , hogy a bunkerben lévő " harcosok " közül néhánynak " felforr az agya ". Oszt megindulnak az " ellenség " ellen .
Persze tudom , ez a " technikusok dolga "
A katona ezt másképpen oldja meg.
A mai műholdak belátnak akár többszáz méter mélyre is. Egy ilyen " szkennelés " alkalmával a bunker alakját és kijáratait is meg lehet nézni. Egy töltett a kijáratokhoz és bummm !!!!
A harcos túlél a bunkerben. De ott is marad
Emellett meg kell említeni az Orosz Föderáció hadserege által használt kütyüket. No kérem , ezek a kütyük ( egyes vélemények szerint űrtechnológiával készültek vagy az űrből származnak ) képesek az elektromos berendezések blokkolására
Képzeljük csak el. A " harcos " beássa magát a bunkerbe , Grisa bekapcsolja a kütyüt és nincs internet ! 100% " lázadás " !!!!
Valamint a világításnak is annyi , a motorok leállnak , kommunikáció nincs . Tisztára mint egy szibériai Specnaz kiképzés
Akik elítélik az " erőszakot " és idegenkednek a robbantástól , van egy jó hírem. Van " humánusabb " módszer is. A feltérképezett bunker köré kaparnak egy árkot s néhány tartálykocsi segítségével elárasztják a területet , no nem vegyszerrel - ugyan kérem ! nem szennyezzük a környezetet ! vízzel. A víz ( vegytiszta H2O ) szépen becsordogál a szellőzőkön megtöltve a bunkert.
A " robbantások " rajongóinak is tudunk " kedvezni ". Szíriában az orosz légierő sikeresen tesztelte a bunkerrombolókat. És nemcsak Szíriában
Erre a célra megfelelnek az új generációs Szukhoj gépek , persze van Szukhoj 70 is , ultramodern , lopakodó , a radarok számára láthatatlan , robotrepülőgépek. Amíg a műholdas irányítás aktív , bárhonnan irányíthatóak
Kell e a propaganda ?
Kicsit naiv a kérdés. Természetesen : igen
Képzeljétek csak el , a " magyar harcos " a bunkerben van , nincs áram , nincs internet. De ami ennél mégrosszabb , orosz hackerek meghackelik a faszbúkot és a magyar harcos fellépve a " népszerű közösségi oldalra " csak a " Kreml propagandájával " találkozik. Borzasztó !
Oszt egyszer csak " kiposztolják " : " Megnyertük a háborút , Oroszország romokban ! ". A magyar harcos pedig előmászik a bunkerből egyenesen az orosz fegyverek torkolattüzébe
Amúgy nem javaslom a magyarnak a bunkert. És ha elfogyik a " sör " ?
A mai hadviselésben már nem a tankok és " harcosok " viszik a prímet. Katonák még kellenek , ők a leghatékonyabb és legolcsóbb eszközök egy házról-házra terjedő tisztogatási akcióban de a háborút manapság számitógépek előtt vivják. A propaganda ereje mindent legyőz !
Régen hadviselt tábornokok vezették a hadsereget. Micsoda elavult módszer.
Manapság egy kisebb pszichológuscsapat képes bármilyen hadsereget legyőzni.
Ahogy a szerb szokta mondani : " Ná nebe Bog , á Ná zemlje Ruszijá ! "
Egy ilyen mondat többet ér mint holmi ámerikai dicsekvés
Mer' hiábavaló a kurdok miatti ajvékolás. Mindez egyetlen mondattal elintézhető : " Kurdszkije rádikáli vmeszto mirnoj iniciátivi dámászká vibráli okupácionyij rezsim SzSÁ "
Ha esetleg valaki nem értene valamelyik " emberi nyelven " , azok számára adok egy szükebb kivonatot :
A radikális kurdok elutasították Damaszkusz ajánlatát , továbbra is Amerikával akarnak " üzletelni ". Vagyis Amerikának akarják " eladni " a törvénytelenül kitermelt Kőolajat. Az Orosz Föderáció kormánya " megdöbbent " ezen döntés miatt. Egyes katonai szakértők szerint Moszkva el fogja venni " oltalmazó kezét " a térségről , szabadkezet adva a török hadseregnek és a szír kormányerőknek akik csupán a törvénynek próbálnak érvényt szerezni. Moszkva hivatalos álláspontja ( amit Ankara sohasem vitatott ) : a kurdok kezén lévő olajmezők Szíria tulajdona , a kitermelési és értékesítési jog csakis a Szír Államot illeti meg. Tehát a kurdok tevékenysége kimeríti a " banditizmus " fogalmát.
Más
Romániai kutatók szerint a Római Birodalomban csakúgy mint a Dákok földjén ugyanazt a nyelvet használták. Herédotosz műveit tanulmányozva találtak egy bejegyzést Dáriusz perzsa császárt illetően. Amikor Dáriusz ezen a vidéken járt ( feltehetőleg látogatóban mivel harci cselekményekről nincsenek források ) két szót tanult meg : Nem Szabad. Herádotosz írásaiból megtudhatjuk , a dákok és a rómaik között nem volt szükség tolmácsra.
Ugyanezen kutatók szerint a ma románnak ismert nép ősei a moldvaiak
Más
Megszokhattuk , bár vagyunk akik erre képtelenek vagyunk , a Holokauszt miatti nyafogást.
Nemrég a brit " Daily Mail " leközölt egy cikket . ( Vajon hihetünk e neki ? )
Tehát 1942 augusztusában a Berlintől 80 km-re északra lévő Ravensbruck táborba szállítottak 72 lengyel nőt akiken borzalmas kísérleteket hajtottak végre. A testek vizsgálatakor kiderült , ezeket a lengyel katolikus gimnáziumból elhurcolt fiatal nőket megkínozták. Tört végtakok , amputációk , az amputált végtagok visszaoperálása , sebek szándékos fertőzése kísérleti célból amely során megvizsgálták , a " szulfonamid " néven ismert penicilinfajta képes e gyógyítani a sebeket.
A kínzásokat csupán 58 fiatal nő élte túl
Később kiderült , korábban lengyel férfiakat is kínoztak ilyen célokból
Eddig a Daily Mail cikke
Egyesek szerint bár ez már 1958ban kiderült , mégsem vonult be a köztudatba. Sokan ezt azzal magyarázzák : " A Holokauszt legendájába nem férnek bele a lengyel áldozatok szenvedései "
Nem is tudom mit mondjak erre. Vajon igazat írt a Daily Mail ? Hisz már annyi mindenben hazudott eddig is
Mint ahogyan hazudott Trump is. Azt mondta : " kivonulunk Szíriából "
Most mégis : " Vojszká SzSÁ vozvrásájusztjá v szirijú ná pomos kurdszkim boevikám i terorisztám v Át-Tánfe "

Csupán egy tanácsom van a " harcosoknak " : ideje lenne megtanulni egy emberhez méltó nyelvet mielőtt " csatába " indulnának , a többi majd " kialakul "
684 #26 atacama
- 2019-11-03 19:19
Mormota kár lamentálni róluk!!!!
kazalba rakni őket alkalom adtán azt alájuk gyújtani..s_ezt-ni
819 #27 rozsola
- 2019-11-03 19:42
Hagyjuk má' a " Szeretett Viktorunk , Imádott Vezetőnk " körüli legendákat.
Viktor évek óta tüdőbeteg ( legalábbis eddig így tudtuk ) , csupán a " magyar nemzet iránti tenniakarás tartja életben "
Jut eszembe állítólag Fletó is " rákos " volt. De " legyőzte mert nagyon akarta "
Az " összeesküvés " elméletek hiveit inkább lecsillapítom. Putyinnak nem érdeke Orbán eltávolítása. Bár a legutóbbi ittlétekor nem Putyin és Orbán " szerződött " hanem az orosz és magyar Állam. Orbán csupán a " garancia " hogy Magyarország mint Állam " állja a szavát "
Ukrajnában Janukovics ugyanezt az utat járta be. Moszkva elbénázta a dolgot , Ámerika kicseszett velük a " Majdan " során. A Janukovics rezsim ideje alatt Ukrajnába áramlott " orosz tőke " elveszett. Moszkva " tanult a hibából ".
Tehát felesleges " Szeretett Viktorunk " halálát kívánni. Ha kell a KGB még " a pokolból is visszahozza ".
Hírstábunk úgy tudja ( nem szerkesztőség ! Mi nem szerkesztjük a híreket , csupán leközöljük ) Putyin továbbra is Janukovicsot tekinti Ukrajna legitim vezetőjének és vissza fogja helyezni az őt megillető pozicióba.
Láthattátok , Putyin nem engedte eltávolítani " barátját Aszad " szír elnököt , megvédte a másik barátját Erdogánt és meg fogja védeni Szeretett Viktorunkat is
4 #28 Posta Imre
- 2019-11-03 19:46
Rozsola, be tudnál szerezni egy RÁTNYIK 4-et? Ekipirovka budussevo. Tán az 5-ös is készen van már, de csak a négyet most mutatják be. Kéne a gyeröknek. Látom te is túl sok Vasember filmet néztél. Ma egy dombasszi mesterlövész film került elém és egy szerb kolléga nyilatkozott (nem is gondoltam, hogy a szerbnek ilyen akcentusa tud lenni oroszul) és közölte, hogy a nato xarrá bombázta az országát és az orosz kollégák akkor ott segítettek és most kötelességük visszasegíteni.

Te figyelj! Én már 10 éve osztom itt a macisajtról az észtet. Ideje lenne valamit villantani és nem nekem. Az rendben, hogy be vannak a xarva "tőlem", bár nem értem miért. Na jó, annyira nem vagyok hülye, hogy ne sejtsem. Csak közben eléggé eltávolodtam mindentől, ami még "éltnek" nevezhető és ez nem egészséges még a következő 10 évre. Tudom, te is itt "nyüszögsz" már vagy 6-7 éve és látod ezt. Dombaszba nincs értelme kimennem, mert úgy is ide jönnek. Politikusokkal beszélni nincs miről. A "nép" tömegekben egyszerűen debil, idióta. Mint "pszichológus" megtettem, amit tehettem. Most azért már fegyvert fognák a kezemben, ha másért nem, pár propaganda fotó kedvéért. Ha jól sikerül, akkor megint megtér -del pár ezrednyi "magyar" ostoba hadfi és civil, nehogy ellenséget lásson ott, ahol a tükörbe köll nézni.
4 #29 Posta Imre
- 2019-11-03 19:49
Rozsola a "néphagyomány" szerint Viktor jelöli ki az "utódját", aztán ha jól csinálja, akkor tán még élhet is, vagy a családját sem éri baj. Érthető ez.
819 #30 rozsola
- 2019-11-03 20:31
Az akcentus jó. Sokkal jobbban megbíznak egy vengerben aki " akar orosz nyelven makogni " mint egy tökéletes oroszsággal megszólaló akárkiben.
Talán az a baj , egyesek kevés " Vasember " tipusú filmet néznek. Mivel az orosz nyelvtudásom hiányos , igyekszem pótolni. Ezért orosz " leleplező " műsorokat szoktam nézegetni. Már megszoktam , mindenféle " űrtechnológiás " cuccot szoktak mutogatni aztán egyik nap jött a meglepetés : a főcím alaposan mellbe vágott .
https://www.youtu...amp;t=436s
De ami lényegesebb , nézd meg egy másik műsor " házigazdáját " : https://www.youtu...p;index=11
https://www.youtu...tKX-Myo7iE egy kis csemege
egy régebbi anyag , érdekes : https://www.youtu...Lc3b7gMI9c
Ha fotót szeretnél , Dogodine u Prizrenu ! Koszovóban balhé lesz . A csetnikek nem fognak elzavarni
1679 #31 Gergely69Hun
- 2019-11-03 23:16
Mi van akkor ha Erdogánt nálunk látogatáskor véletlenül tarkónlövik? (a valakik. vagy homlokon,)
267 #32 Perle
- 2019-11-03 23:35
Gergely, már figyelmeztetik is hazánkat a kurd nők.
http://hunhir.inf...utortokon/

Törökországban pedig ma egy csillagászati központ égett le teljesen.
https://www.rt.co...nter-fire/
139 #33 jozsef toth
- 2019-11-04 00:34
hogy a magyar nép nem fogja beengedni az általuk dzsihadista terroristának nevezett török elnököt
Ez jo viccccc!

A magyar nep!??

A sajat nyomorusagosz helyzeteert se kepes hatekonnyan szembe allni ,a mai ( dzsihádista terrorista )orban viktor es a hollokamusok ellen!!,
99 #34 MORMOTA1968
- 2019-11-04 04:43
Kedves Rozsola! Nem semmi, ahogy itt levezetted nekünk, hogy miért nem érdemes már bunkerokba bujkálni, meg mit ér ma már egy katona, vagy netán harcos, bármilyen jól kiképzett legyen is! AZ EMBERISÉG TÉNYLEGESEN MEGÉRETT RÁ, HOGY KIPUSZTÍTSA ÖNMAGÁT!

És most el lehet gondolkozni azon, hogy mindez megvalósítható lett volna "IDEGEN TECHNOLÓGIÁK" nélkül, meg persze egy olyan "UZSORÁRA ÉS RÉSZTARTALÉKRA ÉPÜLŐ PÉNZRENDSZER" nélkül, a világ országainak "GYARMATI SORSBA KÉNYSZERÍTÉSE NÉLKÜL" és "FŐLEG A SOK HÜLYE, OSTOBA BIRKA MEGADÓZTATÁSA NÉLKÜL" beleértve ebbe most mindenkit aki ezen a bolygón él és adót fizet a "SAJÁT MAFFIA KORMÁNYÁNAK!"

EGY GLOBÁLIS, IDEGEN FAJOKKAL KAPCSOLATBAN LÉVŐ, IDEGEN TECHNOLÓGIÁVAL RENDELKEZŐ VILÁGMAFFIA, MINDEN ORSZÁG VEZETŐINEK RÉSZÉRŐL, URALJA LE MÁRA A TELJES BOLYGÓT!

Az "emberi faj" ha van, létezik egyáltalán "EGYSÉGES EMBERI FAJ" mert szerintem nem, úgy hülye, ahogy van! És egyáltalán nem sajnálom, hogy időről-időre, újra és újra kipusztítja "ÖNMAGÁT" a "VILÁGEGYETEM LEGOSTOBÁBB ÖNGYILKOS FAJA!"

DE A TERMÉSZETET, AZ ÁLLATOKAT SAJNÁLOM, Ő ÉRTÜK IGAZÁN KÁR! PEDIG ŐK AZOK, AKIK A LEGTÖBBET SZENVEDNEK EGY ILYEN "CSÚNYÁN ELBA@OTT FAJ" MIATT, AMI UGYE AZ EMBERNEK NEVEZETT VALAMI!

Sajnálom, hogy olyan titkos és "ŐSI ŐRZŐK" csak a filmekben léteznek, akik még időben "LIKVIDÁLNÁK" a túl okos és így mindenkire és mindenre "RENDKÍVÜL VESZÉLYES EGYEDEKET" akik önmagukat "ISTENNEK" képzelve pusztítják el a Földi és nem csak a Földi életet!

Nagyon remélem, hogy ebből a "RENDKÍVÜL KÁRTÉKONY ÉS KORCS FAJBÓL, AMI A MIÉNK" nincs szétszórva máris a Galaxisunkban!

Nem tudok gyűlölni, sajnos úgy szívből igazán, de ha tudnák, az emberi faj "ha van ilyen?" azon részét amely nem képes békében és harmóniában élni az őt körülvevő, neki mindent az életben maradáshoz "INGYEN" megadó természettel, csak a szívére és nem az ostoba húgyagyú eszére hallgatva, ha gyűlölnöm kellene valamit, az a saját "BETEG" fajtám lenne!

Az összes rohadt műholdat, átjátszó állomást le kéne szedni, felrobbantani, szarrá olvasztani és "KÍMÉLETLENÜL KIVÉGEZNI" minden húgyagyú barmot, amely "pszichopata entitás, nem ember" azon dolgozik, hogyan lehetne minél hatékonyabban pusztítani egymást és a természeti környezetünket! s_ratata
99 #35 MORMOTA1968
- 2019-11-04 05:08
Kedves Imre! Ha elszeretnénk érni valamit, egy igazi változást, akkor az országunk területén tartózkodó, élő, vagy időnként idelátogató "SZABADKŐMŰVESEKET, JEZSUITÁKAT, MÁLTAI KERESZTESEKET, CIONISTÁKAT, TALMUDISTÁKAT ÉS EGYÉB NEM EMBERI FÉRGEKET KELLENE SÜRGŐSEN CÍM LISTÁZNI ÉS MEGKEZDENI LEVADÁSZÁSUKAT! Mert ezek az "IGAZI KÁRTEVŐK!"s_ratata

Persze tisztában vagyok vele, hogy a hazánkban nyüzsgő idegen és hazainak látszó titkosszolgálatosok, rendőrségi nyomozók azonnal megkezdenék a likvidálók,
"BÉKEŐRZŐK" utáni hajszát "MINDEN RENDELKEZÉSÜKRE ÁLLÓ ESZKÖZZEL, SZUPERMODERN KÜTYÜVEL!

Attól, hogy közszolgákat "KUTYÁKAT" ijesztgetünk, ígérünk be nekik egy kis dádát, a helyzet mit sem fog változni! Ők lecserélhető fogyóeszközök csupán!

A FENTEBB EMLÍTETT GANÉK AZ IGAZI VESZÉLYFORRÁSOK MINDANNYIUNKRA NÉZVE!

Egyik se való közösségbe, kiirtandó patkány mind! s_ratata

ŐKET, EZEKET A PARAZITA CSICSKÁKAT KI LISTÁZZA?

Minden ország vezetése ezekből kerül ki, enélkül egyikük sem kerülhetne hatalomra! Ez az alap! Ha nem vagy "fogható, zsarolható" egyszerűen "NEM KERÜLHETSZ FELJEBB A RANGLÉTRÁN!" Ebben a "REND-SZARBAN NEM!

Amiket Rozsola leírt, felvázolt itt nekünk, eléggé egyértelművé és világossá teszik bárki számára, hogy "NINCS MENEKVÉS!"

MÁR RÉG MEGÁSTUK MINDANNYIUNK SÍRJÁT, MIKOR HAGYTUK IDÁIG FAJULNI A DOLGOKAT! s_f-ang

Mindig időben kellene lépni "ELŐRE LÁTVA A FEJLEMÉNYEKET" hogy milyen esemény, ennek és ennek a személynek hatalomra emelése "MIVEL FOG JÁRNI KÉSŐBB AZ EGÉSZ KÖZÖSSÉGRE NÉZVE!" A "GONOSZT" időben "EL KELL PUSZTÍTANI!" s_ratata

A BÉKE EGYETLEN FORRÁSA, HA MEGTANULOD A TERMÉSZET ELSŐ ÉS EGYBEN LEGFONTOSABB TÖRVÉNYÉT!

ÖLJ, HA MUSZÁJ! s_ratata

És sokszor muszáj! A kiba@ott vallások pont ezt ölik ki legelőször az emberből!

Érezz lelkiismeret furdalást, ha "ölnöd" kell! Még ha egy "gonosz teremtmény" elpusztításáról is van szó! Egy "RENDKÍVÜL KÁRTÉKONY" embernek látszó valami elpusztításáról!

Egyetlen állatnak sincs lelkiismeret furdalása, ha valamilyen "TERMÉSZETES" okból kifolyólag ölnie kell! Utódok megvédése, éhség miatt, vagy mert nem az ő vére csörgedezz abban az új életben! Territórium védelme! Mindig van valami természetes ok!

NEKED MEG, MINT EMBERNEK, MEGTILTJÁK "IDEGEN SÖPREDÉKEK" HOGY MEGVÉD ÖNMAGAD, SZERETTEID, HAZÁD TERÜLETÉT, SAJÁT BELSŐ TERRITÓRIUMOD, ÉLETTERED!

EZT A SOK AGYBA@OTT MARHASÁGOT, TILTÁST, MEGSZABOTT HATÁRT, HOGY MEDDIG MEHETSZ EL, FELEJTSÉTEK MÁR EL VÉGRE ÖRÖKRE! MINDENKI!

NEM USZÍTÓK! ÉBRESZTEK! s_ratata

JOGOD, SŐT KÖTELESSÉGED ÖLNI, HA A FENTEBB FELSOROLTAK MIATT VESZÉLYBEN ÉRZED ÖNMAGAD, SZERETTEID ÉS HAZÁD FÖLDJÉT!

És ölhetnek, pusztíthatnak szuper kütyükkel, gyilkos technológiákkal, az "IGAZSÁG" a te oldaladon áll, azt "SOHA SENKI EL NEM VEHETI TŐLED ÉS EL NEM PUSZTÍTHATJA SEMMIVEL SEM! s_ezt-ni

Ha az utadba állnak, az "IGAZSÁGTÉTEL ÚTJÁN" szólhatsz neki figyelmeztetés képen, hogy vagy arrább állsz, vagy átgázolók rajtad, de ha szó nélkül, esély adás nélkül átmész rajta, mint kés a vajon, akkor se legyen lelkiismeret furdalásod! Szűk volt az ösvény avagy híd és senki sem mondta neki, hogy pont akkor lépjen rá, mikor te épp áthaladsz rajta, hogy elérd kitűzött célodat! s_ratata

Aki közéd és ellenségeid közé áll, az legyen tisztában vele, hogy milyen sors vár rá! EZÉRT NEM JÓ EMBERKÉNT KUTYAKÉNT ÉLNI ÉS VISELKEDNI!

Az természetes, ha egy kutya megvédi a gazdit, akitől az élete függ, aki eteti, szereti, otthont, családot ad neki, de "EMBER" esetében ez "TELJESEN TERMÉSZETELLENES!"

Egészen más a helyzet, ha mint "BAJTÁRS" számíthatsz a másikra! Ha tudod, hogy ő a te életed védi, te pedig az övét! Hát hátnak! Te véded az övét, ő meg a tiéd! Erről szól minden "szinte már testvéri barátság" a háborús csatatereken, lövészárkok járataiban, vagy nem? Mert szerintem igen! :@
15 #36 porcica
- 2019-11-04 08:29
Tehát akkor senki ne csináljon semmit, várjuk meg, amíg a szuper orosz-földönkívüli hatalom be nem kebelez mindent, és hajoljunk meg végre a valódi nem Földi -de oroszok általi-, ellenőrzés alá vont istenek előtt. Ám mielőtt ezt megtennénk jó, ha megtanuljuk az isteni orosz nyelvet beszélni, hogy amikor seggnyalásra kerülne a sor, akkor már az isten nyelvén kérjünk szájfertőtlenítőt nehogy megfertőzzük az isteni valagat.

Az a baj, hogy már régen észre kellett volna venni az értelmesebbeknek, hogy itt nem olyan háború zajlik, ahol az embereknek van egymással bajuk, hanem egy olyan, amiben a nem földi betolakodók egymásnak uszítják a bolygón élőket, így tartva fent egy olyan állapotot, amiben a honos faj nem képes tisztán látni, gondolkozni, cselekedni!

A sok rohadt kütyü, amivel ellenőrzés alatt tudnak minket tartani, az mind energia függő, tehát az elektromágneses impulzus mindegyik ellen épp megfelelő lehet. MI képesek vagyunk ezen energia nélkül is létezni, ők már tuti nem!!s_ezt-nis_ezt-nis_ezt-ni
99 #37 MORMOTA1968
- 2019-11-04 17:31
Kedves Porcica! Erről beszélek én is! Nem az emberi-segg érdekeit szolgálják a rohadt műholdak se odafent az űrben, se a kiba@ott átjátszó állomások, a HAARP és egyéb rendszerekről már nem is szólva! Herzsi ajánlott itt jobb oldalt az üzenőfalon egy magyar dokumentumfilmet "Mérgezett Föld" címen! FŐOLDALRA VELE, NAGYON FONTOS FILM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Én most néztem meg! Nagyobb a baj, mint azt bárki is gondolná! 60 év múlva nem lesz a Földön termő talaj, amin megtermelhetnénk a betevőt, de szerintem már annyi sincs hátra! Az elmúlt alig több mint száz év alatt a büdös nagy pénz hajszában, a minél nagyobb haszon reményében úgy kizsigereltük a Földet bolygó szerte, hogy mára 20%-nyi megművelhető termőföld maradt az egész bolygón! VISZONT VAN MEGOLDÁS!

VISSZA KELL TÉRNI A TERMÉSZETES FÖLDMŰVELÉSHEZ, BETARTVA A TERMÉSZET, A TEREMTŐ TÖRVÉNYEIT!

NEM SZABAD SZÁNTANI, BORONÁLNI, SEMMIFÉLE MÓDON SEM SZABAD FELSÉRTENI A FÖLDET! NEM SZABAD PERMETEZNI, MŰTRÁGYÁVAL TOVÁBB MÉRGEZNI A TERMŐFÖLDEKET!

Ebben az ismeretterjesztő filmben elmondják és megmutatják, hogyan kell az Isteni, Természeti Törvények szerint helyesen megművelni a földet!

Ahogy az a természetben is lezajlik! Ahogy az erdők lombjai lehullanak és megtermékenyítik a földet, megteremtve a következő évre is a fák egész évi tápanyag mennyiségét!

Vajon hány iskolában, főiskolán, egyetemen adták már le ezt a filmet környezeti ismeretek órán?

A bolygónkon élő vagy rendszeresen idelátogató idegen fajok témára áttérve. SZERINTEM ELÉGGÉ EGYÉRTELMŰ, HOGY ŐK ÁLLNAK, ÁLLTAK MINDIG IS A HÁTTÉRBEN!

"Enki és testvére hatalmi harcának vagyunk az áldozatai! Vagy legyen bárki más mára helyettük, az utódaik vagy akárkik! Egyértelmű, hogy nem földi eredetű technológiát használnak, vetnek be ellenünk napi szinten! Az arany és ezüst is igazából nekik fontos, mi meglennénk ezek nélkül is!

Sajnos "MINDEN HATALMI ESZKÖZ A RENDELKEZÉSÜKRE ÁLL AHHOZ" hogy sikeresen "HÜLYÍTHESSÉK" továbbra is az emberi-segg jelentős hányadát!

Szerintem nem oroszul, hanem "MAGYARUL" kellene megtanulnia a világ összes népének, minden embernek, hogy értsék, tudják, kövessék az egyetlen ősnépet a bolygón, akik "JÓT SZERETNÉNEK MINDENKINEK!" Hisz ezért van a magyar, ez lenne az Isteni feladata "TANÍTANI!"

Ha azokat a "GONOSZ SZÁNDÉKÚ IDIÓTÁKAT, ELME ROGGYANTAKAT" követik továbbra is, akik az "EMBERI-SEGG" likvidálásán, kipusztításán munkálkodnak, nem is beszélve arról, hogy közben a természetet is pusztítják, akkor egyértelműen vége a dalnak! Game over! Játéknak vége!

Jelen korunkban a legfontosabbat veszik el tőlünk a tudjuk, hogy kik? Hát nem a csicska korcs teremtményeik! Azok csak eszközök a kezükben!

A LEVEGŐ, A VÍZ, A TERMŐFÖLD, AZ ERDŐK, MEZŐK, A SZÉNDIOXID AMI AZ ÉLET ALKOTÓELEME, EZEKET VESZIK EL MOST TŐLÜNK TÖBBEK KÖZÖTT!

És mivel? Szar semmit érő színes papírfecnikkel, fémdarabokkal!

AZ IGAZI KINCSEKET MEG EGYSZERŰEN MÁR NEM VESSZÜK ÉSZRE, MERT SOKAN MÁR AZ ORRUK HEGYÉIG SE KÉPESEK ELLÁTNI, AKKORA SÖTÉTSÉG, ŰR TÁTONG AZ AGYUK HELYÉN! s_hihi s_franc

Csak az ember lehet olyan hülye, hogy "VAGYONT" halmoz fel, mintha "ÖRÖKRE" itt akarna maradni ezen a létsíkon! Mondom! Én rápakolnám mindegyikre a vagyonát, hogy érezze a súlyát és míg lapul alatta, utolsó gondolata az legyen: MEKKORA MARHA IS VOLTAM! s_hihi s_ezt-ni
99 #38 MORMOTA1968
- 2019-11-05 04:07
Kedves Jozsef Toth! A kurd nők, mint oly sokan mások nem tudhatják "ezek szerint" hogy "Magyarország" jó ideje nem létezik, csak mint USA-ban bejegyzett cég, kb 1930 óta, ami meg a maradék magyarságot illeti, beleszólási joga az itt történő dolgokba már régóta nincs! És a kurd katona nők ezek szerint azzal sincsenek tisztában, hogy a "Magyarország" nevű területen, neoliberális demokráciának álcázott cionista rendszer működik és így cionista elnyomás alatt élünk! És úgy látom nem igazán érdeke itt egyik nagyhatalomnak sem, hogy ez valaha is megváltozzon! Mindenkinek jó buli Orbánnal és cion bérenc kormányával üzletelni! A mi rovásunkra persze! Akárhogy is alakuljon a magyarság jövője, elképzelhetetlennek tartom, hogy "véráldozatok nélkül" valaha is újra a miénk lehessen ez a terület, az elszakított országrészekkel együtt! És a nagyhatalmakra nem számíthatunk ebben, ha csak nem fűződik valamilyen érdekük majd valamikor a váltáshoz! De eddig nem nagyon jelezte egyikük vezetése sem, hogy szeretnének ténylegesen "MAGYAROKKAL" tárgyalni és üzleti, kereskedelmi szerződéseket kötni! Minek, ha a "zsidókkal" is kitűnően elvannak! A politika mindig is az érdekek érvényesítéséről szólt és nagy ívben tojnak rá, hogy valójában "magyarokkal" tárgyalnak a "Magyarországnak" nevezett USA cég, leányvállalat területén, vagy jött-ment zsidó beszivárgók leszármazottaival! Csak húzzuk-halasztjuk az "ELKERÜLHETETLENT!" Közben csendben pusztul a magyar, ahogy pusztulnak, keverednek idegen beszivárgó rasszokkal, fajokkal a nyugat-európai és skandináv népek is, de a Kárpát-medence más népei is!

Soha a történelem során nem folyt még ilyen mocskos és egyben csendes háború, népirtás Európa népei és a magyarság maradéka ellen! És tudjuk kiket kellene eltakarítani, mint nemzetidegen elemeket "fentebb leírtam" mert amíg itt ülnek a nyakunkon ba@tathassuk mi a kis hivatali csicskákat, bombázhassuk őket levelekkel, hátha észhez tér néhányuk, de rend, normálisan, precízen végrehajtott takarítás nélkül "SOHA NEM LESZ!" Ez olyan, mint az időlegesen ható fájdalomcsillapítás, mint mikor be van durranva a fogad és tudod, hogy elhúzhatod egy ideig még, jó sok éjszakát és nappalt átszenvedve, de a végén csak az lesz a vége, hogy a szuvas fogad ki kell húzatnod! Ez pontosan ilyen helyzet! Fáj, fáj, már majd bele őrülünk a rengeteg szenvedésbe, még sem merünk lépni! Persze azért ez még egy bedurrant fognál is "kegyetlenebb" helyzet, amibe hagytuk magunkat belehúzni! És most nem találjuk a kiutat, mert akárhányszor elindulunk egy vélt kijárat felé, mindannyiszor kiderül, hogy zsákutcába vezet, rosszabb esetben meg ugyan oda vissza, ahonnét elindultunk!

A többség inkább él a viszonylagos "biztonságban" minthogy megkockáztasson egy végzetesnek ígérkező újabb szabadságharcot, forradalmat! De minden épeszű, még gondolkodni képes ember tudja, láthatja, hogy ez hová vezet! Szép csendben elfogyunk, kipusztulunk, ahogy a nyugati fehér fajokra, vagy Skandinávia őshonos fehér fajaira is ez a sors vár!

Tudjuk jól kik játszottak mindebben kulcsszerepet, kiknek az érdeke volt a két világháború, minden háború és forradalom azóta is! Ismerjük az emberiség ősellenségeit, tudjuk, hogy mi a végső céljuk, még sem lépünk érdemben! Nem jött még el az ideje? Szerintem már évszázadokkal ezelőtt eljött, csak kicsit nehezen akarunk megmozdulni, mert a "viszonylagosan kényelmessé tett életünk is" csak egy "FEGYVER" ellenségeink kezében! A központosítása mindennek, hogy "mindenben tőlük függjünk! s_ratata

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.24 másodperc
4,709,016 egyedi látogató