Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gróf, orvos, partizán - nem a 'csõcselék' irányította az 56-os felkelést

BelföldMintha eddig nem lett vona világos, hogy zömében válogatott zsidó "szabadkõmûves" beszervezett banda volt. A többi meg belekeveredett a szórásba magyarként és megszívta. Valamiért egyre kevesebb büszkeséggel tölt el a tudat, hogy vagyok. Az 56-os forradalom pesti fegyveres felkelõcsoportjainak vezérei nem a „csõcselék” közül kerültek ki, ahogy a Kádár-kori propaganda hangsúlyozta. Egy friss kutatás szerint a „legfõbb pesti srácok” szülei háromszor nagyobb arányban voltak értelmiségi vagy vezetõi pozícióban, mint az átlagnépességé, és maguk a parancsnokok is jelentõs részben szellemi munkát végeztek vagy vezetõ pozícióban voltak 1956-ban.

A forradalomért, illetve a Vörös Hadsereg ellen fegyverrel küzdõ 1956-os budapesti felkelõcsoportok parancsnokai és „helyetteseik” élete elképesztõ fordulatokat hozott: volt, aki már 12-13 évesen a szovjet csapatok ellen harcolt 1944-45-ben (Kovács András), de volt, aki ugyanekkor még a szovjet hadsereg századosaként szolgált (Konsztantinidisz André). Akadt, akinek 17 – zsidónak minõsített – rokonát ölték meg a nácik a haláltáborokban (Bán Róbert), de volt, aki az SS-ben szolgált Németországban, illetve holland, belga, lengyel és cseh területeken (Franyó Ferenc, „Füles”).

Volt köztük gróf, Horthy-kori katonatiszt és Rákosi-kori segédmunkás, aki anyagbeszerzõvé tudott „elõrelépni” (ez történetesen mind ugyanaz az ember volt, Batthyány Bálint). Sorolhatnánk a történeteket a háború után sztahanovistává elõrukkoló holokauszttúlélõrõl (Nickelsburg László), nyilaskeresztes és nemzeti szocialista párti orvosról (Antalóczi Sándor, „Doki”), kommunista partizánokról (Karászy János és az említett Konsztantinidisz), törökökrõl, görögökrõl, örményekrõl, svédekrõl, romákról, magyarokról, határon túliakról és inneniekrõl, hatvan emberrõl, akiket egy dolog kötött össze – fegyveresen harcoltak a forradalomért, és irányító szerepet töltöttek be a felkelõcsoportoknál.

A parancsnokok fele elmenekült az országból

S mindannyiuk életében újabb fordulatot hozott a forradalomból szabadságharccá alakult küzdelem leverése: a hatvanból 29-en elmenekültek az országból, 22-en a kádári megtorlás áldozatai lettek, heten börtönbe kerültek, egy közülük november 4-én, a szovjet invázió napján elesett (egyetlen emberrõl nem tudjuk, mi történt vele ’56 után).

A forradalom kutatóinak régi problémája, hogy a résztvevõk milyen családi háttérrel vágtak bele a fegyveres harcba. Az is kérdés volt, hogy milyen társadalmi státuszt értek el egyénileg. Most az OSZK–1956-os Intézet kutatóiként – Eörsi László és e sorok írója – azt a kérdést vizsgáltuk, amelyet több politikai irányzat igyekezett a maga javára felhasználni a korábbi évtizedekben: valóban a „csõcselék” csinálta-e a forradalmat, vagy a kép ennél bonyolultabb. (Kutatásunk a Magyarok 1945-ben címû tanulmánykötetben, az Országos Széchényi Könyvtár és az 1956-os Intézet Alapítvány közös kiadásában jelent meg.)

A „csõcselék-mítosz”

Érdekes, hogy mind a Kádár-kor, mind pedig a felkelõk egy része, igyekezett a „csõcselék-mítoszt” építeni. Kádárék azért, mert el akarták tussolni, hogy rendkívül sok munkás vett részt a rendszer elleni küzdelemben, és az ellenállás központjai részben munkáskerületek (Csepel, Angyalföld, Kõbánya), részben pedig iparvárosok (Dunaújváros, Miskolc, Ózd) voltak. Vagyis a „munkásosztály államában” igyekeztek eltitkolni az állam ellen felkelõ munkásokat.
© Fortepan

De az egyik fegyveres csoport, a Tûzoltó utcaiak vezetõje – a vizsgálatunkban is szereplõ Angyal István – szintén büszke volt felkelõire, és „csõcseléknek” nevezte õket. És a Tûzoltó utcára igaz is – hiszen ez egyfajta kontrollcsoportként vizsgálatunk tárgya is volt –, hogy az átlagos felkelõk társadalmi státusza valóban alacsonyabb volt a parancsnokokénál.

Ha nem jön közbe a szovjet típusú rendszer…

Kutatásunk elsõ fázisában nem az összes felkelõt elemeztük (ez a következõ lépés lesz), hanem az Eörsi László által összesített adatbázisból kiválasztottuk a pesti felkelõparancsnokokat és legbefolyásosabb tanácsadóikat (helyetteseiket). Családi hátterükre és egyéni karrierjükre (tudományosabban: társadalmi mobilitásukra) voltunk kíváncsiak. Kiderült, döntõ részük nem volt a „csõcselék” tagja. Nem voltak képzetlenek, a Horthy-korban pedig családjuk eleve magas presztízsû volt, így ha „nem jön közbe” a szovjet típusú rendszer kiépítése 1945-1948 között, akkor e magas pozíciót alighanem megõrizték volna.

Egy másik részük viszont önálló foglalkozást ûzõ családból származott. Elsõsorban ennek az önállóságnak elvesztése, a családi vállalkozás ellehetetlenítése, a független életpálya feladása okozott számukra sokkot. A döntõen 1945 után elszenvedett hátrányokat egyéni életútjuk során, többnyire 1948-tól igyekeztek ledolgozni, a forradalomban való aktív részvételt is ebbe a logikai sorba illeszthetjük bele.

Míg a szovjet típusú rendszer a késõbbi felkelõparancsnokok iskolai és ifjúkori karrierjét igyekezett gátolni (tudományosan: az intergenerációs mobilitásukat korlátozták), addig õk a család és saját személyük hátrányos megkülönböztetését egyénileg igyekeztek kompenzálni (intragenerációs mobilitásuk felfelé irányult).

Aktív, törekvõ, azaz „mobil” parancsnokok

Rendkívül aktív, törekvõ emberekrõl van tehát szó, akiknek majdnem a fele (huszonhat személy) annyira „mobil” volt, hogy nem is Budapesten született, mégis a fõvárosba került. Huszonnégyen vidéki városokból jöttek, és sokan a trianoni határon túl születtek (köztük a Corvin köziek vezére, Pongrátz Gergely, illetve a Széna téri parancsnok, „Szabó bácsi”, Szabó János is. Így a felkelés talán két legismertebb alakja is a mai Románia területén született.)
© Fortepan

A törekvés és igyekezet ellenére a paracsnokok közül kevesen érték el korábbi családi státuszukat a Rákosi-korban – a már említett Batthyány gróf állt e tekintetben a legrosszabbul: õ segédmunkásból csak anyagbeszerzõvé tudta magát felküzdeni.

A legális és az illegális út

Mobilitásuk és törekvésük ahhoz vezetett, hogy a legális mellett az illegális kitörési pontokat is keresték. A Kádár-kori propaganda szerint „lumpen elemek” is részt vettek a forradalomban, ez a „csõcselékezés” része volt. Arra utalt: bûnözõk álltak a forradalom mellé.

A parancsnokok közül többeket tényleg köztörvényes ügyekben ítéltek el. A vádak megalapozottságát azonban ma már nemigen tudjuk ellenõrizni. A bíróságok többször olyan vádak alapján hoztak elmarasztaló ítéleteket, amelyek jogállamban nem számítanak bûncselekménynek. Más esetekben pedig szembetûnõ a rendkívül szigorú büntetés.

Jogállamban ez bûncselekmény?

Elgondolkodtató például Balogh László története, aki 1950 szilveszterén leütött egy szovjet katonát, aki molesztálta a feleségét, és ezért három évet kapott (nem a szovjet katona). Kovács Dezsõt statáriális bíróság elé állították 1946-ban falopásért: ezért tíz évet kapott. Schmidt László 1953-ban munkahelyérõl „önkényesen kilépett” ezért öt hónapra, majd tiltott határátlépés kísérletéért négy hónap javító-nevelõ munkára ítélték. Ez utóbbi volt a vád Wágner István ellen is, 1953-ban õ két és fél évet kapott, míg László Béla György ugyanezért 1955-ben két év négy hónapot.

Ám voltak páran a késõbbi parancsnokok közül, akiket sorozatban kaptak el köztörvényes bûncselekményekért, esetükben aligha lehet hatalmi túlkapás következménye a börtönbüntetés. Más kérdés, hogy a bûnözés a szociológia egyik alapítóatyja, Durkheim szerint a társadalom „betegségének” egyik tünete, az úgynevezett anómia kategóriájába sorolható. Az 50-es évek magyar társadalmát – amikor több mint egymillió állampolgár ellen indult valamilyen eljárás – nyugodtan minõsíthetjük az anómia állapotában lévõnek.

A hatvan parancsnok közül15 fõt vontak 1945–56 között büntetõeljárás alá. Egy részük ekkor marginalizálódott. Ha az összes eljárást, a politikai és a köztörvényes procedúrákat együtt nézzük (1956-ig vizsgálva az életpályájukat, a Horthy- és a Rákosi-kort is beleértve), akkor a vizsgált személyek közül körülbelül minden harmadik kriminalizálódott.

Hazai sztahanovisták és karrierek az emigrációban

A parancsnokok társadalmi mobilitását elemezve megnéztük, hogy milyen családba születettek, majd a családból kikerülve milyen pozícióban kezdték szakmai karrierjüket (e két pozíció összehasonlításából az intergenerációs mobilitást vizsgáltuk), illetve harmadik „pillanatképként” azt néztük, hogy a forradalom idején milyen volt a társadalmi státuszuk (a 2. és 3. „pillanatkép” összevetésével az intragenerációs mobilitás állapítható meg).
© Fortepan

A késõbbi parancsnokok egy része emelkedett a társadalmi ranglétrán 1945-56-ban. Nagyobb részüket azonban a leszakadás jellemezte. A karriert befutók közt találunk sztahanovistákat is, akiket szinte „sztárként” ünnepeltek, és kiemelt fizetést kaptak. Így Bárány János kiváló teljesítményét két egymás utáni évben is sztahanovista kitüntetéssel díjazták. Karászy János segédmunkásból, Szántó Farkas Béla cselédbõl lett katonatiszt. Kovács Dezsõ kereskedõsegédbõl, segédmunkásból lett többszörös sztahanovista. Fáncsik György a téglagyári munka mellett esti iskolában esztergályosnak tanult, majd leérettségizett, és mûszaki ellenõrként dolgozott.

Mások az emigrációban futottak be karriert. Ritecz József katona volt, majd sofõr. Svájcban viszont börtönigazgatóként ment nyugdíjba. Pásztor Gyula itthon esztergályos volt, ám 1975-ben Brüsszelben megalapította a nagy hírnevû International Football Star Managing irodát. Félszáz focistát közvetített, olyan sztárokat is, mint Kevin Keegan.

Holokauszt-túlélõk és nyilasok, kommunista partizánok és szélsõjobbodaliak

A Kádár-kori propaganda Horthy-reakcióról, fasisztákról írt a felkelõket "bemutatva". Ezért kell megemlítenünk, hogy több holokauszt-túlélõ is volt a parancsnokok között: Angyal István, Bán Róbert, Nickelsburg László. Több egykori kommunista partizán is harcolt a felkelõk élén. Körülbelül minden ötödik parancsnok volt a kommunista párt (MKP vagy MDP) tagja 1956 elõtt. Ám egy részük kiábrándult e politikából: a Széna téri Szabó bácsi 1919-ben vöröskatona, 1945-ben MKP-tag volt, aztán más pártokat keresett magának.

Tény az is, hogy körülbelül féltucatnyian a nyilasokhoz, illetve a szélsõjobboldalhoz is kötõdtek 1945 elõtt. Ám a 60 parancsnok közül csak egyrõl maradt fenn olyan közlés, hogy a forradalom idején antiszemita megnyilvánulásai lettek volna.

Munkások és önállóak

A parancsnokok jelentõs része munkásszármazású (33 százalék), 63 százalékuk pedig 1945-56 között munkásként is dolgozott. Kétharmaduk tehát valamiképpen a munkássághoz, a (hazug) rendszer szempontjából az „uralkodóosztályhoz” kötõdött. Tehát a rendszer elleni fegyveres harc vezetõi jórészt az „uralkodó munkásosztály” képviselõi voltak.

Az, hogy sokan munkások (is) voltak életük során, azt mutatja, hogy az önálló tevékenységek visszaszorultak 1945-tõl. Ezt Andorka Rudolf szociológus a háború utáni magyar társadalom egészérõl is megállapította. E folyamat a felkelõparancsnokok családjait különösen sújtotta. Kimutattuk: közülük fõleg azok váltak munkássá, akik önálló foglalkozást ûzõ családból származtak. Ez nekik kényszerpálya volt, ami kiválthatta elégedetlenségüket a helyzettel. Ha a parancsnokok ekkori pozícióit a szüleikéhez viszonyítjuk, 39 százalékuknak eleve jó volt vagy javult a helyzete. A fennmaradó 61 százalék viszont a pályájával elégedetlen lehetett.

Jó családból való, aktív karriert befutó felkelõvezérek

A felkelõparancsnokok szüleit elemezve nemcsak a munkások aránya volt nagyobb körükben a Horthy-kori átlagnál, hanem az értelmiségieké, a vezetõké, illetve az egyéb szellemi foglalkozású, irányító-középvezetõké is (27 százalék). Összehasonlításul: 1930-ban az értelmiségiek és hivatalnokok aránya az aktív népességbõl 9% volt. Az átlagnépességnél a felkelõk parancsnokai tehát háromszor gyakrabban kerültek ki magasabb státuszú családból.
© Fortepan

A csoport 40 százaléka a családjához, szülei foglalkozásához képest – az elsõ foglalkozása alapján – még lefelé csúszott, de aztán csak 15 százalékuk egyéni karrierje alakult negatívan.

A bevezetõben már említettük, hogy az 56-os felkelõparancsnokok nem voltak a „csõcselék” tagjai. Sok volt szüleik között a vezetõ pozíciójú és az értelmiségi, és ha ezt a magas státuszt nem is tudták megõrizni 1945 után, sokan közülük szellemi és középszintû irányítói munkát végeztek 1956-ban is. 34 százalékuk 1956-ban e kategóriába tartozott: vezetõi vagy szellemi dolgozói pozíciójuk volt. További 45 százalékuk munkás volt, tehát 89 százalékuk nem minõsíthetõ csõcseléknek (fõleg a kádárista kategóriák szerint nem).

A karrierekre a döntõ hatást tehát az 1945–56 közötti idõszak gyakorolta. Az önálló pályák megtörése a háború után következett be. 1945-48 között veszett el, alakult át a családi státusz. Az önálló vagy magasabb státusú szülõk gyerekei ekkor kerülnek alacsonyabb és kevésbé önálló státuszokba, ekkor nõ meg drasztikusan az egyéni kiszolgáltatottság, a függés az államtól – és ezt a hátrányt próbálják leküzdeni majd 1956-ban is.

(A szerzõ az OSZK-1956-os Intézet munkatársa)
Link

Hozzászólások

329 #1 gutai zub
- 2016-10-22 09:43
Ki irányította? és mit?

Ebben az idõben egy "titkos kéz" nyúlt bele a hírközlésekbe, a ma már jól ismert egyoldalú ködösítés került elõtérbe.
Ez rosszabb mint a nyílt hazugság.

Három hónappal a lengyel és a magyar események elõtt egy azóta sokat emlegetett cikk jelent meg a New York Times ban, C.L. Shulzberger tollából:
"antiszemitizmus a vasfüggöny mögött" cimmel

Ebben az újságcikkben rejlik a "titok", ami az 1956 os forradalom mögött is megtalálható.
A korabeli hirközlések szinte dicsekedve számolnak be a kommunista országok vezetõségében domináló zsidó részvételrõl:
"Csehszlovákiában, mint a többi közép és délkelet európai országokban, a legfõbb szellemi kommunista vezetõk és a titkos rendõrség vezetõi túlnyomó részben zsidó származásuak, ezért az ottani átlag ember hajlamos a kommunista párt érdekeit, zsidó érdekekkel azonosítani, és a zsidókat hibáztatni mindenért...."
New Statesman, 1952

"Erös a zsidó részvétel (90% os a felsõ pozíciókban) a magyar kommunista vezetésben, Rákosi Mátyással az élen,...."
Time, New York, 1953

"Románia, Magyarországgal együtt, az ország vezetésében a legnagyobb számú a zsidó részvétel"
New York Herald Trbune, 1953

Az újonnan megválasztott amerikai elnök, Eisenhower, meg éppen ebben az idõben vádolta meg ezeket az országokat növekvõ antiszemitizmussal beszédeiben:
"Egy dûhõs és elvakult antiszemita hullám a kelet európai csatlós! (ekkor kezdték használni a csatlós kifejezést) országokban...."

Mi meg vitatkozhatunk: gróf, orvos, munkás, paraszt, csöcselék?
4 #2 Posta Imre
- 2016-10-22 09:48
Gutai és az elõzõekben éppen Szolnokon mutatkozott usa-haderõ. Szolnokon alakította meg "Kádár" a kormányát. Nem? De! Olyan lejátszott dolgok ezek, hogy tényleg a síró-röhögõ-görcs kap el, hogy most lyukas-lobogókkal van tele minden. Lyukas két fillért nem ér a cirkusz. Ugyanaz a xarházi zsidó bagázs irányít most is és ugyanaz az ostoba, idióta "magyar" béget most is, csak sokkal kevesebben és sokkal hülyébben.
329 #3 gutai zub
- 2016-10-22 10:02
Imre,

"sokkal kevesebben és sokkal hülyébben"

Ennél jobban nem lehet megfogalmazni az évrõl évre ismétlõdõ ma már hivatalos ünnepi megemlékezéseket 1956 ról..........
238 #4 bivaly
- 2016-10-22 10:51
Évek óta világos számomra, hogy a "forradalmat" megszervezték. Tüntetni egy olyan országban, ahol még lélegzetet venni is az ÁVO engedélyével lehetett ? Fegyvert osztani ott, ahol az ÁVO egy fakard birtoklásáért életfogytiglant adott ? Ahol nem lehetett viccet mesélni, mert felforgató tevékenységnek számított, súlyos börtönbüntetéssel sújtva ? A tömeg belefolyt az elõre elkészített csapdába, és hogy biztosan belefollyon pár helyen belelõttek a tömegbe, hogy ha még nem eléggé harcos kedvû, hát az legyen ?! Öltek, hogy még ölhessenek. November 4.-ike elõ volt készítve, minden szempontból, az a tetves,vérbajos, ribanc "Nyugat" meg fû alatt egyetértett, nyilvánosan meg hüppögött !
Az volt nézetem szerint a lényeg, hogy az elégedetlenséget ami kézzel fogható volt, leverik egy elõregyártott klisékbõl álló "forradalommal", utána tisztogatás, és doktrina váltás. Meg is történt.
Pontosan ez ment végbe a "Rendszerváltás" címû tragikomédiával is. Csak azért nem lõttek, mert kicsit többen lõttek volna vissza, mint 56-ban ! Kizárták a csicskások halálát, azok kérésére ! Ez az egész mocskos politikai játszmák, és mocskos politikai alkuk folyománya. Ettõl még az õszinte résztvevõket nagyon tisztelem, ma könnyû látni a távlatból, de ott és akkor azt tették, amit nagy valószínûséggel magam is tettem volna. Vagy halott vagyok 60 éve, vagy emigráns. A rohadék elvtársak bezzeg túlélték. Legvégül Nagy Imre kissé elkésve de azt kapta, amit megérdemelt. A baj az, hogy nem a "magyar elit" lengett az Andrássy út lámpavasain. Végig csinálták a Kádár kort, és utódaik jól beágyazottan ma is itt vannak, köszönik jól, és most õk a legnagyobb magyarok, meg demokraták. Az oroszokat meg lecserélték amerikaiakra.
Ünnepelni egyedül otthon. Gyújtok pár mécsest a meghalt tiszta szívû magyarokért, de ezekkel a hitvány, hazaáruló, és seggagyú mûmagyarok egyikével sem vagyok hajlanó együtt emlékezni. Ilyenkor miért nem jut az eszébe a degenerált, idióta, átlag hülyének, hogy "Isten áldotta" vezérének édes kis apucikája függetlenített párttitkár volt, értsd vérkommunista, anyuci meg pártbizottsági "munkás", értsd, vérkommunista.
Igaz, a hülyéknek soha el nem magyarázható, hogy hülyék.
4 #5 Posta Imre
- 2016-10-22 11:13
Bivaly, most is ez történik, pont most és pont itt. Az oroszok éppen "visszatérnek" Afganisztánba is és ide is...helycsere, de nem is ez ebben a szomorú, hanem az, hogy a bambák semmit nem akarnak észlelni és ha igen is, "kötelességbõl" mormolják a mantrát, kimennek "ünnepelni", vagy ha nem, nem tudják miért nem és miért nem azokkal és nincs is mit "ünnepelni". Az egész "emberiség" ilyen programok szerint szervezõdve lett terelve ide-oda és nem csoda a zsidó "felsõbbrendûség" übermetsch -szemlélet, mert annyival jobban átlátják és irányítják, a folymatokat, mint ez a sok marha, aki okosnak hiszi képzeletben magát. Isten létezik! Nem vicc. Csakhogy ugyanolyan xarfaszú állat, mint bármelyik perverz kötsög ezek közül.

Mikor halt meg Sztálin? Na, el kellett teljen 3 évnek, hogy levezényelje a mocskos zsidaja itt is a "változást". Jó kis változás készül most is. Nézz szét milyen anyagaból kék "magyar nemzetet" építeni! Okádék.
329 #6 gutai zub
- 2016-10-22 11:19
Bivaly,

Nagyon szépen megemlékeztél arról, és azokról, akikrõl érdemes megemlékezni

Az 56 os menekülteknek elsõ csoportját egy furcsa ünnepség várta az Egyesült Államokban. Ünnepi külsõségek között, az amerikai hadügyminiszter, Brucker Wilbur fogadta a menekültek elsõ csoportját, és felszólította a fáradt és ijedt gyülekezetet, hogy tisztelegjenek az amerikai zászló elõtt, és tapssal köszöntsék a megjelent amerikai elnököt, Eisenhowert.

A hadügyminiszternek volt pofája méltatni ünnepi beszédében, hogy az usa milyen sokat tett Magyarországért.

Az októberi magyar forradalom megdöbbentette a világot.
De milyen lenne ez a döbbenet, ha az igazi körülmények, a 20 ik század egyik legnagyobb hazugsága végre leleplezõdne?
120 #7 Vakeger
- 2016-10-22 11:40
Milyen alapanyagból lehet nemzetet építeni? Ezek a mai fiatalok.. Hmm... Ez is érdekes kérdés, amit természetesen most sem fogunk megvitatni, mert olyan sûrûn jonnek az új post-ok az oldalra a delfinek nemi életérõl, hogy az ember csak kapkodja a fejét.
4 #8 Posta Imre
- 2016-10-22 12:30
Vakegér, vakvágányokkal vagunk tele, vagy vak-vagányokkal...de ezt te is jól látod. Feltettem egy orosz filmet, amiben éppen a "megmenthetõ-e a liberálbuzi fiatalság", ha már a zidõseknek végleg nyekk van- kategóriát ragozza. Szerintem nem, de felõlem összetapicskolhatnak pár várat még a xarból és elnevezik, aminek akarják.
238 #9 bivaly
- 2016-10-22 13:46
Imre !

Úgy van, ez van, de mondd már meg, ki a retkes, büdös franc veszi észre ? Pár tízen, pár százan ? Nem véletlenül írom esetenként, hogy a szöcskék nemi életével az internet buzgó olvasói tökéletesen tisztában vannak, csak avval nem, hogy kiért szól a harang !? Most megint csak költõi hasonlat volt részemrõl, írhattam volna ordenáré, de közérthetõ módon is, hogy közérthetõen észrevegyék az érintettek ! Bár, mint már vagy ezerszer "megbeszéltük", kevesen vannak akik ha tükörbe néznek valóban önmagukat látják !!! Mint jól látható méregnyilakat lönek egyesek, mert felhatalmazva érzik magukat Istent játszani ! Pápábbak a pápánál ! Mindent tudnak jól, még azt is, ami meg sem történt ! Minden internet csatornán mint tudás folynak szanaszét ! Garafomán idióták, degenerált téglák !Ezekkel mit lehet építeni Vakegér , csak hogy ne érezd magad kirekesztettnek ? Még egy büdös szarkupacot sem ! Milyen ifjúság ? A kiskorú idióták százezrei, milliói ? Nem szorosan ide tartozik, de még is nagyon ! Ma láttam Bagdy Emõkét élõben ! Meg hallottam is ! Nem tudom melyik volt a rosszabb ? A mûvészet pszihológiája, vagy a pszihológia mûvészete ? És ez mondja meg, persze áttételesen, hogy az "ifjúság" ( értsd korcs felnõtt kor alatti csõdtömeg, para homo sapies), mirõl mit gondoljon ! És egy ÁVO-s kurva beszél a szabadságharc nagyszerûségérõl a Terror Háza igazgatójaként ! Akkor most ünnepeljünk ! Mit ? Kivel ? Miért ?
238 #10 bivaly
- 2016-10-22 14:54
Na, Feleim !

Én soha nem ajánlok megnézni semmit sem, de most kivételesen igen. Ha még felásható az internet mocsarából, akkor nézzétek meg " Az ügynökök a paradicsomba mennek" címû magyar filmet !
27 #11 etele
- 2016-10-22 15:32
Az ügynökök a paradicsomba mennek
http://film.indav...mba_mennek
238 #12 bivaly
- 2016-10-22 19:23
Imre , meg "aki" !

Mindenhol "nemzeti " zászló, "nemzet" nélkül. A nyolcadik kerületben "lyukas" nemzeti zászlók, a még a Kádár korban feltett zászló tartókban ! Kinek ? A próbanéger lesz majd a hazafi ? Elkeseredés, undor, minden van bennem. Tudod Imre, szoktalak nem kicsit kritizálni. Soha nem nyaltam segget ! Mindenkit megvetek, takonynak nyilvánítok, aki ezt megteszi, megtette. Konklúzió, jobb két értelmessel csak beszélni, mint két millióval szófosni ! Mindenki értse amit érteni kell ! Írhattam volna másként máshová, ide volt aktuális. Ez az egész "megemlékezés" csak Orbán nagytetü önfényezése, a seggnyaló sleppel egyeztemben, meg hát szerecsen fürdetés ! Annyira unom már az aktuál politika elnevezésû hazugságokat. Most hallom a királyi "Esti Hazugságok" címû mûsorában molnár gyuszit, ( így csupa kis betûvel), hogy Nagy Imre a leghaladóbb baloldali, jobboldali demokrata volt ! Ezek csak csúcs villanások, villantások ! Sokadszorra ! Ameddig egy Nagy Imre nevû mocskos, rühes, totál véres életû kommunista nemzeti hõs lehet, addig ebben az országban a "felemelkedés" fordított elõjellel értendõ ! A hírek szerint minél magasabban van a nemzet, ( ami nincs is !), a valóságban pont olyan mértékben a föld alatt. Lehetne még ragozni, de önmagamnak minek ?
120 #13 Vakeger
- 2016-10-23 01:07
Csak érdekességnek a film után:
https://www.youtu...3lC0LRQ9fs
131 #14 lalapapa
- 2016-10-23 13:40
At gondolva semmi masrol nem volt szo
mint az allatvigban
nagyon ehes nagy meg ette a kicsit,
itt meg rablasrol volt szo,
kinek osei gyujtogettek szaz eveket a csaladnak
hogy legyen
tudott meg gazdagodtak,
minden ember annyit szeretne maganak
mint mennyi van a bukkingen palotaban es
tulajdonban,
igy egy kis segedlettel a szegeny a kis ember
meg indult es olt rabolt
a tulajdonok gazdat csereltek,

mindenhol hasonlo szinjatek zajlott
vagy kicsit maskepp,

a hatalom nagyon finom dolog mibol
konnyebb elet jon, nem kell meg szakadni
es jut mindenre,

az ember gerinctelen allat es parazita alapjan
csak valami elkepzeles kellett es mar egett a
fel vilag nem egyszer tobbszor,

ki tehette el lepett,

sok aruloval mogotte a muszkakkal szemben
nem lehetett tenni semmit,

meg csoda hogy maradt magyar
kadar meg orokke a pokolban higitott
szarleben fog foni,
meg hat a csicskak is,

latva a napokig nem sok jora lehet
szamittani, sot meg csoda hogy
nem mas a magyarorszag neve
s_ratata

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.11 másodperc
3,391,490 egyedi látogató