Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Talmud: A zsidó uralkodni akarás gyûlöletet terjesztõ irodalmának bemutatása.

KultúraKaméleon kérésére kiteszem az oldalra. Remélem nem kapok megint a pofámra! :(

Idézetek a rabbi "bölcsességekbõl". A következõ cáfolhatatlan dokumentációt abban a reményben tesszük közre, hogy az felszabadít minden embert, zsidókat is beleértve a Talmudi gyûlöletirodalom romboló csalásaitól, amely az ortodox és a hasszidi zsidók kézikönyve mindenütt a világon.- "Vallási hagyományaink felfedése a gójok elõtt egyenértékû minden zsidó megölésével, hiszen ha a gójok tudnák, mit tanítunk róluk, azonnal megölnének mindannyiunkat." (Libbre David 37)

- "Egy gój, aki tanulmányozza a Talmudot, halálos bûnt követ el, halállal kell annak lakolnia.," (Szanhedrin 59a)

- "Egy gój megölése egyenlõ egy vadállat megölésével." (Szanhedrin 59a)

- "Elõbbvalók az emberek az állatoknál, úgy a zsidók a föld többi népeinél.," (Zeror hamar l0lb.)

- "A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak." (Baba mezia 114b.)

- "A gójok legjobbjait is meg kell ölnötök!" (Abodah Zara 26b )

- "Amikor egy felnõtt férfi közösül egy leánygyermekkel, az semmiség, mert amikor a lány fiatalabb (3 évesnél), az olyan, mint amikor valaki ujjával megnyomja a szemét, és a szeme el kezd könnyezni... (lábjegyzet 7) újra meg újra, de a látás visszatér, s ugyanúgy visszatér a kislány szüzessége, mert az 3 évesnél fiatalabb." (Kethuboth 11b )

- "Egy 3 éves és egy napos lánnyal lehet közösülni házasságon belül." (Szanhedrin 55b és 69a-69b és Jebamoth 57b, 58a, 60b ).

- "Kánaán öt dolgot tanított fiainak: szeressétek egymást, szeressetek fosztogatni, szeressétek a kicsapongást, gyûlöljétek mestereiteket, és soha nem mondjatok igazat!" (P sachim.fol 113, col. 2)

- "A zsidóknak mindig meg kell próbálniuk megvezetni a gójokat." (Zohar 1, 160a)

- "Zsidónak megengedett, hogy üzleteljen egy gójjal, becsapja és elvegye a pénzét. A gójok vagyona köztulajdonnak minõsül, és azé, aki elõször megszerzi magának." (Choschen Ham 156, 5 Hagah...)

- "Egy igaz zsidó pénze értékesebb, mint a saját teste." (Sotah 12a)

- "Egy zsidó nem köteles egy gój ("Cuthean" ) munkáját megfizetni." (Sanhedrin 57a)

- "A zsidóknak felsõbbrendû jogi státuszuk van." (Baba Kamma 37b )

- "Zsidók csalhatnak hogy egy gójt rászedjenek." (Baba Kamma 113a)

- "Izrael népe biztosítva van a felõl, hogy Illés próféta sem péntek este, sem nagy ünnep elõestéjén nem fog eljönni. A Messiás azonban ilyenkor fog eljönni, mert amikor a Messiás eljön, minden nép rabszolgája lesz az izraelitáknak." (Erubin 4Sb.)

- "Meg van az parancsolva, hogy Izrael árulóit és az eretnekeket (minim), mint Jeshuát és követõit saját kezûleg megöljük és a kárhozat örvényébe döntsük." (Aboda Z. 10.)

- "Aki a gójnak vérét ontja, áldozatot mutat be Istennek." (Jalk. Sim. 245c. Bemidb. r. p. 23., 229c.)

- "Egy idegen asszony, aki nem Izrael leánya, az barom." (Matk. h. in p. tavo.)

- "A zsidók élhetnek hazugsággal, hogy rászedjék a gójokat." (Baba Kamma 113a)

- "Minden gój gyermek állat." (Jebamoth 98a)

- "A gój lányok születésüktõl tisztátlanok." (Abodah Zarah 36b )

A Talmud a zsidóság legszentebb könyve (Valójában egy könyvgyûjtemény). Elsõbbséget élvez az Ótestamentum fölött a zsidóknál. Maga a Talmud bizonyítja ezt, Erubin 21b, (Soncino kiadás): " Fiam, az Írások szövegeinek tanulmányozására fordíts több figyelmet, mint a Tóra (Ótestamentum) szövegeire.

A Tóra elsõbbsége a Biblia fölött Izrael államban is látható a fekete etiópiai zsidók esete kapcsán. Az Etiópiaiak nagyon jól ismerik az Ótestamentumot. Mivel azonban vallásuk olyan õsi, még az írások (A Talmud) megszületése elõtti idõkbõl származik, amelyet õk nem ismernek. A NewYork Times 1992 szeptember 4-i kiadása szerint, 4. oldal: "A probláma ott van, hogy az etiópiai zsidó hagyomány nem megy tovább mint a Biblia vagy a Tóra. A késõbb elõállt Talmud és más kommentárok a modern hagyományok értelmében sohasem jutottak el hozzájuk"

Mivel nekik nincs kapcsolatuk a Talmudi hagyományokkal, a fekete etiópiai zsidókat diszkriminálják, és a cionisták megtiltották nekik, hogy házasságokat kössenek meg, temetéseket bonyolítsanak és egyéb hasonló szolgáltatásokat végezzenek.

Joseph D. Soloveitchik rabbi a huszadik század egyik legbefolyásosabb rabbijaként van számontartva, az ortodox zsidóság nem vitatott vezetõje és a fõ nemzetközi tekintély a halakha (zsidó vallási szabályzat) terén. Soloveitchik tanított és avatott föl több mint 2000 rabbit, egy egész generációját a zsidó vezetõségnek.

A NY Times vallásriportere, Ari Goldman a rabbi fennhatóságának alapját: "Soloveitchik egy sor kitûnõ talmudtanító hagyományait követi. .. 20-as éveinek elejéig szinte kizárólag a Talmud tanulmányozásának szentelte magát. A Yeshiva Egyetem Elchanan Teológiai Szemináriumát látogatta, ahol a legjobb talmudtanuló volt. Megkapta a Leib Merkin Talmudprofesszor címét.. Egy asztal elõtt ülve keresztbe vetett lábakkal és a kezében a Talmud egyik nyitott kötetét tartva. (N.Y. Times, , 1993 április 10-én , 38. oldal)

Goldman sehol sem hivatkozik Soloveitchik, a zsidó jog vezetõ zsidójogi tekintélyének a bibliatudására.

A rabbi hírnevének minden része a Talmud ismeretébõl ered. A másféle ismeretek nyilvánvalóan másodlagosak. Nagybritannia Zsidó Krónikája 1993 március 16-án azt állítja, hogy a vallásiskolában (jesiva) a zsidók magukat teljesen a Talmud tanulmányozásának szentelik kizárva minden mást.

A Talmud hatálytalanítja a bibliát.
A zsidó írások azt állítják, hogy a Talmud részben azoknak a hagyományoknak a gyûjteménye amelyeket Mózes adott nekik szóbeli formában. Jézus idejében ezt még nem írták le. Krisztus elítélte a Misnah (a korai Talmud) tanításait és azokat, akik azt tanították. (írások és farizeusok), mivel a Talmud hatálytalanítja a Szent Bibliát.

Shmuel Safrai a Bölcsek Irodalmában (64. oldal) kimutatja, hogy a Talmud Gittin értekezése, a Talmud hatálytalanítja a Biblia tanítását a pénzkölcsönzésrõl. "Hillel elrendelte a világ jobbafordulásának legendáját. A legenda egy jogi elképzelés amelynek alapján bûnöket a szabbatikus év után össze lehet gyûjteni és igy Hillel szándéka az volt, hogy legyõzze a pénzkölcsönzõk félelmét attól, hogy elvesztik pénzüket."

Jézus Krisztus híres figyelmeztetése arról a hagyományról, hogy vannak emberek, akik az Szentírást nem követik (Mark 7:1-13), valójában direkt utalás a Talmudra, vagy még precízebben, elsõ részének elõdjére, a Misnáhra, amely Krisztus életében már létezett szóbeli formában, mielõtt leírták volna. Mark 7-ik fejezete 1-tõl tizenharmadik verse kimondja, hogy Urunk elítélte a Misnahot.

Sajnos napjaink feneketlen tudatlansága, az elterjedt zsidó-keresztény írásmód azt sugallja, hogy a zsidóság alapmûve az Ótestamentum. De ez nincs így. A farizeusok a rabbik parancsait tanítják vallási dogmaként, nem Istenéit.

A Biblia Talmudi kommentárjai az õ fõ törvényeik, nem maga a Biblia. Ez a kommentár valójában érvényteleníti Isten törvényeit, nemhogy érvényben tartaná õket. Mint talmudtanítványok tudjuk, hogy ez így van.

Hyam Maccoby, zsidó tudós, a Talmud a bíróság elõtt c. mûvében idézi Yehiel ben Joseph rabbit: "Továbbá a Talmud nélkül nem tudnánk a Biblia részeit megérteni.. Isten a Bölcseknek kölcsönözte a tekintélyét és a hagyomány épp annyira szükséges mint a Szentírás. A Bölcsek saját törvényeket is hoztak.. Valaki aki nem tanulmányozza a Talmudot, az nem képes a Szentírás megértésére.

Létezik egy kis zsidó szekta, akik távoltartják maguktól a Talmudot és a Szentíráshoz tartják magukat. Õk a Karaiták, egy csoport, amelyet az ortodox zsidó rabbinátus a legjobban gyûlölt és komolyan üldözött.

A Misnahhoz a rabbik késõbb a Gemarát adták hozzá (Rabbinikai kommentárok). Ezek együtt alkotják a Talmudot. Két változata van, a Jeruzsálemi Talmud és a Babiloni Talmud.

A Babilóniai Talmudot tekintik ma az irányadó változatnak: "A Babilóniai Talmud tekintélye nagyobb mint a Jeruzsálemi Talmudé. Kétség esetén a Babilóniai dönt." (R.C. Musaph-Andriesse, A Tórától a Kabbaláig, bevezetõ a zsidóság írásaiba, 40. oldal)

Ez a tanulmány a zsidók által elismert Babiloni Talmudra alapul. Itt mi nyilvánosságra hozzuk a Talmud hiteles szavait. Kérjük nézze meg õket ott.

A következõ cáfolhatatlan dokumentációt abban a reményben tesszük közre, hogy az felszabadít minden embert, zsidókat is beleértve a Talmudi gyûlöletirodalom romboló csalásaitól, amely az ortodox és a hasszidi zsidók kézikönyve mindenütt a világon.

A zsidó felsõbbrendûségnek a Talmudi gyûlöletirodalomban való hirdetése a történelem során rengeteg szenvedést okozott és most, az elfoglalt Palesztínában arra használják, hogy a Palesztin civil lakosságon elkövetett tömeggyilkosságokat igazolják vele. A Talmud ugyanis minden nemzsidóról (gójról) azt állítja, hogy azok nem emberek, hanem állatok.

A zsidó Talmud néhány tanítása. Erubin 21b Aki nem engedelmeskedik a rabbinak, az halált érdemel és a pokolban forró ürülékben fog fõni.

Moed Kattan 17a. Ha egy zsidó kísértést érez arra, hogy valami rosszat cselekedjen, akkor menjen egy olyan városba, ahol õt nem ismerik és tegye ott a rosszat.

Egy zsidó megütése az ugyanaz mint Isten megütése. Sanhedrin 58b. Ha egy gój megüt egy zsidót, azt meg kell ölni.


GÓJOK BECSAPÁSA OK.

Sanhedrin 57a. Egy zsidó nem köteles egy gój ("Cuthean" ) munkáját megfizetni.

A zsidóknak felsõbbrendû jogi státuszuk van. Baba Kamma 37b . "Ha egy zsidó megsebesíti egy Kánaáni ökrét, akkor nem tartozik semmivel. Ha ha egy Kánaáni sebesíti meg egy zsidó ökrét, akkor az ökör értékét meg kell fizetnie."

A ZSIDÓK LOPHATNAK NEMZSIDÓKTÓL.

Baba Mezia 24a . Ha egy zsidó talál egy tárgyat, amelyet egy gój ("pogány" ) veszített el, akkor azt nem kell visszaadnia.(Ez a Baba Kamma 113b is alátámasztja). Sanhedrin 76a. Isten nem fog megkímélni egy olyan zsidót, aki lányát egy idõs emberhez adja, gyermekkorú fiának feleséget keres vagy visszaad egy talált tárgyat egy Cutheannak..."

A zsidók kirabolhatnak és megölhetnek nemzsidókat. Sanhedrin 76a. Ha egy zsidó megöl egy gójt ("Cuthean" ), akkor õt nem büntetik halállal. Amit egy zsidó egy gójtól ellop, azt megtarthatja.
Baba Kamma 37b A gójokat törvény nem védi és Isten a pénzüket "Izraelnek szánta".

A ZSIDÓK HAZUDHATNAK NEMZSIDÓKNAK.

Baba Kamma 113a Zsidók hazudhatnak ("csalhatnak" ) hogy egy gójt rászedjenek.

A NEMZSIDÓ GYERMEKEK NEM EMBEREK.


Yebamoth 98a. Minden gój gyermek állat.
Abodah Zarah 36b. gój lányok születésüktõl tisztátlanok. Abodah Zarah 22a-22b. gójok elõnyben részesítik a tehenekkel való közösülést.

SZÛZ MÁRIA ELLENI SÉRTÉSEK.

Sanhedrin 106a. Az mondja, Jézus anyja egy kurva volt: "Ö, aki hercegektõl és kormányzóktól származott, ácsok kurvája volt. A soncino kiadás Shabbath 104b lábjegyzete azt állítja, hogy a Talmud cenzúrázatlan szövegében az áll írva, hogy Jézus édesanyja "Mirjam a fodrász"-nak sok férfival volt viszonya.

Káröröm, mert Krisztus fiatalon halt meg. Sanhedrin 106 kárörömének ad kifejezést, mert Krisztus fiatalon halt meg:" Hallottad, mennyi idõs volt Balaam (Jézus)? - azt felelte: Igazából azt nem állapították meg, de mivel az áll a Szentírásban, hogy gonosz és álnok emberek életük felét sem érjék meg, ebbõl az következik, hogy 33 vagy 34 éves volt."

JÉZUS A TALMUDBA

Borzalmas Istenkáromlás Jézus Krisztus ellen. Gittin 57a Azt állítja, hogy Jézus a pokolban van és forró ürülékben fõzik. Sanhedrin 43a. Azt mondja, hogy Jezust (Yeshu és Soncino lábjegyzetében a "Názáreti" ) azért végezték ki mert boszorkány volt. "Azt tanítják, hogy Jézust húsvét elõestéjén fölakasztották és 40 nappal azelõtt ezt a kiáltványt adták ki: Jézust halálra kell kövezni, mivel boszorkány volt és az embereket bálványimádásra szólította föl...Egy csábító volt és ezért nem szabad sem sajnálni sem megbocsájtani neki."

Kallah 51a: "Az idõsek a kapuban ültek amikor két fiatal fiú ment el elõttük. Az egyiknek a feje be volt takarva, a másik fedetlen fõvel ment. Amelyik fedetlen fõvel ment, arra Eliezer rabbi azt mondta, hogy fattyú. Joshua rabbi hozzátette, hogy egy tisztátlan nõ fia (olyan nõ, aki a menstruáció alatt fogant meg, "niddah" ). Akiba rabbi azt mondta, hogy mind fattyú, mind egy niddah fia.

Azt mondták: Miért mondasz ellent kollégáid véleményének? Azt felelte: Be fogom bizonyítani. Elment a fiú anyjához és a piacon találta amint babot árult. Azt mondta neki: Lányom, ha meg válaszolod a kérdésemet, az örök életet adom neked. Az asszony azt mondta: Esküdj meg rá.

Akiba rabbi szája kimondta az esküt, de szívében visszavonta. Igy szólt a rabbi: Mi a fiad állapota? Azt asszony azt felelte: Amikor a hálószobába léptem, éppen menstruáltam és a férjem nem nyúlt hozzám. De legjobb barátom közösült velem és így született ez a fiam. Következésképpen a fiú fattyú volt és egy niddah fia.
Kinyilatkoztattuk: Legyen áldott Izrael Istene aki ezt a titkot Akiba Rabbinak felfedte.

Ahhoz a témához, hogy Isten megjutalmazza az ügyesen hazudókat, az elõzõ Talmudi vita ténylegesen Jézus Krisztusról folyik. (A fattyúról, aki a fedetlen fõvel jár és a menstruáció tisztátalanságában fogamzott). A fiu házasságtörõ anyja ebben a történetben Krisztus anyja, Szûz Mária (néha Mirjamnak nevezik és a Talmudban Mirjamnak, a fodrásznak).

A Talmudi törvények teljes szövege, Maimonidész Misnah Torája -- nemcsak hogy bõvelkedik durva támadásokban a gójok ellen, hanem közvetlen támadásokban is a kereszténység és Jézus ellen (akinek a nevéhez az író ájtatosan hozzáadja: A gonosz neve pusztuljon.)- Dr. Israel Shahak Zsidó történet, zsidó vallás, 21. oldal.

A Talmudban kevés közvetlen utalás van Jézusra.. Ezek az utalások biztosan nem hízelgõek. Ahhoz nemigen fér kétség, hogy a húsvét elõestéjén elvégzett kivégzés Jézus Krisztusra utal. Az a rész, amely Jézus bühõdésérõl számol be a pokolban, az is Jézus Krisztusról szól. Ez egy keresztényellenes vita Kr.u. 70-bõl. -Hyam Maccoby, Júdaizmus a törvény elõtt, 26-27 o.

A Talmud szerint Krisztust egy rabbinikus törvényszék ítélte el bálványimádás, más zsidók felbújtása bálványimádásra és a rabbi tekintélyenek semmibe vevése miatt.Minden klasszikus zsidó forrás örömmel veszi magára ezért a felelõsséget. A Talmudi jelentésben a Rómaiakat meg sem említik.

A népszerûbb források - amelyeket azért komolyan vettek- olyanok mint a hírhedt Toldot, még rosszabbak és a fenti bûnök mellett még boszorkányerõvel is vádolják, Jézus neve a zsidók szemében mindannak a szimbóluma, ami elítélendõ és az a népszerû hagyomány még ma is él.

Jézus nevének a héber formája - Yeshu- úgy volt értelmezve, mint a gonosz szóval egyjelentésû szó. 'neve és emléke tûnjön el', amely az gyalázkodásnak egy különös formája. Valójában az anticionista ortodox zsidók úgy emlegetik Herzlt, mint 'Herzl Jézus', és találtam olyan vallásos cionista írásokat, amelyek olyan kifejezéseket írnak le mint 'Nasszer Jézus' vagy 'Arafat Jézus' . Dr. Israel Shahak Zsidó történet, zsidó vallás, 98-98 és 118. oldal.

A Talmud támadja a keresztényeket és a keresztény könyveket. Rosh Hashanah 17a Keresztények és mások, akik elutasítják a Talmudot, a pokolba kerülnek és örökké ott bünhõdnek.
Sanhedrin 90a. Akik az Új Testamentumot olvassák ("nem elismert könyveket" ), azok a világon sehova sem mehetnek.
Shabbath 116a. A zsidóknak el kell a keresztények könyveit pusztítani (azaz az Új Testamentumot). Dr. Israel Shahak a Héber egyetemrõl azt jelenti, hogy Izraeliek 1980 március 23-án az elfoglalt Palesztínában Új Testamentumok százait égették el.

A TALMUD BETEG ÉS ÕRÜLT TANÍTÁSAI.

Gittin 69a. Húsa gyógyítására egy zsidónak olyan port kell venni, ami egy külsõ illemhely árnyékában van, azt mézzel bekenni és megenni.

Shabbath 41a. Megadja annak a szabályait, hogy hogyan kell szent módon vizelni. Yebamoth 63a. Azt állítja, hogy Ádám a paradicsomban állatokkal közösült. Yebamoth 63a. Kinyilvánítja, hogy valamennyi foglalkozás közül a földmûvelés a legalacsonyabbrendû. Sanhedrin 55b. Egy zsidó elvehet egy három éves kislányt feleségül (pontosan 3 éves és egy napost) Sanhedrin 55b. Egy zsidó nemi kapcsolatot tarthat fönn egy gyermekkel ha a gyermek kilenc évnél fiatalabb. Kethuboth 11b. "Ha egy felnõtt ember egy kislánnyal közösül, az nem büntetendõ." Yebamoth 59b. Egy nõt, aki vadállattal közösült, elvehet egy zsidó pap feleségül. Egy nõt, aki démonnal közösült, szintén elvehet egy zsidó pap feleségül. Abodah Zarah 17a. Azt állítja, hogy a világon nincs olyan kurva, akivel a Talmudi monda Eleazae rabbija ne közösült volna.

Hagigah 27a. Azt állitja, hogy egy rabbi sohasem kerül a pokolra. Baba Mezia 59b Egy rabbi vitázik Istennel és legyõzi õt. Isten megengedi, hogy a rabbi gyõzzön. Gittin 70a. A rabbik azt tanították: "Az a férfi, aki nyitott illemhelyrõl jön, annak legalább egy mérföldnyit kell mennie mielõtt nemi közösülést folytat, mivel a nyitott illemhely démona követi õt. Ha mégis közösül, a gyerekei epilepsziások lesznek."

Gittin 69b. A mellhártyagyulladás gyógyítására a zsidó egy fehér kutya ürülékét balzsammal kell hogy keverje, de ha lehet ne egye meg a kutya ürülékét, mert attól elveszti a végtagjait. Pesahim 11a. Tilos az, hogy két férfi között mentükben kutyák, asszonyok vagy pálmafák legyenek, mások sem sétálhatnak kutyák, asszonyok vagy pálmafák között. Ha az asszonyok éppen menstruálnak vagy az útkeresztezõdésben ülnek, az különösen veszélyes. Menahoth 43b-44a. Egy zsidó férfi köteles minden nap a következõ hálaimát elmondani: Köszönöm uram, hogy nem lettem gój, asszony vagy rabszolga.

A római holokauszt hihetetlen történetei. Íme két korai 'holokauszt' történet a Talmudból:

Gittin 57b. Azt állítja, hogy négy milliárd zsidót öltek meg a rómaiak Bethar városában. Gittin 58a azt állítja, hogy a rómaiak 16 millió zsidógyereket papírtekercsekbe csomagoltak és elégettek. (Az õsi demográfia kimutatja, hogy akkor nem volt az egész világon 16 millió zsidó, sokkal kevesebb mint 16 millió zsidó gyerek vagy négy milliárd zsidó.)

EGY LELEPLEZÕ ENGEDÉLY.


Abodah Zarah 70a.Megkérdezik a rabbit hogy Pumbedihában lopott bor használható-e, ha azt megszentségtelenítették, mert a tolvajok lehettek gójok is. (Ha egy gój bort megérint, akkor az tisztátlan lesz). A zsidó azt mondja, hogy a bort fogyaszthatják zsidók, mert Pumbedihában a tolvajok többsége zsidó. (Szintén Gemara Rosh Hasanah 25b.)

Farizeus szertartások Erubin 21b. "Akiba rabbi azt mondta neki: Adj egy kis vizet hogy megmossam a kezemet. A másik azt mondta: Ez nem ivóvíz. Megteszi arra, hogy megmosd benne a kezedet? Az elõzõ azt felelte: Mit tehetnék, ha a rabbik szavának figyelmen kívül hagyása miatt halálbüntetést kaphatok? Jobb ha meghalok mintha kollégáim tanítását nem követem." [Ezt a rituális kézmosást ítélte el Jézus, Máté 15: 1-9-ben].

A TALMUD NÉPIRTÁSRA SZÓLÍT FEL.

Soferim 15, 10. szabály. Rabbis Simon ben Yohai a következõt mondta:"Tob shebe goyyim harog ", (azaz a gójok legjobbjait is meg kell ölnötök.)

Ez az eredeti babilóniai Talmud eredeti héber része, ahogy 1907-ben a zsidó enciklopédia idézi Funk és Wagnalls kiadásában Isidor Singer összeállításában, a gójok címszó alatt (617. oldal)

Ezt az eredeti Talmud részletet a fordításban elrejtették.A zsidó enciklopédia azt mondja, hogy " a különbözõ változatokban az 'az egyiptomiak legjobbjait ' szövegváltozatot használták. A Soncinó változatban a 'a pogányok legjobbjait' fordul elõ. (Kis értekezések., Soferim 41 a-b ).

Az Izraeliek évente résztvesznek egy zarándoklaton Simon ben Yohai sírjához, hogy ennek a rabbinak tisztelegjenek, aki a nemzsidók kiirtását javasolta (Jewish Press = Zsidó Sajtó, 1989 június 9, 56B. oldal).

1994 február 25-én, purimkor az izraeli zsidó tiszt, Baruch Goldstein, egy ortodox zsidó Brooklynból lemészárolt 40 palesztin civilt, köztük gyerekeket, amíg a mecsetben térdeltek és imádkoztak.Goldstein a néhai brooklyni rabbi, Meir Kahane tanítványa volt, aki a CBS hírekben elmondta, hogy az arabok kutyák ahogy a Talmudban írva van.

A Jeruzsálemi Egyetemen Ehud Sprinzak professzor így írta le Goldstein és Kahane életfelfogását: "Azt hiszik, hogy az Isten akarata, hogy õk gójok ellen erõszakot követnek el, ahol gój a héber szó a nemzsidóra. " (NY Daily News, 1994 február . 26, 5. oldal).

Yitzhak Ginsburg rabbi elmondta: "Észre kell vennünk, hogy a zsidók és a gójok vére nem ugyanaz a dolog." (NY Times, 1989 június 6, 5. oldal).

Yaacov Perrin rabbi ezt mondta: "Egy millió arab nem ér fel egy zsidó körmével".(NY Daily News, 1994 február 28, 6. oldal).

Talmudi dogma: A nemzsidók nem emberek. A Talmud kifejezetten meghatározza, hogy mindazok, akik nem zsidók, azok nem emberek hanem állatok, és különösen hangsúlyozza, hogy a gójok nem származnak Ádámtól. Néhány részt mutatunk be errõl a témáról.

Kerthoth 6b. A felszentelési olaj használata. Rabbijain azt tanították: Aki a felszentelési olajat jószágra vagy munkaeszközökre önti, az nem bûnös. Aki azt gójokra vagy halottakra önti, az nem bûnös. A jószágra vagy munkaeszközekre vonatkozó szabály helyes, mert az van írva: "Az emberi (héberül ember = Adam) húsra ne öntsük [Exodus 30:32]; jószág vagy munkaeszköz nem ember [Adam].

"Szintén a halált illetõen [érthetõ] hogy az kivétel, mert a halál után a testet holttestnek hívják és nem embernek [Adam]. De miért van a kivétel a gójok esetére; õk nem esnek az ember kategóriába? Nem, mert az van írva: 'Ti birkáim, legelõm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívlak, de a gójokat nem hívják embernek [Adam].' "

Az elõzõ részletben a rabbik a mózesi törvényt vitatják meg, amely megtiltja a felszentelõ olaj emberekre kenését. A vitában a rabbik álláspontja az, hogy a felszentelõ olajat lehet gójokra kenni, mivel azok nem emberek. [szószerint: Adam].

Yebamoth 61a: Azt tanították: Igy R. Simeon ben Yohai azt állította [61a] hogy a gójok sírjai a vallás szerint nem tisztátalanok egy ohelre (aki a sír mellett áll vagy ráhajol), mert azt mondja: "és ti, birkáim, legelõm birkaai emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Titeket embernek [Adam] hívnak, de a bálványimádók nem emberek [Adam].

A Mózesi törvény azt mondja, hogy egy emberi holttest vagy egy sír érintése tisztátlanná teszi azt, aki megérinti azt. De itt a Talmud azt tanítja, hogy ha egy zsidó egy gój sírját megérinti, az nem lesz attól tisztátlan, mivel a gójok nem emberek [Adam].

Baba Mezia 114b: "[Rabbah] azt mondta neki: Nem vagy pap? Miért állsz a temetõben? Azt felelte: A mester nem tanulta a tisztaság szabályait? Mert ott azt tanítják: R. Simeon ben Yohai azt mondta: A gójok sírjai nem tesznek tisztátalanná, mert az áll az írásban: 'Ti birkáim, legelõm birkái emberek vagytok [Adam] (Ezekiel 34:31). Csak ti vagytok emberek [Adam]."

"Egy zsidó pap állt a temetõben. Amikor megkérdezték, hogy miért áll ott, hiszen az nyilvánvalóan sérti a Mózesi törvényeket, azt felelte, hogy ez megengedett dolog, mivel a törvény csak azt tiltja, hogy a zsidók emberi [Adami] sírokkal ne kerüljenek kapcsolatba és õ egy gój temetõben áll."

Mivel a Bibliai bizonyíték szövege (Ezekiel 34:31) melyet a fenti három talmudszöveg ismétlõdõen idéz, valójában nem bizonyítja, hogy csak a zsidók emberek, nyilvánvaló, hogy a Talmudi bölcsek, akik a fenti képtelenségeket a gójokról beírták már gójellenes rasszisták vagy ideológusok voltak akik kétségbeesett kutatásuk során arra, hogy állításukat bizonyítsák elferdítettek egy régi bibliai szöveget hogy vakbuzgóságukat igazolják.

Berakoth 58a: R. Shila elrendete, hogy egy embert megkorbácsoljanak akinek egy egyiptomi asszonnyal volt viszonya. Az ember e kormányhoz fordult panaszával: A zsidó között van egy ember, aki a kormány engedélye nélkül ítéleteket hoz. Egy tisztviselõt küldtek az eset kivizsgálására. Az megkérdezte: Miért korbácsoltad meg azt az embert? Az ezt válaszolta: Mert annak egy döggel volt viszonya.

Azt kérdezték tõle: Van rá tanúd? Azt felelte: Van. Éliás erre ember formában lejött és tanúbizonyságot tett. Azt mondták neki: Ha ez így van, akkor a büntetés halál. Azt felelte: Mivel minket elüldöztek országunkból, nincs jogunk halálos ítéletet hozni. Tégy vele amit akarsz.

Míg az ügy vizsgálata folyt, R. Shilah felkiáltott: 'Uram, minden hatalom a Tied. [Krónikák könyve, 29:11]. Mit mondasz? Kérdezték tõle. Azt felelte: Azt mondom: Legyen a mindenható áldott aki földi királyságát a mennyeihez hasonlóvá tette és téged hatalommal ruházott fel és az igazság tisztelõjévé tett.

Azt mondták neki: Aggódsz a kormány becsületéért? Egy botot adtak neki és azt mondták neki: Te lehetsz a bíró. Amikor kiment, az az ember [a vádlott- a fordító] azt mondta neki: A mindenható csodákat tesz hazugokért?

Azt felelte: Nyomorult! Nem dög a nevük? Ez áll írva: 'Akiknek húsa dögök húsa' (Ezekiel 23:20).

Észrevette, hogy az ember meg akarta a kormány képviselõinek mondani, hogy õ dögöknek nevezte õket. Azt mondta: Ez az ember egy üldözõ és a Tóra azt mondja: Ha valaki téged meg akar ölni, állj fel elõbb és öld meg õt. Így a bottal agyonütötte a vádlottat. Aztán ezt mondta: Mivel itt velem csoda történt, meg fogom azt magyarázni."

Az olvasó elnézését kérjük, hogy az elõzõ Talmudi badarságot olyan hosszan idéztük, de legjobb teljesen idézni hogy romlottsága látható legyen. Amellett hogy Éliást lehozza az égbõl. hogy egy gój bíróságot becsapjon, a Talmud azt tanítja, hogy a gójok valójában állatok, így Shila rabbi és Éliás egyáltalán nem hazudott. Azt is tanítja, hogyha bárki, akár egy zsidó ember leleplezi a Talmudi tanításokat gójok elõtt, az halált érdemel, mert a leleplezés a gójokat feldühíti és a zsidók elnyomását okozza.

Az Ezekieli szentírásrész itteni idézete a Talmudban megtévesztõ, mivel a rész nem bizonyítja, hogy a gójok állatok. Az Ezekieli részlet csák azt mondja, hogy vannak egyiptomiak, akiknek nagy nemiszervük van és erõs a kipárolgásuk. Ez semmi módon nem bizonyítja vagy akár csak sugallja, hogy a biblia az említett egyiptomiakat állatoknak tekintené. Újra, a Talmud meghamisítja a Bibliát torz értelmezésével. Más Talmudrészek, amelyek Ezékiel 23:02-ra ilyen rasszista módon utalnak: Arakin 19b, Berakoth 25b, Niddah 45a, Shabbath 150a, Yebamoth 98a. Továbbá Sanhedrin 37a eredeti szövege csak a zsidó életek megmentéserõl állítja, hogy az Istennek tetszõ cselekedet. (Hesronot Ha-shas, Krakkó, 1894).

Mózes Maimonides: A kiirtás ügyvédje. Most a Talmud utáni kommentátort, Rambamot ( Mózes Maimonides ) fogjuk megvizsgálni. Ez a nagyrabecsült 'bölcs' azt tanította, hogy a keresztényeket el kell pusztítani. A judaizmusban neki igen nagy tisztelet jár:

"Mózes Maimonidest a zsidó történelem legnagyobb titkosítójának és filozófusának tartják. Gyakran gyengéden Rambamnak nevezik neve kezdõbetûi után: Rabenu Moshe Ben Maimon, 'Rabbink, Mózes, Maimon fia'." Maimonides alapelvei, szerkesztette Aryeh Kaplan, Union of Orthodox Jewish Congregations of America, 3. oldal.

Ezt tanította Maimonides ( Rambam) az emberi élet megmentésérõl, különösen a keresztények és gójok életének megmentésérõl, vagy akár zsidókéit, akik a Talmud 'isteni sugallatának' ellent mertek állni:

"Maimonides, Misnah Tóra, (Moznaim Publishing Corporation, Brooklyn, New York, 1990, Chapter 10, angol nyelvü kiadás, 184. oldal): "Ennek megfelelõen ha egy bálványimádó (gój) sodródik le a folyón vagy fuldoklik, ne segítsünk neki. Ha látjuk, hogy életveszélyben van, ne mentsük meg az életét." A Misnah Torah Feldheim kiadása 1981-bõl ugyanezt állítja.

Miután Maimonides figyelmeztet arra, hogy egy zsidó kötelessége egy fuldokló vagy veszélyben levõ gój nem megmentése, informál bennünket a zsidók Talmudi kötelességeirõl keresztényeket illetõen és olyan zsidókat illetõen akik tagadják a Talmudot. Maimonides, Misnah Tóra, 184. oldal.

"Mitzvah (Vallási kötelesség) a zsidó árulók (minnim és apikorsim)-ok kiirtása és leszállításuk a rombolás gödrébe mivel nehézségeket okoznak a zsidóknak és az emberek elhajlásat okozzák Istentõl, mint a Nazáreti Jézus tette tanítványaival együtt, úgymint Tzadok, Baithos és tanítványaik. Korhadjon el a gonoszok neve."

A zsidó kiadó kommentárja Maimonides megelõzõ fejezetérõl állítja, hogy Jézus a 'min' (többesszám: minnim) -re példa.

A kommentár szintén állítja, hogy Tzadok tanítványait úgy tartják számon, mint akik tagadják a Talmud tanításait és akik az írott törvényeket helyezik elõnybe (Ótestamentum).

Maimonides alapelvei szerint, 5. oldal Maimonides "12 évet töltött azzal, hogy minden határozatot és törvényt kikeressen a Talmudban és azokat 14 rendszerezett kötetbe foglalja. Ezt a munkát 1180-ban fejezte be és Misnah Tórának nevezte, a Tóra törvényrendszerének."

A Misnah Tóra egy más részében azt tanítja Maimonides, hogy a gójok nem emberek. "Csak az ember és nem a munkaeszközök tudnak tisztátlanságot átvinni... Egy gój testének árnyéka nem tartalmaz tisztátlanságot... Egy gój teste nem tud tisztátlanságot átvinni. Ha egy gój megérint, szállít vagy árnyékot vet egy holttestre, az olyan, mintha nem került volna vele kapcsolatba."

"Mihez hasonlít ez? Olyan mintha egy vadállat érintett volna meg vagy árnyékolt volna be egy holttestet. És ez nem csak a holttestek tisztátlanságára érvényes, hanem minden más tisztátlanságra. Se gójok, se munkaeszközök nem érzékenyek a tisztátalanságra." (The Code of Maimonides, 10 kötet , fordította Herbert Danby, Yale University Press, New Haven, 1954, 8-9 oldal).

Schindler listájának talmudidézete. A Talmud (A Babilóniai Talmud) Sanhedrin 37a szövege az emberi élet megmentésének a kötelességét a zsidó emberéletekre szûkíti le.

A Héber cenzori hivatalról szóló könyv, amelyet zsidók írtak, (Hesronot Ha-shas), megjegyzi, hogy néhány talmudszöveg a következõ általános kitételt használja:
"Aki egy emberi életet kiolt, az olyan, mintha az egész világot összetörte volna. És aki megment egy emberi életet az olyan, mintha az egész világot mentette volna meg."
Hesronot Ha-shas kimutatja, hogy ezek nem az eredeti Talmud hiteles szavai. Más szavakkal, az elõzõ általános elõadás nem a Talmud hiteles szövege és így például ez az általánosított változat, amelyet Steven Spielberg filmjében, Schindler listájában a Talmudhoz rendelt (és amely a film mottójaként szerepelt a hirdetésekben és a plakátokon) egy rászedés és olyan propagandát csinál, amely a Talmudnak emberi mázt kölcsönöz, ami pedig valójában alapjaiban rasszista és soviniszta gyõlöletirodalom.

A hiteles eredeti Talmud szöveg azt állítja, hogy "Aki egyetlen Izraeli életet megmenti, az olyan, mintha az egész világot megmentette volna". (az Izraeli hangsúlyozva!). A hiteles Talmud csak a zsidó élet megmentését szentesíti.

ZSIDÓ CSALÁS ÉS TITKOLÓZÁS

Az ortodox rabbik reakciója olyan dokumentációkra, amelyek a Talmud rasszizmusát és gyõlöletét írják le az egyszerû pimasz hazudozás, a Talmud Baba Kamma 113a -jának megfelelõen, amelyik azt tanítja, hogy egy zsidó használhat hazugságokat egy gój megtévesztésére.

A Simon Wiesenthal Center, egy többmillió dolláros rabbinikai propagandaközpont megbízta Daniel Landes rabbit 1995-ben annak tagadásával, hogy a Talmud a gójokat nem tartja embereknek. "Ez teljes ostobaság" mondta õ. Mi a bizonyíték? Az õ szava természetesen.

A hazudozásnak a 'gójok megtévesztésére' régi hagyományai vannak a judaizmusban. Vegyük például a 13. századbeli Talmudvitát Párizsban Nicholas Donin, egy kereszténységhez konvertált zsidó, aki Hyam Maccoby szerint jól ismeri a Talmudot és Yehiel rabbi között. Yehielt nem fenyegette halál, testi sértés börtön vagy büntetés. Ennek ellenére pimaszul hazudozott a vita során.

Amikor Donin megkérdezte, hogy a Talmud támadja-e Jézust, Yehiel tagadta ezt. Donin, a héber tudós tudta, hogy ez nem igaz. Hyam Maccoby, a vita 20-ik századbeli zsidó kommentátora így védi meg Yehiel hazudozását:

"A kérdést föl lehet tenni, a kérdés az, hogy Yehiel tényleg azt hitte-e, hogy a Talmud Jézust nem említi, vagy ezt mint egy találékony trükköt használta kétségbeesett helyzetében. Biztosan megbocsájtható a rabbi kegyes csalása amelyben maga nem hitt azért, hogy védekezzen egy ilyen zsarnoki eljárásban amelyben két vallási kultúra állt szemben." (Judaism on Trial, 28. oldal).

Így igazolják ma azt, hogy a zsidók tagadják azt, hogy a Talmudban gyûlölködõ szövegek vannak. A zsidó hazugságra használt fantáziadús szó az 'igazol' szó és úgy gondolják, hogy ez megbocsájtható, míg a zsidó könyvek vizsgálata, ha azt keresztények végzik, 'zsarnoki eljárás'-nak minõsül. A zsidó támadások az Új Testamentumra természetesen nem minõsülnek 'zsarnoki eljárásnak'. Csak a Talmud bírálata keresztények által 'zsarnoki eljárás' amelyre a zsidó védõk válasza a hazugság.

(Ez nem minden zsidó emberre igaz. Dr. Israel Shahak a héber egyetemrõl egy egész könyvet írt 'Zsidó történelem, zsidó vallás', amely a zsidó vallásos írások, mint pl. a Talmud gój és keresztényellenességét bizonyítja.)

Az ADL (Anti Defamation Liga- valójában zsidó érdekvédelem- a fordító) vagy a Wiesenthal sokat hazudik és tagadja pl. azokat a tényeket, amelyeket ez az írás részben eredeti talmudszövegek alapján, részben a zsidók legnagyobb talmudszakértõjéként elismert Maimonides írásai alapján mutat meg.

1994-ben Tzvi Marx, a Jeruzsálemi Shalom Hartman intézet alkalmazott oktatási osztálynak az igazgatója figyelemre méltó módon elmondta, hogy hogyan adtak ki régebben a zsidók két szöveget: az egyik szöveg a hiteles talmudszöveg volt, amelyet a Talmudiskolák használtak a zsidó ifjúság tanítására, a másik, a cenzúrázott és javított kiadást pedig a hiszékeny gójok rendelkezésére bocsátották nyilvánosan megvásárolhatóan.

Marx rabbi azt mondja, hogy Maimonides könyvének nyilvánosan megvásárolható változatában Maimonides az mondja, hogy aki embert öl, az törvényt sért. De, Marx rabbi hangsúlyozza, hogy ez csak a cenzúrázott és javított szövegben van így, az eredeti szövegben csak az 'aki egy izraelitát megöl' verzió áll. (Tikkun: Kéthavi zsidó kritika, 1994 május-június,).

Hesronot Ha-shas, a zsidó könyv ("ezt távolították el a Talmudból" William Popper, a zsidó könyvek cenzúrája, 59. oldal) fontos ebbõl a szempontból. Hesronot Ha-shas-t 1989 a Sinai kiadó Tel-Avivban újra kiadta. A Hesronot Ha-shas azért különösen értékes, mert kinyomtatja mind az eredeti talmudszöveget, mind a késõbb megváltoztatott vagy kivágott részt és a hamisított szöveget, amelyet a gójoknak mint hitelest eladnak.

Popper (59.o) azt mondja, hogy nem mindig cenzúráztak hosszú részeket, sokszor csak egyes szavakat hagytak ki... Gyakran ezekben az esetekben más változtatási módszert alkalmaztak mint az elhagyást és belevevést. Például az angol Soncino változat fordítói a héber gój szót különféleképpen fordítják mint pl. 'pogány, Cuthean, egyiptomi, bálványimádó', stb. de valójában ezek mögött mind a gój szó húzódik meg. A Talmud Soncino kiadásának 5. lábjegyzetében áll: 'Cuthean (Szamaritciai) itt az eredeti gój helyett van betéve'.

A farizeusok alapvetõ félreinformálási gyakorlata az az, hogy tagadják a rasszista Tamudrészek létezését amelyeket mi idéztünk azt állítva, hogy ezek 'antiszemita kitalációk'.

1994-ben a 80 éves dowageri hölgyet, Jane Birdwoodot õrizetbe vettek és elítéltek egy angliai törvényszéken, mert egy röpiratot terjesztett, 'A legrégebbi gyûlölet' címmel, amelyben azt a valóságnak megfelelõ állítás volt, hogy a Talmud tartalmaz gój és keresztényellenes részeket. A gondolatbûnözési perben. amelyrõl az US médiák nem számoltak be, a vád tanúja egy rabbi volt. A rabbi folyamatosan tagadta, hogy a Talmudban gój és keresztényellenes részek vannak, és a rabbi 'presztizse' miatt az idõs hölgyet 3 hónapi börtönre és 1000 dollár büntetésre ítélték.

Dr. Israel Shahak mûvében, Zsidó történelem, zsidó vallás' és Bernard Pick 'Jézus a Talmudban' 57 -es 105-16 oldal), mindketten alátámasztották a gyûlöletet és a rasszizmust, ami a Talmudban található. Azok a zsidók, akik tagadják a tényleges Talmudi tartalmat, azok hazudnak.

'Zsidó-keresztény' válasz a Talmudra.
Sem a modern pápák sem a protestánsok modern vezetõi sem bizonygatták, hogy a Judaizmus rabbijai tagadják a Talmudban levõ rasszizmust és a gyilkos gyûlöletet a gójok és keresztények iránt. Ellenkezõleg, a keresztények vezetõi arra buzdították a keresztényeket, hogy becsüljék meg és támogassák a Talmud követõit. Emiatt világosnak kéne lenni, hogy ezek a katolikus és protestáns vezetõk Jézus Krisztus legrosszabb árulói a földön ma. (Máté 23:13-15, I. Thess 2:14-16; Titus 1:14; Lukács 3:8-9; Rev. 3:9).

A nemzsidók 'szemét'
Továbbá nemcsak a keresztényeket, de minden faj nem-zsidóit is szemétként tartják számon a Talmud tanítói, mint pl. a Habad-Lubavitch alapítója Shneur Zalman rabbi. Ezt a zsidó újság, a New Republic vizsgálta meg: ".. van valami erõteljes irónia Habad újmessiási általánosságaiban, az õ küldetésében a gójokhoz. De a legkellemetlenebb ezek közül ahogy Habad nyílt sõt rasszista módon megveti a gójokat."

"...Középkori zsidó teológusok, hogy a legfontosabbakat említsük, a 12. századi Spanyolországban élt költõ és filozófus, Judah Ha-Levi és a legendás Judah Loewe a 16. századbeli Prágában, a zsidó kiválóságot fajilag akarták meghatározni és nem lelkileg. Ezt a látásmódot, amely szerint valami veleszületetten felsõbbrendû a zsidókban, a legszélsõségesebb formájában Shneur Zalman Lyadyból rehabilitálta. A Lubavitcher Hasidism alapítója azt tanította, hogy a zsidók és gójok lelkének a lényege különbözõ, hogy csak a zsidó lelkében van az isteni életerõ. "

"A gójokról Zalman azt mondta: A gójok lelke teljesen más és alacsonyabbrendû. Teljesen gonoszak mindenféle megváltható tulajdonság híján.". Következésképpen Shneur Zalman rabbi tanításainak a gójokra vonatkozó része változatlanul bántó. Anyagi javaik szemétbõl származnak. Valójában saját maguk is szemétbõl származnak, ezért is vannak többen mint a zsidók, mert a pelyva mennyisége mindig nagyobb mint a magé. Minden zsidó születésétõl fogva jó, minden keresztény születésétõl fogva rossz."

"Továbbá a gójoknak az a jellemzése, hogy alapvetõen rosszak, mind lelkileg mind biológiailag alacsonyabbrendûek a zsidóknál, semmi módon nem lett felülvizsgálva Habad késõbbi írásaiban." -The New Republic, 1992 május 4,.valamint Roman A. Foxbrunner, Habad: The Hasidism of Shneur Zalman of Lyady (Northvale, New Jersey, Jason Aronson, Inc., 1993) 108-109 oldal.

Az USA kormánya megalapítja a Talmudi bíróságokat. Reagan, Bush és Clinton kormánya, az oktatás megszépítõ álneve alatt (pl. House Joint Resolution 173 and Public Law 102-14) megvetette az olyan igazságszolgáltatási rendszer alapját, amely Shneur Zalman Habadi követõjének, Rabbi Menachem Mendel Schneersonnak az elvein alapul. Ezek a törvényszékek állítólag Noé törvények alapján hívják össze, (A bálványimádás eltiltása Noé szerzõdése alapján). Noé törvényeinek Talmudi értelmezése alapján Jézus imádása tilos, mivel az bálványimádást jelentene. (Alan Unterman, Dictionary of Jewish Lore and Legend, p. 148), minden gój az USA-ban 'gertoshav' állapotban lenne (resident alien = ott lakó külföldi).

Az amerikai adófizetõk anyagilag támogatják az ún. "U.S. Holocaust Múzeumot " Washington, D.C.-ban. Ez egy másik jele az új államvallás fokozatos terjedésének. ebben a "Holocaust Múzeum "- ban semmiféle nyoma nincs a zsidó kommunisták által 1917 után folyamatosan elkövetett holokausztról keresztények ellen Oroszországban és Keleteurópában. A múzeum kizárólag a 'zsidó szenvedésre' összpontosít. A cionista zsidók arabok ellen elkövetett holokausztja Libanonban és Palesztínában 1948 óta nincs bemutatva a 'Holocaust Múzeum'-ban, amely inkább mint egy zsinagóga mûködik mint egy objektív történelmi információs gyûjtemény.

A zsidó törvény értelmében a keresztényeket ki kell végezni. Izraeli tóratudósok a következõképpen döntöttek:

"A tóra tartalmazza, hogy a Jövendõ Világban minden népnek helye lesz. De nem minden vallásos gój érdemli meg az örök életet erkölcsileg, ha vallásukat tekintjük. Amíg a keresztények általában elfogadják a héber bibliát mint Isten igazát , sokan közülük (azok, akik Jézus ún. isteni voltát elismerik), azok bálványimádók a Tóra szerint, halállal büntetendõek és biztosan nem fogják az új világot élvezni.(" Izraeli Mechon-Mamre weboldal, 1999 augusztus 7, Hayyim Vital St., Jerusalem, az elfoglalt Palesztína. ("Mechon Mamre: tóratudósok egy kis csoportja Izraelben..." ).

[Megjegyzés: mi megõriztük és kinyomtattuk az Izraeli Mechon-Mamre Tóratudósok allítását, ahogy azt a http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/gentiles.htm web oldal tartalmazta 1999 augusztus 7-én, arra az esetre, hogyha a tartalmát megváltoztatnák és késõbb tagadnák hogy a fenti állítás ott létezett.]

ZSIDÓ BABONÁK

Nem véletlen, hogy a Talmud elismert kiadása a babilóniai Talmud. Ahogy a keresztények, akiket júdaizáló papjaik és pápáik félrevezetnek, mind nagyobb számban olvassák el zsidó rabbik írásait azért, hogy 'tisztán' értsék meg az Ótestamentumot, tudatlanul néznek a titkos mûbe. A judaizmus a farizeusok vallása és Bablioni apai öröksége, amelybõl a zsidóság Talmudi és a Kabbalisztikai hagyományai származnak. Az ortodox zsidóság másik szent könyve a Kabbala tele van csillagászati tanításokkal, jövendõmondással, gemátriával, szellemidézéssel és démontannal. Ennek a könyvnek a címlapja egy ortodox zsidót ábrázol, aki éppen bûneit adja át egy csirkének, amelyet a feje fölött forgat.Ez egy káros babona.

Az izraeli dávidcsillag valójában nem csillag, hanem egy titkos hatágú test, a 'férfi yantrája', amelyet a 14 századbeli Csehországban társítottak a kazárokkal. (A helytelen nevû Izrael államot 1948-ban alapítottak a zsidó kommunisták és az ateista cionisták szövetségében, a döntõ ENSZ elismerést a szovjet diktátor, Joseph Sztálin adta.

A keresztényeknek kinyithatja a szemét, ha egy Hasid zsidó területet Purim idején meglátogatnak és megfigyelik a groteszk Halloweenszerû ugrándozást. Noha Purim ünnepe Eszter könyvén alapul mint alapmûvön, a zsidók a gyakorlatban úgy ünneplik Purim ünnepét mint egy tivornyát.

Ortodox rabbik átkozódnak, varázslóknak képzelik magukat, azt hiszik, hogy hatalmuk nagyobb Istennél, miután Sefer Yezriah-ot , (egy Kabbalisztikus csodák könyvét) tanulmányozták. Keresztény emberek Babilóniai pogánysággal üzérkednek, ha a judaizmus rabbijaira hallgatnak.

Forrás: Hunnia

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-11-01 14:39
267 #2 Perle
- 2016-11-01 17:07
A "talmudi jog" érvényesült a két fiatal lány megölése kapcsán, mivel egyik esetben sem lett megbüntetve a rituális gyilkosság elkövetõje, sõt az utóbbi esetet még titkostották is.

Itt olvasom elõszor magyar sajtóban megjelentetve és cenzúrázva a nem goj ametrikai elnökjelölt körül folyó botrányokat, mocskokat. A magyar?? cikkben még széptik is a dolgogat, amit a new yorki lapban kendõzetlenül le mertek rni.
Érdemes összehasonlítani a két cikket:
http://www.atv.hu...anacsadoja
http://www.nytime...collection
238 #3 bivaly
- 2016-11-01 17:15
Gyönyörû beszéd. Annyira szép, hogy lehet, hogy megtanulom kívülrõl is, még az is lehet, hogy el is szavalom. Illik megnevezni a szerzõt is, gondolom nem népköltészet szülte e nemes sorokat ? De ha úgy lenne is, akkor is gyönyörû, csodálatos, utolérhetetlen !
8 #4 miskolcilaci
- 2016-11-01 20:11
kepfeltoltes.hu/160531/13055329_834020336703002_4439658608398545191_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
4 #5 Posta Imre
- 2016-11-01 20:26
“Engem zsidóvá utáltak” – dacból fordult a vallás felé a világhírû magyar kántor
24.p3k.hu/app/uploads/2016/10/zsinagoga-2-2016-1024x684.jpg

Nógrádi Gergely idén megkapta "A Zsidó Pavarotti" címet, februárban a New York-i Carnegie Hall nagyszínpadán lép fel. Édesapjával, aki a Sose halunk meg címû film forgatókönyvírója, újraálmodták a magyar klasszikusokat. Óriási botrány lett belõle.
http://24.hu/elet...ar-kantor/
2 #6 gerry
- 2016-11-01 21:25
A bányában van még szabad hely vájárnak.

Gergely gyerek ... tudod milyen jó lenne, ha végre kilépnétek a kultúrából???

Ti a klasszikusok rémálmai vagytok. Esetleg - ha már így kiutáltak... (na vajon miért?).. nem akarsz végre kilépni... mondjuk a tesóid közé?

Hidd el nekem, nem kell egy zsidó Pavarotti a világnak.

Ne álmodd újra... az csak fantázia és nem a valóság.

Nem kell a kultúra a világnak? Mégis miért? Mert mindenhol ti vagytok, és rohad is minden miattatok. Mint a kakukk, kirugdostatok mindenkit, hogy tiétek legyen a madárfészek.
Most úgy érzed, hogy útálatosnak tartanak? Nem, dehogy. Nem rólad van szó, te nem vagy olyan utálatos... csak kakukk aki minden fészekbe be akarja vinni a saját tojásait. A jelenetek tojásai már megzápultak, büzlenek...

Ja, hogy nem érted?

Nem baj, eljön az idõ amikor rájössz, attó kezdve magadat fogod kiutálni vagy ha mégsem akkor jogos volt, hogy kigolyózott a környezeted.
120 #7 Vakeger
- 2016-11-01 22:03
Ne maradjatok le a kulturprogramról (a szöveg különösen mélyenszántó):
[movie=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sxoVik9WM5E&list=PLv8SkmrKsiXhYrB7ujnKiwwN9TP1KxjWw[/movie]
329 #8 gutai zub
- 2016-11-02 07:55
North Sentinel Island
(a világ legfurcsább szigete a Bengáli Öbölben)

A sziget lakóinak eredete, faja, kultúrája?, lakóinak száma ismeretlen.

Minden külsõ behatolás ellen védekeznek, gyakran megölik a velük kapcsolatoz keresõket. .Nyilaikkal még a szigetet néha ellenõrizni próbáló indiai hatóságok repülõ gépeire is rálõnek.

Egyedül állóan és agresszívan elkülönülnek az egész világtól.

Az indiai hatóságok végül rájöttek, hogy egyedül kell hagyni õket a szigetükön.

Talán ez a megoldás lenne a helyes más esetekben is.
Egy távoli szigetre van szükség. Volt már ilyen gondolat, Afrika mellett Madagaszkár...............
120 #9 Vakeger
- 2016-11-02 08:46
Bizonyos "nakukik" különös késztetést éreznek a kánaáni, vagy mondhatnám a föld bármely pontján lévõ "termékeny" területek terméketlenebbé tételére. A végeredmény láttán, én is verném a fejem a falba. Persze egy csecsemõ még reménykedhet az agyában mûködõ egyensúly érzék fejlõdésében, miközben kocogtatja a fejét, de kiszõrösödött vénemberkért én is sírnék a kemény fal elõtt. s_hihi
238 #10 bivaly
- 2016-11-02 22:20
Imre !

Látom nem voltam érthetõ !? Akkor kicsit másként kérdezem. Ki volt az a disznószarban fetrengõ galandféreg, aki elmondta Bécsben azt a bizonyos beszédet, amire reflektáltam, és Te tetted be elsõ hozzászólásként ?
4 #11 Posta Imre
- 2016-11-03 05:57
Bivaly, azé tettem ide a lézer -kibucot.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.85 másodperc
3,890,865 egyedi látogató