Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Habsburgok világhírû gyûjteményüket hogyan is gyûjtötték össze?

KultúraNem tudom, nem vótam ott, de, hogy nem õk kunsz-tolták össze a biztos! Az "osztrák-fugger zsidó nélkülünk már rég nem is lenne. Kár, hogy még van. A jóbbik ezekre épít. A bécsi Kunstkammer világhírû gyûjteménye vajon még mennyi eltulajdonított magyarországi értéket rejt?

Évekig tartó felújítási munkálatok után, március 1-jétõl újra látogatható a Habsburgok kincseskamrája, a bécsi Kunstkammer. Húsz teremben kétezernél is több rendkívüli arany- és ezüsttárgyat, mûkincset csodálhatnak meg az érdeklõdõk a Habsburgok évszázadokon át tartó gyûjtõszenvedélyének köszönhetõen.

A nagy mûvészettörténeti esemény nem feledtetheti, hogy az összesen mintegy nyolcezer darabból álló különleges gyûjtemény háromnegyede továbbra is rejtve marad a nagyközönség elõl, mint ahogyan az a tény is, hogy ennek a világviszonylatban is rangos kollekciónak egy részét a 16-17. században ellopott páratlan magyar kincsek alkotják. A tárgyak többségének beazonosítása - gondolom - mára lehetetlen, hiszen a Habsburgok évszázadok óta gondosan ügyeltek arra, hogy az eredetet bizonyító megkülönböztetéseket eltüntessék.

A magyar régmúlt meghamisítása és európai hegemóniájuk biztosítása érdekében loptak, aztán fúrtak, faragtak, kapartak. (Elég csak a Szent Koronán elvégzett barbár mûveletek­re - Szûz Mária képének felcserélése Dukász Mihályéval - vagy a Képes Krónika nekik nem tetszõ részeinek kikaparásaira gondolni.)

Évszázadokon keresztül áramlottak magyar mûkincsek Bécsbe, máig nem alakult azonban magyar tudósokból, szakértõkbõl álló vizsgálóbizottság a tanulmányozásukra, de 1932 óta komoly kísérlet sem történt a Habsburg família által eltulajdonított kulturális örökségünk visszaszerzésére.

"Egy szerencsétlen órában a Habsburgok becsempésztettek az országba. Nem hívattak, hanem a szó szoros értelmében becsempésztettek. És e pillanattól kezdve ránk zúdult az elnyomás, a nyílt erõszak és alattomos ármányok összes eszközeivel a szenvedések végtelen sora." ".Sohasem volt uralkodóház a világon, melynek a korlátlan uralmi vágy annyira vérében lett volna, mint az osztrák-háznak. Náluk ez természet, családi jellemvonás, mely, mint a vastag ajk nemzedékrõl-nemzedékre örökbe szállt" - írta róluk Kossuth Lajos.

Hazánk már az Árpádok korában kincses ország hírében állt, s amikor Habsburg Alberttel megjelent a család a magyar trónon, héjaként vetették rá magukat az aranyra és a páratlan mûkincsekre. Már megjelenésük is a magyar történelem színpadán önmagáért beszélt: 1440. február 22-ére virradó éjszaka Albert özvegye, Luxemburgi Erzsébet királyné német komornájával, Kottanner Jánosnéval kilopatta a visegrádi fellegvárból a Szent Koronát. Évszázados uralmuk és elnyomásuk tehát egy gigantikus lopással kezdõdött. Zsigmond király javai - benne az Anjouktól örökölt kincsekkel - leánya, Erzsébet révén Habsburg Alberthez kerültek.

A Corvina könyvtár pusztulása

Hunyadi Mátyás üres kincstárat vett át, de színültig megtöltve hagyta utódaira.

A budai palota termeit freskók, faliszõnyegek, csodálatos festmények borították, a mennyezet aranyozott volt, s drágakövekkel kirakottak az ajtók és az ablakkeretek. Szoborremekek álltak a palota udvarán és a termekben, az ötvösmûvészet tenger kincse alatt roskadoztak a polcok. Világhírû könyvtárának, a Bibliotheca Corvinianának a kor humanistái csodájára jártak. Mátyás minden fellelhetõ kincset, tudást - értékmentés céljából - összegyûjtött, a kereszténység jegyében akarta a neoplatonikus filozófia felhasználásával a deszakralizált európai elit kultúráját újraértelmezni. A budai könyvtár fénykorában, 1490-ben kb. 3000 kötetnyi kódexbõl, kéziratból állt. Helye a 340 szobás királyi palotában a Dunára nézõ keleti oldalon az emeleten, a királyi kápolna melletti boltíves helyiségben volt.

A két bolthajtásos teremben a könyvek, kéziratok hárompolcos állványokon feküdtek, melyeket arannyal átszõtt piros bársonyfüggönyök védtek a portól és a fénytõl.

Mátyás halála után hatalmas mûve széthullott, Jagelló II. Ulászló és II. Lajos uralkodása idején külföldi humanisták szerezték meg és hordták el a könyvtár legértékesebb darabjait. Német humanisták (Brasicanus, Celtes, Cuspinianus) - a Habsburgok megbízásából - lopták ki a kódexeket Bécsbe, pár évvel késõbb Faber János bécsi püspök már pénzt is hajlandó volt áldozni a további kötetekért.

A mohácsi csata után Szulejmán háromszor vonult be Budára, 1526-ban, 1529-ben és 1541-ben. 1526. szeptember 3-án lóháton érkezett, megtekintette Buda várát, s onnan szemlélte a túlsó parton felgyújtott Pestet. A zsákmányolt kincseket hajókon, valamint 1400 tevével vitette Konstantinápolyba.

Oláh Miklós kancellár tudósított a mérhetetlen pusztulásról. "1526. szeptember 8-án a törökök betörve a palotába leszaggatták az ezüstláncokat a könyvekrõl és elpusztították az értékes köteteket." Azokra a Corvinákra, melyeket Szulejmán elvitt Konstantinápolyba, enyészet várt. 350 év múlva Abdul Hamid szultán ajándékaként került vissza 16 Corvina hazánkba.

Ma Mátyás egykori világhírû könyvtárának 216 kötete ismert, köztük 52 kötet van Magyarországon, 41 került Bécsbe, a többi 43 külföldi város 47 könyvtárát gazdagítja.

A bécsi udvari gyûjtemény kezdetét III. Frigyestõl számítják, e gyûjtemény elsõ tápláló forrása Mátyás páratlan gazdagsága volt. Utóda, I. Miksa folytatta apja kincstárának gyarapítását. A bécsi udvari könyvtárat 1495-ben alapították, máig emléktábla hirdeti, hogy a császár Corvin Mátyás könyvtárának nagy részébõl hozta létre az intézményt. Miksa szenvedélyesen gyûjtött minden kincset, amely Mátyásé volt. Megszerezte kardját, pajzsát, ezek ma is láthatók Bécsben.

I. Miksa abban is zseniális volt, hogy háborúkkal és házassági szerzõdésekkel (16 gyermeke született három feleségtõl és számtalan ágyasától) kiterjesztette a Habsburg-befolyást: Németalföldre, Spanyolországra, Csehországra, Lengyelországra, Itáliára és Magyarországra. Fiát, Ferdinándot és lányát, Máriát II. Ulászló magyar király gyermekeivel házasította össze. Ferdinánd felesége Jagelló Anna, Mária férje II. Lajos magyar király lett.

Jagelló Anna, amikor a mohácsi veszedelemrõl értesült, ami kincset csak felpakolni tudott, hajókon Pozsonyba szállíttatta. Ami Habsburg Máriához került, azt vitte magával Németalföldre. Ferdinánd 1527-ben vonult be Budára, és módszeresen végezte az ország kifosztását. Összeíratta, aztán összeszedette a még megmaradt egyházi kincseket, ezek egy része a királyi magángyûjteménybe került, zömébõl pénzt veretett. (Fráter György meggyilkolása után az õ javai Anna császárné gyûjteményébe vándoroltak.)

Ami mozdítható volt, ellopták

Ferdinánd, az udvari gyûjtemény megalapítója 1564-ben bekövetkezett halálával három részre osztódott a kollekció fiai: II. Miksa császár, Tiroli Ferdinánd fõherceg és Stajer Károly fõherceg között. Bécsben, Innsbruckban, Ambrasban, Gratzban létesültek önálló gyûjtemények, majd századokkal késõbb ismét egy helyen, Bécsben egyesültek. Tiroli Ferdinánd volt az ambrasi gyûjtemény megalapítója, hozzá került II. Lajos magyar király fegyverzete és a szigetvári hõs, Zrínyi Miklós sisakja is.

II. Miksa megszerezte Mátyás és Beatrix dombormûves arcképét, de regnálása idején kerítettek sort Zsámboky János magyar polihisztor, orvos, történetíró felbecsülhetetlenül értékes könyvtárának megkaparintására is.

Zsámboky 530 kódexet ajánlott megvételre 3000 dinárért, Blotius Hugó udvari könyvtáros pedig tájékoztatta a császárt: "ha Zsámboky János kéziratai is a bécsi könyvtárba kerülnek, a francia király könyvtárát felülmúlja, és a vatikánival lesz egyenlõ". Zsámboky könyvtárát a vételár megfizetése nélkül szerezték meg, fantasztikus numizmatikai gyûjteményét is ellopták.

Az ország mûkincsállományának kirablása tovább folytatódott az elmebeteg Habsburg Rudolf alatt is. Rudolf császár kabbalista volt, egy szenvedélyének hódolt, mindenbõl aranyat akar csinálni, alkimista céljának megvalósítása érdekében pedig fanatikusan gyûjtött mindent.

Ügynököket bérelt, akik feltérképezték a régi nemesi családok mûkincseit, rendszeresek lettek a vagyonelkobzások. Konkrét mûtárgyakra is vadászott, Zrínyi Miklóstól egy pajzsot, Báthory István örököseitõl Szent László koronáját kaparintotta meg. Vágyakozott a váradi királyszobrok után is (ezek több méteresek voltak, és arannyal borítottak), azonban ezek a török pusztításának estek áldozatul. Bocskai István híres koronáját, melyet a török szultán nyújtott át neki Rákos mezején 1605-ben, fejedelmi jelvények kíséretében körmönfont ravaszsággal szerezte meg az udvar. 1606-ban, mikor Bocskai meghalt, nagy riadalom támadt Bécsben. Bocskai ugyanis végakaratában kikötötte, hogy koronája az ország tárházában õriztessék, külföldre ne kerüljön. Thurzó György rávette Bocskai örököseit, a homonnai Drugeth-családot, szolgáltassák ki e kincset a nádornak, így került az is a bécsi kincstárba.

A Thököly-Rákóczi-kor meghatványozta a Habsburgok zsákmányszerzését. Minden politikai per hátterében ott lappangott a kapzsiság, mely Magyarországot csakugyan koldussá akarta tenni. I. Lipót 1671-ben küldte vérpadra a 17. század legnagyobb magyar mûgyûjtõjét, a sárvári gróf Nádasdy Ferencet. Nyolc kötetre terjedt elkobzott mûkincseinek leltára. Például: egy drágakövekkel kirakott aranyszekér, melyet egy elefántcsontból faragott Bacchus ékesített a kíséretével s díszítették még szentek ezüst szobrai, köztük Szent István király három láb magas ezüstszobra.

A fegyvertár egyik dísze volt a sok között a Szigetvár ostrománál elesett Deli Vid ezüsttel díszített kardja s egy hétszáz rubinnal ékesített pallos.

A Thökölyek likavai várát Heister császári tábornok fosztotta ki. Ékszerek, ruhák, könyvtár, arany- és ezüstnemû, éremkincsek és drága perzsaszõnyegek, gobelinek és szövetek vesztek el a magyarság számára, felbecsülhetetlen értékben. Nyílt szekereken, esõben áztatva szállították a kincseket Bécsbe. A költõ-hadvezér, gróf Zrínyi Miklós könyvtára, gyûjteménye is erre a sorsra jutott, s gróf Batthyány Ferenc mûkincsei is. II. József az egyházi javak elárverezésével fosztotta meg az országot õsi kincseinek maradékától. Klastromi könyvtárak java került az udvari könyvtárba.

A 18. század végére, ami mozdítható volt, ellopták, de a magyar föld még hatalmas kincseket rejtett.

1799. július 3-án a hajdani Torontál megyei Nagyszentmiklóson egy szerb parasztgazda az udvarán árokásás közben aranykincset talált. Szeptember 18-án Neumann abbé, a császári-királyi Régiségtár igazgatója kérte, hogy a császár intézkedjék, mert a Bánátban páratlan aranylelet került elõ, s ennek megszerzésére a Régiségtárnak mindenki elõtt joga van. E kérés következtében szeptember végén a kincs már Bécsben volt. Ezt a világon egyedülálló magyar aranykincset - 23 aranyedényrõl van szó, 9924,98 gramm színarany súllyal - a bécsi Kunsthistorisches Museum õrzi.

A nagyszentmiklósi lelet 23 gyönyörû aranyedényébõl tizenkettõn rovásírásos felirat található, melyet a kutatók máig nem fejtettek meg, csak annyit sikerült megállapítani, hogy azok leginkább a székely rovások jeleihez hasonlítanak. A lelet keletkezésének korát az 5-7. századra teszik, ebbõl a ténybõl, valamint az ötvöstechnika és az ábrázolási stílusból kikövetkeztetve állapította meg 1878-ban Pulszky Ferenc, hogy ez esetben Attila kincsérõl lehet beszélni.

Mirõl mesélnének kincseink?

A Monarchia felbomlása után a közös birodalmi vagyont, így a Habsburgok császári és királyi gyûjteményeit, kincstárát is jogszerûen fel kellett volna osztani. 1919 februárjában a békekonferencián a csehek, az olaszok és az ukránok be is jelentették igényüket. 1920 után a magyar kormány is kísérletet tett elkobzott kulturális örökségünk visszaszerzésére, de a tárgyalások éveken át nem vezettek eredményre, így a vitás kérdésben végül nemzetközi döntõ bíróság hozott határozatot. Az 1932-es velencei egyezménnyel a Bécsbe került magyar mûkincseknek töredéke került csak haza, így Anonymus Gestája, a Képes Krónika, a Corvinák.

A magyar múlt hiteles tanulmányozásához a 21. században már elengedhetetlen lenne, hogy visszakapjuk jogos nemzeti örökségünket. A középkori oklevelek, kódexek, valamint olyan régészeti leletek, mint a nagyszentmiklósi kincs beható tanulmányozása alapjaiban rengetné meg a hivatalos történetírás bevett dogmáit, mind a magyar, mind az egyetemes történelem vonatkozásában. Gyakorlatilag át kelleni írni a történelmet.

Dr.Bohus Géza egyetemi docens Miskolc

Hozzászólások

238 #1 bivaly
- 2016-11-06 22:38
Tisztelt Dr. Bohus úr !

Utolsó mondata sokunk számára ugyan így nem kérdéses. Át kellene írni a történelmet. Tisztelt Dr. Bohus úr, naponta átírják "valakik" nekik tetszõ, éppen aktuális módon. Ami meg a velejéig rohadt Habsburg família ténykedését illeti, évekig kéne írni ténykedésük részletes bûnlajstromát. Nem kihagyva belõle a segítõ csicskák nevét és viselt dolgait sem !
Dr. Bohus, azt hiszem az a legnagyobb baj, hogy a világot minden tájon a "Habsburgok" irányítják, csak természetesen a különbözõ helyeken más-más néven, megtévesztésül, de ettõl még "Habsburgok". Tudja uram, a csalással viselj háborút, meg az oszd meg és uralkodj mára általánossá vált . A "Habsburgok" által. Az igazság elnevezésû tisztítótûz meg azt hiszem végleg kialudt. Így kénytelenek vagyunk igazunk tudatában folyamatosan elszevedni a belénk súlykolt hazugságot igazságként feltüntetve. Amúgy megcáfolhatatlanul tudományosan. A sok hazug közhely között van néhány igaz is, egy ide érvényes, a történelmet a gyõztesek írják. Kiegészítésként a takonygerincû csicskák meg helyeselnek. Ezt éltem át egész eddigi életemben, a többször átírt történelmet, kurzusonként változott a "dolgok megközelítése". Dr. Bohus, melyik történelmet kell átírni ? A mait, a tegnapit, vagy a tegnap elõttit ? Tudom, hogy mire gondolt. Egyszer már le kéne írni az igazat. Soha nem fogják, ahogy elnézem. Tudja uram, ez a legkevésbé lenne kívánatos a "Habsburgok" számára, nekik a jelenlegi világháborús állapotok konzerválása a létük és jólétük egyetlen biztosítéka. Rossz hírt kell közöljek Önnel, marad a hazug moslék, de tudományosan ám, megadva a módját. Nekünk meg marad az a sovány vígasz, hogy tudjuk hogy belehazudnak a képünkbe, és õk is tudják, hogy mi tudjuk ! Evvel kell beérjük. Még is csak jobb mint hülyének lenni, nem ?
118 #2 keepfargo
- 2016-11-07 00:18
Nem minden ( jol ertheto) pesszimizmus nelkuli ez a reflexiod, kedves bivaly, es pontosan is fogalmazol. Megis marad bennem egy rossz erzes, elolvasva ketseget kizaro soraidat. Ez pedig valoszinuleg azert van, mert nehezemre esik abban hinni, hogy a hulyeseg vegleges, maradando. Minden valtozik ebben az orokke valtozo vilagban; miert csak a hulyeseg/butasag/tudatlansag stb. lenne allando?

Sotetsegrol beszelunk, tudatlan birkak hadarol, de mi ez pl. az 50-es evek sotetsegehez kepest? (Nekem volt "szerencsem" azt a kort is - erzekeny gyerekkorban -megelni, es bar csak sejtem hogy fiatalabb vagy nalam (aki 68 lesz mindja' ) megis azt mondom; Ne tudd meg!mi volt ott, akkor...
Az 50-es evek csak egy bo felevszazada volt, de sokat javultunk onnantol. Megha pl. Posta Imre baratom nem ert velem esetleg egyet, akkor is ezt allitom.
A turelmeteket kerem, hozzam ugyanugy, mint a tobbihez, a birkak hadahoz meg foleg. Mert aki nem tud nem tudja hogy miert nem tud vagy mit nem tud - hiszen tudjatok....

Nekunk ez a honlap "adatott"- fent emlitett uriembernek hala,- csak folytassuk es nyomjuk itt, amit lehet, amig lehet. Lassu munkahoz ido kell. Vagy ahogy J.Heller ugyes konyveben (A 22-es csapdaja) mondja Milo Minderbinder: "Hamar munka ritkan jo"...
7 #3 virag
- 2016-11-07 07:27
Egy kiállítás kincsei - A bécsi Kunstkammer világhírû gyûjteménye vajon még mennyi eltulajdonított magyarországi értéket rejt?
http://www.nimrod...1s-kincsei
https://vimeo.com...
332 #4 magyar ember
- 2016-11-07 09:33
A francba ne keseregj fogd meg a gyereked meg/vagy az unokád és mesélj neki... mondd el neki..., Egyenlõre úgysem tehetünk mást!
329 #5 gutai zub
- 2016-11-07 10:10
"Az 50 es évek sötétsége"?

Keefargo,
Igen csak sötét idõk vpltak. Szegénység, idegen megszál ló orosz katonák az ország legtöbb nagyvárosában, bosszútóll lihegõ kazár ávosok mindenhol a nélkülözö éhezõ lakosság nyakán.
Börtönök, vasrácsok mindenhol-

Ehhez képest ma:

Mindenhová autóval közlekedõ elhízott kövér férfiak és asszonyok az utakon. Óriási üzletekben minden kapható, a sarki bankokban pénzért kunyerál az ügyesebbje, a nem annyira ügyes az alól éppen ugyanaz a bank húzza ki a kis összeharácsolt tulajdonát.
Szólás Szabadság is van, a meghunyászkodott félénk többséget nem izgatja fel, mert nincs is mondaniva lója.

Láthatatlan vasrácsok mögé zárták a birkákat.
Ez a legrosszabb és legsötétebb: mert aki börtönben sinylõdik és azt hiszi, hogy szabad: az menthetetlen

Az állandó bele nyugvás, megalkuvás az olyan mint egy emberekkel teli medencében, ahol egy nagy cápa is van, mindig arra számitanál, hogy a cápa nem téged, hanem valaki más fog majd megenni.
De egyszer rád kerül a sor...................
118 #6 keepfargo
- 2016-11-09 17:57
gutai zub
Szerintem csak sotetebb volt az 50-es evek, mert kilatastalanabb volt, es minden ertelmes ember osszebb kellett huzza magat, ha nem akart bortonbe kerulni. Egy ismerosom csak annyit sohajtott Sztalin halalhirere" na vegre!"... Masfel evet kapott. (Ez 54-ben volt, 56 eloestejen).
Lehet hogy Neked a Plaza meg a bank jelenti a veget, mert a birka nem lathat tul ezeken, de ne felejtsd el, hogy ha mashol nem, az Interneten a birka is olvashat(na) alternativ informaciot. Egyszer az az ido is eljon.
A birka MOST szabadnak hiszi magat, de holnap? Holnap valaki radobbentheti hogy nem szabad.

Az otvenes evekben mi nem dobbenthettunk ra senkit semmire, mert mindenkin elvertek a port, ha a kelletenel tobbet tudott es azt el is mondta.
Abban az idoben sem a birka sem mas nem kereshetett kulfoldon munkat, ahol a penz melle meg egyeb hasznalhato dolgot is gyujthetett volna. Ma megteheti. Szerintem egy-kettonek ki is nyilik a szeme...

A capa hasonlat azert santit, mert a megnyugvas vagy belenyugvas nem johet letre attol a remenytol, hogy majd valaki mast kap el, s nem teged. (Mert tudod, hogy teged is barmikor elkaphat: akkor mibe nyugodnal bele?)
118 #7 keepfargo
- 2016-11-09 18:06
Na es meg valami: oriasi uzletekben minden kaphato?

Mikor probaltal utoljara minosegi szerszamhoz jutni? Mert az oriasi uzletek kinai gagyival vannak megtoltve, ott jo lesz vigyaznod. Lehet hogy valakinek epp ez nyitja ki a szemet: miert nem gyarhatunk MI MAGUNKNAK MAGYAR szerszamot, amivel dolgozni is lehet (es nemcsak ugy nez ki, mintha)?Talan mert nem szabad ? Igen, talan mert nem szabad. Akkor jon a kovetkezo kerdes: miert nem szabad?
37 #8 HER
- 2016-11-09 19:32
Kedves keepfargo, Szegeden lehet magyar kovácsolt kerti szerszámokat kapni! Egy kis idõs bácsi és a fiai, készítik! Greblyét vettem ami kihúzza a taracot a földbõl!
Igazi masszív! Háromszög alakú a hegye! Súlya is a megfelelõ! Ja meg kaszát is onnan vettem! Profi magyar termék!s_grat
238 #9 bivaly
- 2016-11-09 21:31
Her !

A legcsekélyebb bántó szándék nélkül, de nincs mindenkinek szüksége kézmûves kapára. Tényleg örvendetes, hogy a paraszti világ apró szükségleteit valaki elkészíti, de ez marginális, és bizonyos szempontból érdektelen. Ugye a Habsburgok kincs rablása a cikk témája. Elkanyarodtunk kissé. De ! A hatvanas évek "Habsburgjai" már kezdték kivinni a komoly technológiákat keletre, ahol a nem túl igényes, de egy marék rizsért dolgozó tömegek rendelkezésre álltak. Ezért átmenetileg sok cikk ára igen lement, viszont ennek következtében a munkanélküliség meg fel ! Mára ott tartunk, hogy a Fiskars kés is Made in China, az "eredeti" 501-es Levi Strauss farmer meg Made In Taiwan ! Majdnem sírva fakadtam az örömtõl, hogy sikerült venni a cégnek egy Rohde & Schwartz szkópot, ami Csehországban készül !! Nem tetves kínai, ami ha elromlik úgy javítják, hogy veszel egy másikat. A szerszámok ritka kevés kivétellel kínában készülnek, még a sok milliós elektronikai mérõmûszerek is ! Ez a Hawlett Packard, már nem az a Hawlett Packard ami volt még húsz éve is ! Nem a kelet fejlõdött, egy büdös lófüttyöt, a "Habsburgok" kitalicskázták és a becsületes kelettel ellopatták a Know-How-t! Eáltal munkanélkülivé tették a fél világot,szándékosan! Evvel gyakorlatilag kifosztották a korábban emberként élõket. Nagyon messzire vezet ám, a "Habsburgok" jósága. Ennyit kiegészítésül a "kanyarhoz" .
37 #10 HER
- 2016-11-10 07:19
Kedves bivaly,:@ olvasd kinek írtam, nem neked!

HER
- 2016. november 09. 20:32:37
Szerkesztés | Törlés
Kedves keepfargo,

Képzeld el másnak is tudok vele segíteni, bi-biiiiiiii!
:D

(HER - Akkor ez ugye privát üzenet volt? s_azta bi-biiiiiii!) /Gerry/
238 #11 bivaly
- 2016-11-10 07:37
Kedves Her !

Én sem csak neked válaszoltam az általad beírt mondatra. Nagyszerû, hogy paraszti kéziszerszámot gyártanak ott, és van rá kereslet ! Én csak túl néztem a kerítésen. Vissza kanyarodtam a Habsburgok regnálásához, és annak újkori csavarjaihoz.
És képzeld el, ha nehezen hihetõ is, személyesen is jól tudom, hogy mi a különbség egy ásó, meg egy jó ásó között. Nem hogy a vasa, de a nyele sem mindegy. Szóval nem csak fényképrõl ismerem amirõl beszélek, úgy általában, a szerszámok meg életem részei.
329 #12 gutai zub
- 2016-11-10 10:40
K eepfargo,

Te jó magyar ember vagy.
A sötétségnek, szürkeségnek árnyalatai vannak.

Az én apám börtönben volt az 50 es években. De tudatában volt, hogy ott van, és mi tudatunkban volt a sötétség, és akik okozták.

A belenyugvás helyett inkább megalkuvást kellett volna inkább mondanom.

Mert akinek így görbül el a gerince, annak a kiegyenesedés ritkán sikerül. Még akkor se ha plazák vannak, meg hozzáférhetõ információ a neten.......
118 #13 keepfargo
- 2016-11-10 11:43
Jol van gutaikam, ertjuk mi egymast, es nem fogunk a sotetseg arnyalatain vitatkozni - mire mennenk vele...?

Azt is ertem, hogy edesapad helyrejott a megprobaltatasok utan, mert megvolt a lelkiero hozza. Olyan lelkiero ami pont ma elegge hianycikk, ugye ezt a kulonbseget latod?

En mint oreg remenykedo (tudod, a remeny hal meg utoljara) meg mindig latok valami remenyt a mai sotetsegbol. Aztan lehet hogy korabban fiatal korom es turelmetlensegem miatt nem lathattam (meg annyit se mint esetleg ma). Na hat ennyi.

Kulonben meg ragaszkodom a birkaterites jogahoz, es lehetosegehez, hisz anelkul tenyleg kardjainkba dolhetnenk, ha volnanak

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.06 másodperc
3,899,463 egyedi látogató