Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

'Zsidó-emancipatio' (Napoleon/ Kossuth) ?

GondolatokMint érzékelitek, nagy gondolatnak már kis helye sincs fejemben, inkább alsó fertályra szorítom a nyomasztó téziseket, hátha a Kundalini segedelmével onnan nagyobbat emelkedhet a levitézlett korok koronatanuinak sóhajtása. Miért pont Kossut? Miért pont a zsidók? Isten tudja. Mikor olvastam az alábbi két írást, melyre nem véletlen bukkantam rá, úgy "megvilágosodtam" sokadjára. Amit most a "muszlimokkal" mûgveltetnek, korábban ugyanígy a zsidókkal és párhuzamosan a cigányokkal már megtették. Kik? Zsidók! Most van muszlim "Exodus" meg Európába be nem illeszkedés, párhuzamos társadalmak, No-go zónák, gettók és simliskedés, no meg titkos szekták, nemzetellenes, államellenes és emberellenes összeesküvések.., és persze több feleség, meg törvények el nem ismerése...és mindezt a zsidók hozták "magukkal" és a mai napig ugyanott tartunk, mint 300 évvel ezelõtt, ám mára csak zsidó taknyolásról beszélhetünk.


Olvassátok el, nem hosszú értekezés egyik sem és ugyan Kossuth is szabadkõmûvesek közé keveredett és ugyan sikkasztónak is mondják (szerintem sem volt tiszta) a neve alatt futó értekezés azért kordokumentum. Deákkal bevégeztette a "háttérhatalom" és "Soros (Schwartz) György :-)) a fekete munkát és ugyan nem a zsidók "asszimilálódtak, de mindenki más elzsidó-cigányosodott úgy vallási, mint nemzeti alapon. Kövér Laci is utal rá, hogy van itt egy kis gubanc, de hát õ is a gubanc része. Jó legelészést!


Fábián Gábor & Kossuth Lajos
“Zsidó-emancipatio”
1844
Kossuth Lajos, Pesti Hírlap, no. 349 (1844. május 5): szerkesztõi megjegyzés
Fábián Gábor (1795–1877) 1 (Arad) “Zsidó-emancipatio” címû vezércikkéhez
Ú j a b b
k i a d á s :
Kossuth Lajos hírlapírói munkássága (CD-ROM) (Budapest: Arcanum Adatbázis Kft.,
2003)
F o r d í t á s :
Raphael Patai, The Jews of Hungary: History, Culture, Psychology (Detroit: Wayne State
University Press, 1996), pp. 234–235 (részlet, angol)
I r o d a l o m :
Venetianer Lajos, “Löw Lipót és az emancipáció”, in: Az Egyenlõség emlékfüzete
(Budapest: *, 1917), pp. 34–40, kül. p. 36 sk. (a megjegyzés teljes szövegével)
Venetianer Lajos, A magyar zsidóság története, különös tekintettel gazdasági és mûvelõdési
fejlõdésére a XIX. században (Budapest: Fõvárosi Nyomda Rt., 1922), második,
rövidített kiadás (Budapest: Könyvértékesítõ Vállalat, 1986), pp. 150–152
Fábián Gábor
(...) kinek jutott az emancipatio hõsei közül ekkorig eszébe megpendítni azt,
hogy: a zsidó és keresztény közti házasságot tilalmazó törvény töröltessék el? Ezen
tilalmazó törvény az, melyben én a lerontandó korlátok legnagyobbikát látom, s
mely elõttem vészt jósló sötét folt gyanánt ötlik föl a zsidóemancipatio
megállapított kérdésében. E törvény ásta meg sírját elõször a zsidó emberi és
polgári méltóságának; e tette õt csak valódi páriává a népek közt; mert ezzel az volt
kimondva, hogy a zsidó nép az emberi nemnek egy oly söpredéke, mellyel a
többinek összeelegyedni gyalázat, kárhozat és vétek. − Melyik emberosztály van
ennél már ma mélyebben lealázva? − Azon féligvad emberfajokkal, melyeket, úgy
látszik, maga a természet nálunk Európaiaknál egy fokkal alább sorozott − az
amerikai indusokkal, szerecsenekkel összeházasodnunk szabad: csak az egy
zsidófaj az, melynek fején e részben a keresztény törvények általános anathemája
fekszik. Lehet-e csudálni, hogy ily törvény mellett egymást zsidó és keresztény
kölcsönösen gyûlöli, s hogy az emancipatiónak annyi ellenzõi vannak?
(...)
Kossuth Lajos
Ami értekezõ úrnak a keresztények és zsidók közti házasságról mondott
véleményét illeti, azt egészen alaposnak nyilván elismerjük; s ha e tekintetben −
amint gondoljuk − nem csak a keresztény törvények, hanem talán a zsidóságnak
legalább nagyobb részénél a Talmudból vagy törvény magyarázó Rabbik
1
A M. Tud. Akadémia rendes tagja. Ügyvéd, 1848/49-ben nemzetgyûlési képviselõ, a
sajtóbíróság elnöke stb.
1tekintélyébõl eredõ tanok is ellentállanak, azt véljük, hogy ezen akadály elhárításán
munkálódni, maguknak a zsidóknak is kötelességük. − Általában minél többet
gondolkozunk e tárgyról, minél figyelmesebben szemügyre vesszük a zsidó-
emancipatio körül, a népben gyökeret vert érzelmeket: annál több meg több okot
találunk azon hiedelemre, hogy a zsidó-emancipatio kérdése, úgy politicai mint
socialis tekintetben, Európaszerte bevégezve csak akkor lesz, ha a Napoleon által
adott útmutatás nyomán, a zsidóság egy nagy Synedrium útján ez emancipatiót
elõkészíti. − E nélkül erõtlen lesz, minden töredékes haladás.
Ha valaki azt mondaná, hogy erre szükség nincs; mert ami a zsidók ellen
mondatik, az balvélemény, s nekik nincs mit magukban reformálniok, úgy én azt
felelem: vagy balvélemény, vagy nem az, legalább nem egészen az: ha az utolsó,
úgy van reformra szükség; ha az elsõ, úgy nyílt hitvallomásra van szükség, mely a
balvéleményt eloszlassa. Mindkét esetben tehát egyaránt szükséges a Synedrium.
A mi minket illet, mi hisszük és valljuk
1-ör hogy pusztán hitkülönbség miatt, pusztán azért, mivel valaki a nagy világ-
egyetem istenét más templomban imádja, mint mi, polgári jogokból kizárni, isten
törvényével, igazsággal politicával ellenkezik.
2-or hisszük és valljuk, hogy a zsidó-emancipatiónak két ága van: politicai és
socialis. Amaz egészen a törvényhozó hatalomtól függ. Ez csak annyiban,
amennyiben a socialis egybeolvadásnak törvényes akadályait el kell hárítani, hogy
a társadalmi emancipatio lassú menete bekövetkezzék. És így
3-or hisszük és valljuk, hogy a politicai emancipatio a kérdést be nem végzendi
ugyan, de annak ideje elkövetkezett; s hisszük
4-er hogy minden ok, mi a zsidók állítólagos erkölcstelenségébõl ellenhozatik,
erõtlen, gyönge, szeretetlen.
Eddig megy véleményünk, midõn azon szempontból indulunk, hogy a
zsidóságot, hazánkban, nem másnak, mint honunk összes lakosai oly töredékének
kell tekinteni, mely a többiektõl, csak vallásos hitben különbözik. A zsidók e
szerint hazánkban egy vallásfelekezet.
De hátra van egy fontos tekintet. A zsidókat nem csak mi, hanem a zsidók is így
nevezik “zsidó NÉP.” − Nem szoktuk pedig mondani: Papista nép, Kálvinista nép,
Lutheranus nép, Unitarius nép. − Innen látszik, hogy e szó alatt “zsidó” több
fekszik, mint csupán valláskülönbség, legalább nálunk; valamint mindenütt a
földön, kivevén talán Nubiát, hol, mikint az utazók írják, számos zsidó vallású
szerecsen, tehát nem zsidónép ívadék van.
Ha az emlitett különbség csak a faj eredete körül forogna, mint van tót, van
német, és van oláh − nem szólanánk; de a dologban több is fekszik.
Mózes nem csak vallásalkotó volt, hanem polgári törvényhozó is. − Mózes
vallása nem csak vallás, hanem egyszersmind politicai organismus is. − Mózes
vallása statusalkotmány, valóságos országlási rendszer, még pedig theocratiai
országlási rendszer. Innen van, hogy Mózes sok szabályt, melynek csak országlási,
tehát politicai tekintetben van értelme, részint dogma, részint vallásos ritus szinébe
öltöztetett. A boldogtalan zsidónép hontalanná levén, vallásának ezen szabályai
elveszték politicai érvényüket, de mint dogmák, mint ritualék fenmaradtanak; és
képezék a castai elzárkózást, mely a socialis egybeolvadást szintúgy gátolá, mint
politicai elnyomattatásuk.
2Ha már most elõjõ valaki, s azt mondja: egy országban csak egy országlási
rendszer lehet. A zsidókat tehát nem lehet emancipálni, mert vallásuk politicai
institutio, theocratiai alapokra építve, mely a fenálló országlási renddszerrel
politicai egybehangzásba nem hozható; − ez minden estre oly ellenvetés, mely a
hitsorosaik javát szívökön viselõ zsidóktól megérdemli a cáfolatot, felvilágosítást −
vagy reformot.
Igen is, nézzünk magunk körül, és sajnálkozva kell megvallanunk, hogy a
zsidó-emancipatio iránti rokonszenv 1840 óta folytonosan fogyatékban van;
szükség tehát, hogy a lelkesebb zsidók ezen rokonszenv fogyatékának ürügyeit,
mennyire tõlük függ, elhárítani igyekezzenek. − Ha moráljokat gyanúsítja valaki,
megilleti õket a nemes indignatio büszke szava, mely komolyan visszautasítja a
rágalmakat, − mert erkölcstanjok szintoly tiszta, mint akárkié; − de ha az vettetik
ellenök, hogy vallásuk nem csak vallás, hanem politicai organismus is, hogy a
theocratiának polgári érvényességet adni nem lehet; hogy õk nem csak külön
vallásos felekezet, hanem külön nép is, mely ezen népiségi különbséget vallástanná
szentelé; − akkor valóban ezen ellenvetés megérdemli, hogy ha balvéleményen
alapszik, jóakaratilag felvilágosíttassék, ha pedig valamivel több, mint
balvélemény, helyes reformokkal elháríttassék.
Ha minket kérdene valaki, mi által készithetik elé magok a zsidók
leghathatósabban teljes emancipatiójokat? azt felelnõk: “alkalmas reformok által.”
Tartsanak egyetemes Synedriumot, nézzék végig, mi vallásukban valóságos
dogma, s annak megfelelõ szentesített rituale; − mi viszont vallásos szabály színébe
öltöztetett politicai institutio, mely Mózestõl a nagy statusférfiutól bölcs rendelet
lehetett, de melyhezi ragaszkodás, keresztény statusokban, csak a polgárok többi
osztályaivali egybeforrásuknak állja útját; − törüljék ki ezeket hitágazataik közül:
és eszközlék, hogy külön vallásfelekezet lesznek, de megszûnnek lenni külön nép;
s letették a socialis egybeforradás szikla sarkkövét, melyen, minden rágalom,
szeretetlenség s üldözés dacára felemelkedendik politicai teljes emancipatiojok
épülete is, az emberiség s lelkiismeret szent szabadsága közös istenének
dicsõségére.
Link

Napoleon nézetei a’ zsidó ügyrõl.

KézikönyvtárKossuth hírlapírói munkásságaPESTI HIRLAP18431843.11.05. vasárnap, 297. sz.MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY.Napoleon nézetei a’ zsidó ügyrõl.

Napoleon nézetei a’ zsidó ügyrõl.
Jelen lévén azon idõpont, mellyben Magyarhon is, a’ keblében lakozó izraelitáknak, az emberiség elveivel egyezõleg, polgári helyzetet kiván adni, nem leend fölösleges vagy legalább érdektelen, J. A. Dulaure-nak Histoire physique, civile et morale de Paris, czímû igen nevezetes munkája elsõ kötetének 526 ’s 527 lapján irtakra a’ közönséget figyelmeztetni, mellyeknek hû forditásbani tartalma következõ: –
Napoleonnak, ki akarata hatalmával az anarchia keblébõl is olly sok nagy és hasznos intézeteket tuda kifejteni, ’s ki lángesze tüzével a’ kormányzás minden ágaiba behatva mintegy ujjá teremté egész Francziaországot, lehetlen volt nem gondolnia a’ zsidó nép uj szerkezetére, ’s ennek az állodalombani kellõ helykimutatásra.
Kétségen kivül eltörlé ugyan már a’ müvelõdés az elõitéleteket, szelidité a’ vallásos gyülölködéseket, gátlá az üldözéseket, ’s megerõsité a’ polgári és állodalmi egyenlõség nagy elvét; de több vala még teendõ; a’ szerencsés haladásnak, mellyet csak az idõ érlele meg, minden ellenhatástul mentnek kelle tétetnie bizonyos állodalmi egyeztetések ’s fõleg a’ zsidó népnek a’ többi polgárokkali egybe olvasztása által. Illy vala Napoleon czélja. Átlátá õ, hogy Mózes vallása, melly sértetlenül maradt olly sok százados viszontagságok után, jelen társasági állapotunk igényeivel öszhangzatban nincs, ’s igy mellõzhetlennek vélte, hogy ne létezzen az állodalomban különös alkotmánynyal, törvények- ’s kötelességekkel biró nép, – következõleg az ujitás Izrael vallásának azon pontjaira terjeszkedjék, mellyek ezen kivételes helyzetet szentesitik, a’ nélkül azonban, hogy lényeges változást szenvedjen a’ zsidó hit.
Ezért rendelé Napoleon, hogy Synhedrium tartassék Párisban, ’s hogy minden országbeli zsidók szólíttassanak fel az errei követküldésre, kik kitünõbb észtehetségükkel Mózes törvényei átvizsgálását eszközöljék. Továbbá kérdéseket terjeszte a’ gyülés elibe, mellyekre röviden ’s határozottan kelle annak felelni.
A’ császárnak Champagny urral, belügyek ministeréveli bizodalmas levelezésébõl meritett, de közre nem bocsátott több adat (mellynek velem közlését egy tudós státustanácsos szivességének köszönhetem) lehetségesiti a’ császár ezen fontos tárgyat illetõ némelly nézeteinek olvasóm elibe terjesztését: – Elõsorolom ezennel rövideden azon érdekesb kérdéseket, mellyek a’ synhedriumhoz intéztettek, Napoleonnak azokra tett megjegyzéseivel és az azokra kivánt feleletekkel együtt.
„1) Szabad e a’ zsidónak több nõt feleségül venni? – Szükséges, hogy a’ tagadó felelet határozottan kimondassék, és hogy a’ synhedrium a’ soknejüséget (polygamia) Europában tiltsa el, melly ezelõtt meg volt engedve, ezen engedelemnek a’ nyugaton elterjedt zsidókra nézve meg kell szünnie, mig a’ keletieknél, tekintetbe véve ottani különös helyzetöket, fenállhat.
2) Megengedi e az elválást a’ zsidó vallás? – A’ synhedriumnak azt tiltania kell, kivéve a’ polgári törvény, vagy Napoleon törvénykönyve (Code Napoleon) által kivett eseteket, ’s hogy ez is ne elébb, mint csak a’ polgári törvényhatóság általi fölmentés után történhessék.
3) Egybekelhet e zsidó leány kereszténynyel, vagy keresztény leány zsidóval? A’ nagy synhedriumnak nyilvánitani kell, hogy vallásos egybekelés csak a’ polgári törvényhatóságnak helybenhagyása után lehetõ, ’s hogy a’ zsidók vagy zsidó leányok egybekelhetnek francziákkal vagy franczia leányokkal. Sõt szükséges, hogy ezen egybekelés ajánltassék is, mint védelmi ’s illedelmi eszköz a’ zsidó népre nézve.
4) A’ zsidó, nemzeti rokonának vagy idegennek nézi e a’ francziát? – A’ synhedrium elismerendi, hogy a’ zsidó nemzeti rokonának érzi minden ország lakosát, mellyben nemcsak türelmi hanem védelmi joggal is bir, ’s a’ hol az állodalmi és polgári léthöz kapcsolt minden szabadalommal élhet. Mózes törvényes szerint a’ zsidó csak a’ hasonvallásut nézi rokonának. Ez lehetett, mig a’ zsidó népet bálványozók környezték, kik Izrael fiai ellen közös gyülölséget esküdtek: ez most már a’ helyzet változtával megszünhet, ’s a’ synhedrium elhatározandja: hogy minden embert rokonnak kell tekinteni, bár minõ vallást kövessen is, ha nem bálványozó, ’s hasonlóan minden nemzetet, mellynek közepette a’ zsidóság olly jogokkal él, mint a’ nemzet maga.
5) A’ Francziaországban született ’s a’ honi törvények által polgároknak ismert zsidók hazájoknak tekintik e Francziaországot? Kötelesek e õk azt védeni, a’ törvénynek engedelmeskedni ’s a’ polgári törvénykönyv rendeleteit teljesiteni? A’ synhedrium nyilvánitandja, hogy a’ zsidók Francziaországot épen ugy kötelesek védeni, mintha Jeruzalemet védenék; mert ott ugy bánnak velök, mintha a’ szent városban volnának. Ha meg fog kivántatni, hogy a’ zsidó ifjuság egy része táborba szálljon, akkor ez feledi különös zsidó érdekét, ’s a’ franczia ügyet teszi sajátává. Midõn a’ polgári törvények alá fogna vettetni, neki mint zsidónak csak a’ hittana (dogma) marad, ’s azon állásból kiemelkedendik, mellyben csak a’ vallás az egyedüli polgári törvény, mint ez a’ musulmánnál ’s minden más gyermek korban lévõ nemzetnél létez.
6) Tiltja e az idegen iránti uzsoráskodást a’ zsidó törvény? – A’ synhedrium tiltandja az uzsorát a’ francziák ’s minden más ország lakosai iránt, hol a’ zsidó a’ polgári törvény védelme alatt áll. Mózes törvényét ekképen magyarázandja, hogy a’ zsidó mindenütt hol polgár, magát ugy tekintse, mintha Jeruzalemben volna, hogy õ csak ott idegen, hol a’ haza törvénye értelmében nyomatik és gúnyoltatik, ’s hogy csak illy helyeken nézheti el az õ vallási törvényhozósága a’ tiltott nyerészkedést. Midõn abban akadályoztattatni fog, hogy kirekesztõleg csak az uzsora és áruskodással foglalatoskodjék, megszokandja a’ mesterségek gyakorlatát ’s az uzsoravágy benne megszünendik.”
E’ kérdésekhez még sok másokat is csatolhatnék, fõleg a’ belsõ fegyelmi zsidó szertartást ’s a’ rabbinok kinevezését érdeklõket; de ezen részletességek hasonló érdekkel nem birnának. Én csak azon modort akarám megmutatni, melly szerint Napoleon a’ zsidó népet ujjá alakithatni, ’s a’ közrend és erkölcstan azon elveit érintém csak, mellyeket õ szentesiteni vágyott.
A’ császár sokat várt a’ gyülés határzataitól ’s egyik levelét igy fejezé be: „A’ nagy synhedrium mellett szól minden europai felvilágosodott zsidó ohajtása ’s véleménye. Ezen támasz segitségével képes leend az, Mózes törvénykönyvébõl kitörõlni a’ kegyetlen czikkeket és mind azt, a’ mi a’ zsidó nemzetnek csak Palestinában lakásához volt alkalmazva.”
N.
Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2018-02-12 14:52
Kövér László: Brüsszel ugyanolyan érzéketlen, mint az Osztrák-Magyar Monarchia

Kossuth Lajos példája irányt tud mutatni a 21. század magyarjainak is - mondta Kövér László Országgyûlés elnöke csütörtökön Pápán.
Kövér László az Országgyûlés elnöke beszédet mond a Kossuth Lajos születésének 215. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen


Kövér László a Kossuth Lajos születésének 215., pápai díszpolgárrá választásának 130. és az ottani Kossuth utca elnevezésének 125. évfordulójára emlékezõ ünnepi rendezvényen mondott beszédet. A rendezvényen a házelnökbõl az MTI tudósítása alapján elõbújt a történelemtanár, és több párhuzamos is vont a múlt és a jelenkor eseményei, szereplõi között.

Néhány megjegyzés Kövértõl:

A részekre szakadt ország államszervezeti, területi, társadalmi és lelki egységének helyreállítása vezérelte a nemzete iránt felelõs magyar politika legjobbjait Mohács után, ez adott erõt és célt Rákóczi szabadságharcának, ezt valósították meg rövid történelmi idõre "vérrel és könnyel megszentelve" Kossuthék, ezért küzdöttek az 1956-os barikádokon szabadságharcosaink és 1990-ben ez adott erõt, hogy egy kedvezõ világpolitikai helyzetben demokratikus és békés úton újjáteremtsük a szabad és független magyar államot.
Jövõre lesz 170 éve annak, hogy Kossuth pénzügyminiszterként az önálló magyar pénzkibocsátással függetlenséget teremtett Magyarországnak és egyben a magyar szabadságharc pénzügyi fedezetét is megteremtette. Emellett idén van a 150 évfordulója a kiegyezésnek is - emlékeztetett, hozzátéve: "ha Deák húsvéti cikke a tézis és Kossuth Cassandra levele az antitézis, akkor nekünk, az utókor magyarjainak a feladatunk, hogy megteremtsük magunk számára a szükséges és helyes történelmi szintézist".
Annak idején az Osztrák-Magyar Monarchia szétesésének legfõbb oka a császári udvar, a birodalmi bürokrácia és a pénzügyi vezetõ réteg érzéketlensége és értetlensége volt, amellyel a feltörekvõ nemzeti közösségek önrendelkezési vágyához és törekvéseihez viszonyult. Ehhez "hasonló érzéketlenséget és értetlenséget tapasztalunk az egyre inkább birodalmi központként viselkedõ Brüsszelbõl" - jelentette ki.
A házelnök beszélt Kossuth 1862-ben kidolgozott tervérõl a Dunai Konföderációról is, mely a Duna-tájon élõ államok egyenrangú szövetségét javasolta, és sok vonatkozásban a nemzetállamok egyenrangú együttmûködésén alapuló Európai Unió történelmi elõképének is tekinthetõ. Hozzátette: "meggyõzõdésünk, hogy a független és egyenrangú nemzeti államok szükségszerû és szoros európai együttmûködésének kossuthi gondolata a 21. században is az egyetlen járható út nemcsak Magyarország, hanem Közép-Európa és az Európai Unió számára is".

A házelnök köszöntõje után Kossuth és kora címmel kiállítás nyílt a városházán, majd koszorút helyeztek el a Kossuth-szobornál és leleplezték az emléktáblát, amelyet a hármas évforduló alkalmából állítottak.
https://index.hu/...onarchia/#
154 #2 kakas
- 2018-02-12 17:24
329 #3 gutai zub
- 2018-02-12 17:31
Napoleon és a zsidók

Kevesen tudják, hogy Napoleon az 1700-as évek végén, az egyiptomi hadjáratában zsidók segítségét és természetesen fõleg anyagi támogatásukat kérte.
Több francia újságban hírdetéseket helyezett el ez ügyben, viszonzásul megígérte Palesztina elfoglalását egy zsidó állam számára.
Õ ezzel az elsõ cionista nyugati államférfi?

Császársága elsõ éveiben, mint mindenütt ahol sok zsidó él, Franciáknál is, egyre hevesebb összetûzés tört ki a franciák és a zsidók között.
Napoleon nagy gondolata az volt, hogy összehívta az európai zsidóságot, legfõképp a Francia földön élõket, és feltette a nagy kérdést:

Franciák akarnak lenni, vagy az országhoz nem tartozó zsidók?

A megjelent zsidó vezetõk mindent megígértek a császárnak, engedelmes hû franciák lesznek!

Napoleon nagyot tévedett.
A császár azzal sem volt tisztában, hogy az akkor már tömegesen kivándorló zsidók messzi kazáriai földekrõl, sokkal harciasabbak, sovinisztább és elvakultabbak annál, hogy franciák, vagy bármi mások is akarnak lenni.

Ma már a zsidóság erejét, létszámát több mint 90 százalékban õk adják...............
4 #4 Posta Imre
- 2018-02-12 18:55
Gutai, eh, a kis korzikai kalandorból mégiscsak császár lett. A zsidók így akarták. Remekül elbábozgattak véle. Szerette a PI-nát és ennél fogva hátasztán meg! De most nem errõl van szó, bár a Palesztinát érintõ okfejtsed találó, ki is mentem a fejembõl, pedig tényleg volt ilyen terv. Milyen fura, hogy aztán Sztálin a judapesti illuminácikkal mégiscsak összegrundoltatta.

De most másért is érdekes lehet. Kövér emlegeti Kossuthot, aki "pénzügyminiszter" volt, az meg ugye jól tuggyuk miféle-fajta lépfene, de hát ugye meglettek a Kossuth-bankók. Fedezetük is volt, vagy nem, de mégis. Pont úgy, mint a matolcsi-forintnak a kínai yüan. Na ez már döfi. Szóval itt is a pénzrõl van szó. Immár a forint független és annyi van belõle, mint a pelyva. De tényleg.

Napóleon elhíresült mondása szerint 3 dolog kelletik a háborúhoz: Barátság, béke, szeretet! Ja nem is, hanem pénz, pénz, pénz és megint csak mocskosul sok pénz, hogy valakiknek még több legyen végül. Na kiknek is?
118 #5 keepfargo
- 2018-02-12 19:08
Én úgy tudom, Montecuccoli mondta elöször, hogy a háborúhoz három dolog kell...

Bona parte (jó rész) pedig tudta, hogy az a három dolog kiknél van; ezért fakadt ki naplójában a zsizsik bankárok ellen, amikor nehezen akarták odaadni neki az oroszországi hadjárathoz szükséges jó részt . Végül megkapta, s "a többi történelem"...

Ahogy Adolf is megkapta a kezdötökét Shiff és Warburg bankházaktól, s ahogy szinte minden emberiség elleni disznósághoz ugyanaz a pénzforrás...
4 #6 Posta Imre
- 2018-02-12 19:18
Kipfargó, igen, csak nem akartam már tudálékoskodni. Jozefngnak is megírta: Ne fürgyé le!

Ugye ezzel nem azt akarod sugallni, hogy Moszkva állítólagos felégetése és az egész vérengzés meg minden a zsidók támogatásával, sõt akaratára jött létre! jaj ne, ez már túl sok nekem, el se fiszem, meg se emésztem és még ott van a holokauszt, na azzal se tudok mit kezdeni.
118 #7 keepfargo
- 2018-02-12 19:38
hát a holo-izé nem szeretném, hogy befolyásoljon, Imre, mondjuk elkezdjél bizonytalankonni, hogy igaz vótte´mer´ammá neköm se esne jóll. Megmon´va az öszintét.

Ja az a jozefin vagy ki, annak 3 hétig kelletett hogy gyüccse a szagát, mer akkó lett a Napcsi igazán kanyos...nemmondom, megvót neki es az izlésse...vagy gusztussa vagymi
118 #8 keepfargo
- 2018-02-12 19:43
(jozefinom szagja lött neki, na....legább nem kötötte parfümre a napcsi nehezen kapott pézit )
116 #9 livia
- 2018-02-12 21:25
No, és hogy lehetne ezt kiiktatni? Azt hiszem, totál ellenõrzés alatt vagyok! Kilépek!
80 #10 monguzking
- 2018-02-12 23:42
felületesen nézve valoban zsidok a hatalom urai---de azért jobban megnézve csak csicskák igy tulzonak tartom az állando zsidozást s sokkal jobban érdekel mögöttük állo szerintem nem földi eredetü hatalom....de öszintén szerintetek például rotshildékat érdekli egy kicsit is zsidok vagy zsido vallás---sokkal inkább tartom öket sátánistának
809 #11 megmondhatom-e
- 2018-02-13 09:47
közvetlenül a nemzeti dohánybolt mellett egy auctioner's room található , ahol negro cukorkát árulnak a licitálók hangulatát javítani . (negro sales)

Ha egy zsidó fizetés nélkül távozott megtömve pofazacskóját negróval ( azt hitte az neki jár !) , azt a piszkot az ajtó fegyveres õre azon nyomban nevelésben részesítette .(gatyába rázta / 3,14-csán lõtte a holojelöltet ! )

Akkoriban még nem Orbán dohányboltjait rabolták ki a zsidók nincstelenné tett áldozatai vagy a cigányok , hanem a negro ízlett a lopós zsidóknak rettenetesen .
Így változik a világ.

Kedves mongoose king - hát lehet itt állandóan nem zsidózni , amikor a mocskos zsidók vallása - a szenny- állandóan itt lóg a nyakunkon ?
80 #12 monguzking
- 2018-02-13 11:29
zsidozni lehet csak éppen egy ponton tul csak magunknak ártunk---ráadásul én nem a parazitákat virusokat,bacikat teszem felelössé ha megbetegszek hanem önmagamat mert csak az én hibám ha tökéletes immunrendszerem legyengül---zsidok csak ugy tudnak teret nyerni ha adott nemzeten belül--pontositok a zsidok,cigányok lényegében muslicáknak tekinthetök--ott jelennek meg ahhol rohadás támad--ezért pedig mi vagyunk a felelösök
267 #13 Perle
- 2018-02-13 12:21
Jön az európai ( közép-európai!!!!) kriptovaluta, a Korona, amely kidolgozásában a Vollsztrít vett részt.
[http://mfor.hu/ci...aluta.html
Európában nem akadt egyetlen pénzügyi koponya,aki értett volna ennek a kifeljezstésében. A svájci frank hitel, a migránsok ideterelése után az lesz a 3. csapás Európára.]
809 #14 megmondhatom-e
- 2018-02-13 13:06
monguzking- én a zsidókat, cigókat inkább sakáloknak tekintem -nem ártatlanul repkedõ muslicáknak , ami az egészségeset egyetlen akcióval halálos beteggé teszi (immunrendszere még észre sem vette a settenkedõ zsidót a tv képernyõjén) , hogy aztán prédáját könnyedén -pillanatok alatt fölfalja !

Amikor a zsidó jelenléte miatt már éjjel, nappal Budapesten látod a rohadást , akkor a felszín alatt sajnos már hús sincs , mert a zsidó sakál mindent felzabált , esélyed sincs a túlélésre és már kedved sincs hozzá . Megkönnyebbülve omolhatsz a gyilkos zsidó fenevad kullancsokkal teli szaros mocskos patái elé , megadóan , amiért még csak nem is "zsidóztál egy kicsit , mert élni akarni eddig eszedbe sem jutott !

Példaképeid legyenek az olyan "egyszerû" népek , mint a venezuelai , ahol a zsidó féreg "nem érzi jól magát" !

Lehet , hogy a zsidó sakál elõbb-utóbb így is végez vele, felzabálja olajáért , mert még csak egy lépést se tettünk értük , hogy megmentsük a fenevadtól , de az akarat a végsõkig ott volt , legalább önszántából nem vetette saját magát a sátán fattyai elé .
Kérlek monguz - ne hagyd , hogy elõrothasszuk magunkat , hogy könnyebb prédává válhassunk !
Enne egyik módja , hogy ne csendesen - zsidózz! legalább naponta annyiszor , ahányszor a gyurcsány hazudott ! Hacsak nem tudsz máris valami jobbat .
267 #15 Perle
- 2018-02-13 13:06
Több feleség újra engedélyezett:
http://www.szomba...-felesegre
267 #16 Perle
- 2018-02-13 13:16
Alex Johnes videója az orosz repülõgép baleset hátterérõl:
https://www.youtu...li-KqGXC_A

A lezuhant gépen ültek állítólag a Rosatom vezetõ beosztályú munkatársai, akik tudtak a Hillarynak adott kenõpénzrõl,.....
http://www.iarex....tobzor.net
819 #17 rozsola
- 2018-02-13 16:33
De megjöttem , de megjöttem !
3 faszbúk profil törlése , a VK profil blokkolása , 2 nap internet nélkül , több weboldalon a regisztrációk törlése , blokkolása , letiltása és még itt is bejelentkezéskor már alapból hibás volt a jelszavam pedig egyetlen betût se pötyögtem.
Imám meghallgatásra talált és " Isten megsegített " , Hurrá ! Van internetem !
Szégyenletes dolog zsidózni ! Nehogymá' " náci " jelszavak legyenek itt !
Miket látok ? Putyin rendeletet hoz a " spekuláns " Schwartzgyuri ellen ? No de kérem ! A " spekuláns " terminológia maga az antiszemitizmus
Ideje lenne kitiltani innen az " antiszemita nácikat ! " meg a " zsidó-fasiztákat ". Nem hiányzik a " ficánkolás "
" Tudom nem szép dolog ez tõlem , mert liberális vagyok meg minden ( fogalmam sincs róla mi az hogy liberális , de az vagyok ) , szóval homokosok , cigányok zsidók dögöljenek meg , De hát Istenkém ... nagyon gyûlölöm a nácikat "
Mer' senkinek se legyenek illuziói !
Soros vádolja Netanyahut " hazugsággal " . Erre Netanyahu " spekulánsnak " nevezi Sorost. Baxxák már meg ! Most ako' ki az antiszemita ? Netanyahu aki " spekulánsnak " nevezi Sorost vagy Soros aki hazugnak nevezi a " zsidó állam " vezetõjét ?
Ki a fasiszta-rasszista-antiszemita ?
Esetleg a " demokratikus ellenzéki " aki lecigányozza Szeretett Viktorunkat aki mellett kiáll Köves Slomó ? Vagy esetleg Szeretett Viktorunk aki diktatórikus módszerekkel némítja el a " holokauszttúlélõkleszármazottaibólállófüggetlenéstárgyilagosmindigigazatmondóújságírókat " ?
Vagy esetleg a zsidó anyával büszkélkedõ Mér'kell ( a cirkusz ) Angéla antiszemita lenne amiért behozza a migránsokat Németországba ?
Vagy talán Vágó-Schneider István aki bár holokauszttúlélõk leszármazottja , utálattal tekint a pajeszos-kaftános zsidókra ?
Sorolhatnám napokig az eseteket
Egyvalami biztos ! Mi nem vagyunk " antiszemiták ". Ugye mi nem " ficánkolunk " ? Emlékezztek csak a " régi szép idõkre " amikor a kommunista zsidó gyepálta a kapitalista-burzsoá zsidót. Azokban az idõkben se volt tanácsos ficánkolni
Hölgyeim , Uraim és Genderek ! Örülünk , hogy ma is a mi " mûsorunkat " választották. Reméljük ma is jól fognak szórakozni. A mai napon is ugyanaz az "elõadást" mutatjuk be , csak a " szereplõk " változnak , a cím és a lényeg változatlan : " Két zsidó közül melyik az antiszemita ". Kellemes szórakozást !
Komolyabbra véve , ezek az elmebeteg zsidajok mánikákusan hisztériáznak az " antiszemitizmus " miatt ha létezik , ha nem. A magyar manapság éppenhogy túlél , nincs energiája zsidózni , vagyis nincs érzékelhetõ antiszemitizmus. Csakhogy a " mûsornak mennie kell tovább ". Ha nincs kéznél magyar antiszemita , akkor lesz zsidó antiszemita. És ennyi
Az egyik fogott és házipincsivé idomított zsidajt ráúszítják a még be nem tört zsidajra. Mindenki mindenkit leantiszemitáz. Nem vicces ez ? Egye fene , valaki engem is " antiszemitizmussal " vádol. S akkor mi van ? Semmi . +1
Manapság már bárkit ki lehet kiáltani " antiszemitának " , ebben nincs semmi különleges. Komédia az egész. Hagyjuk is inkább a " színészekre " az elõadást. Arra azért figyeljünk , hogy " mi hivatalosan harcolunk az antiszemitizmus ellen " .
Ezért ha kell , hisztérikusan örjöngjünk minden antiszemita tett okán . Mer' aki antiszemita az náci-(zsidó)fasiszta-rasszista stb Jut eszembe , Izráelben ez a Sorost " spekulánsnak " nevezõ Netanyahu kormánya határidõt szabott az afrikából érkezett ,vagyis migráns , zsidók távozására. Ha igazak a hírek a zsidó állam 3 hónap múlva deportálja õket . No de kérem ! Izrael lakosságának többsége holokauszttúlélõk leszármazottja akik " lelkibetegek lettek a holokauszt borzalmai miat " , most pedig ezen Izraeli " választópolgárok " által demokratikusan megválasztott kormány deportálásokra készül ! Mi ez ha nem Hitler szellemisége ?!
Csakhogy Izraelt bírálni az maga az antiszemitizmus. Vagyis elítélni Izrael " náci " cselekedeteit antiszemita dolog , viszont e " náci " cselekmény sem tolerálható.
Van még valaki aki képben van ? Kezdem elveszíteni a fonalat. A fene se tudja nyomon követni ezt.
118 #18 keepfargo
- 2018-02-13 17:36
nem is kell vagy lehet itt már nyomonkövetni szinte semmit, kedves rozsola, legföképp nem a zsizsik sovinizmust, aminek a legnagyobb hibája, hogy mivel ök szeretnek egy lyukkal mindíg beljebb lenni mindenkinél, a sovinizmusban hárommal sikerült nekik.
az öntömjénezésben néggyel, az illúziók keltésében és fenntartásában számolatlannal, s ezek besulykolásában ugyanígy...
ha ez rezignáltnak hangzik az az én hibám (is), de biztatásnak hadd mondjak annyit, hogy éljen a jövöbeli ismeretlen übermensch, ha bár akár turáni is, és lehetöleg semmi kazár bazárból jött, semmit-a többi erkölcstelen fajta-belieknek...
4 #19 Posta Imre
- 2018-02-13 17:47
Rozsola Jézus mondá: Ne ficánkolj, ha nem téged baszogatnak! Mocorogtá', baszogatnak! Nem szerencsés dolog leleplezni "Jézus" terveit, ezért "Jézus" nagyon morcos lehet és letilt a faszbukról! :-))

A Putyin-Soros történet, elfogatónarancs egy baromség. Pár éve már kering a neten és itt is hoztuk, még mielõtt orbán tudta-vona ki is a soros. :-)) Lányom töritanára szerint rég megpunnyadt a rohadt zsidaja, de klónozták, mint a pintérsanyát.

Dehogy sorosról van itt szó, sosem róla volt szó személyében. Most kampóra jön a "migráncs-terv" végrehajtásában, csak hát nem balról, hanem jobbról, nem fehérben, hanem feketében...miközben a Selyemút csak épül és a globalizmus szépül, de persze naci-bacit visítanak éppen azok, akik globalista tervben érintettek. A tervek szépen haladnak és semmi nem az, aminek látszik.

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 1.91 másodperc
4,709,114 egyedi látogató