Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az Új Világrend és a megtervezett káosz ördögi szövetsége

KultúraMicsoda parajnás zsidó banda! Miket hordanak itt össze! A világpolitikában zajló kaotikus események, gazdasági válságok és háborúk hátterében egyes vélekedések szerint egy maroknyi hatalmasságból álló láthatatlan csoport, az illuminátusok aknamunkája érhetõ tetten. Az 1776-ban alapított és alig másfél évtizedet megélt illuminátus rendrõl néhány összeesküvés-elmélet úgy véli, hogy ténylegesen meg sem szûnt, és a világkormány létrehozásán ügyködik a nagypolitika kulisszái mögött.

Ugyanazt állította két egykori hírszerzõ is

A modern kori felfogás szerint az illuminátusok olyan zárt, a világ néhány leggazdagabb és óriási befolyással rendelkezõ családja által alkotott informális csoport, amelynek legfõbb célja az Új Világrend (New World Order) létrehozása, és saját hatalmuk globálissá tétele.

John F. Kennedy elnök 1963. november 23-án megérkezik Dallasba. Az elnök elleni merénylet hátterében egyes összeesküvés-elméletek szerint az illuminátusok álltak
Forrás: Wikimedia Commons

E felfogás úgy véli, hogy az illuminátusok egy globális összeesküvés, amely a Föld összes országa felett uralkodó, úgynevezett

világkormány útján kívánja megvalósítani kizárólagos hatalmát.

Az Új Világrendrõl szóló legismertebb összeesküvés-elmélet Milton William Coopertõl, az amerikai haditengerészet egykori hírszerzõ tisztjétõl, valamint John Colemantõl, a James Bond-romantikából is ismert híres brit hírszerzõ szolgálat, az MI6 egykori titkosszolgálati ügynökétõl származik.

A modern konspirációs teóriák szerint a titokzatos háttérhatalom, az illuminátusok irányítják a világpolitikát
Forrás: Youtube

Cooper és Coleman nem általánosságokról beszélnek napjaink vélelmezett illuminátusaival kapcsolatosan, hanem nagyon is konkrét neveket, illetve pontokba szedett programot említenek meg.
Világ dollárpapái, egyesüljetek!

Az illuminátusokat állítólagosan alkotó családok között

számos ismert, a közéletben és a nemzetközi pénzvilágban vagy gazdasági életben meghatározó szerepet játszó névvel találkozhatunk.

Cooper szerint 13 család alkotja a modern kori illuminátust, közülük a legismertebbek az Astor, a DuPont, a Rockefeller, a Rothschild, a Kennedy, a Russell, az Onassis és a Morgan családok.

Báró David de Rothschild. A Rothschild családot az összeesküvés-elméletek hívei az illuminátusok egyik legbefolyásosabb családjának vélik
Forrás:Wikimedia Commons/ Roland Godefroy

Hogy miért éppen ennyibõl, az egyesek által ördögi szimbólumnak tekintett 13 családból áll a világhatalomra törõ feltételezett összeesküvõ csoport, arra nincsen magyarázat.

A nagy hatalmú Kennedy család, 1931-ben. Középen a családfõ, a nácikkal szimpatizáló Joseph Kennedy, hátul bal szélen pedig a leendõ elnök, John F. Kennedy látható
Forrás: Wikimedia Commons/Richard Sears

A „klán” családjai közé sorolt Kennedy família talán leghíresebb tagja John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35., hivatalát 1961. január 20-a és 1963. november 23-a között betöltõ elnöke

az egyik konteós elmélet szerint éppen azért esett a híres dallasi merénylet áldozatául,

mert túl sokat tudott, és szembement az illuminátusok törekvéseivel.
A Muszlim Testvériség is az illuminátusok találmánya lenne?

Erre a költõi kérdésre John Coleman híres, The Committee of 300 (A háromszázak bizottsága) címû könyvében határozott igennel felel. Coleman szerint az illuminátusok informálisan, úgynevezett fedõszervezetek útján építik a világuralomra törõ hatalmukat, amelyek közül a szabadkõmûvesség és a szcientológia a két legfontosabb álcázó szervezetük.

David Rockefeller, a legbefolyásosabb családok egyikének feje (jobbról a második)
Forrás: Wikimedia Commons

Az illuminátusok meghosszabbított keze az 1954-ben életre hívott és a szabadkõmûves páholyokhoz hasonlóan tökéletes titoktartás mellett mûködõ informális tanácskozó testület, a Bilderberg-csoport, sõt – Coleman vélekedése szerint – még az 1927-ben létrejött szélsõséges iszlamista szervezet, a Muszlim Testvériség is.

Bernát holland herceg, a Bilderberg-csoport életre hívója
Forrás: Origo

A világ egyik legnépesebb vallási közössége,

a muszlim világ ugyanúgy nem kerüli el az illuminátusok figyelmét, mint a keresztény kultúrkörhöz tartozó országok,

az Egyesült Államoktól kezdve Dél-Amerikán át Európáig, illetve egészen Oroszországig terjedõen. Coleman úgy véli, hogy az illuminátusok terveiben a Muszlim Testvériség lenne az iszlám világ megosztásának trójai falova, és a felette való befolyás megszerzésének legfontosabb eszköze.

Mohamed Badi, a Muzulmán Testvériség jelenlegi vezetõje
Forrás: Wikimedia Commons

(Természetesen Coleman még mit sem tudhatott a jelenlegi legradikálisabb csoportról, a neoszalafista Iszlám Államról.)

Az illuminátusok rendkívül zárt közösség, és senkit sem engednek maguk közé

– így gondolják az egykori hírszerzõk. A titkolózás olyan szintû, hogy még a fedõszervezetek tagjai sem tudják, hogy valójában ki is áll felettük, és ténylegesen kik irányítják õket.

Arisztotelész Onassis a multimilliárdos hajómágnás, a befolyásos görög származású család feje
Forrás: Wikimedia Commons

A szabadkõmûvesek és szcientológusok, valamint a Bilderberg-csoport állandó tagjai közül a legmagasabb szintû vezetõk és néhányan a legbefolyásosabbak közül az illuminátusok úgynevezett informális, kívülálló tagjai, akik a kapott instrukciók „postásai” és végrehajtásuk felelõsei.
A szép új világ kiskátéja

Természetesen az összeesküvés-elméletek az illuminátusok programját is ismerni vélik. A világ feletti globális uralom megszerzésének forgatókönyve több egymásra épülõ és egymással összefüggõ alapvetésre épül.

Ezek együttes célja a társadalmak szélsõséges atomizálása, az egyének tudati manipulálhatóságának megteremtése,

a felettük való korlátlan befolyás megszerezése végett.

A számtalan Rothschild-villa egyike, a francia Riviérán
Forrás: Wikimedia Commons

Ennek egyik eszköze a morális iránymutatást és normákat adó vallások lejáratása, valamint fokozatos felszámolása.

Az illuminátusok fontos célja a konteós teóriák szerint a társadalom legerõsebb sejtje, a családi kötelék fellazítása

a házasság intézményének szétzilálásával. Ezt a szabadosság, a házasságon kívüli kapcsolatok, a szingli és genderkultusz, valamint a különbözõ szexuális devianciák propagálásával lehet elérni.

Budapest Pride. A konspirációs teóriák szerint a háttérhatalom egyik célkitûzése a családi kötelékek fellazítása
Forrás: Origo

A konteóhívõk szerint a megvalósítandó programpontok közül a patrióta gondolkodásmód,

a nemzettudat felszámolása az egyik legfontosabb,

ezt a nemzeti hagyományok lejáratásával, ósdinak, maradinak nyilvánításával és az úgynevezett multikulturális társadalmak kiépítésével vélik megvalósíthatónak.

A háttérhatalomról szóló összeesküvés-elméletek szerint az országok eladósításának hátterében is az illuminátusok aknamunkája fedezhetõ fel
Forrás: AFP/Mandel Ngan

A nemzeti kormányok és egyes nagyobb, közös kulturális gyökerekre épülõ közösségek meggyengítésének másik legfõbb eszköze a globális gazdaság, benne az államok eladósításával, a protekcionista jellegû nemzetgazdasági szabályozók kiiktatásával és a transznacionális vállalatok igényeinek megfelelõ szabályok kierõszakolásával.
Káoszon át a gyõzelembe

Az összeesküvés-elmélet szerint az illuminátusok a világkormány megteremtését a meglévõ struktúrák káoszba döntésével akarja kikényszeríteni, akár egy újabb globális háború útján.

Elsõ világháborús lövészárok Verdun mellett. Az illuminátusok – a konspirációs elméletek szerint – akár világháborúk kirobbantására is képesek céljaik megvalósítása érdekében
Forrás: Wikimedia Commons

Barruel, Robinson, valamint – többek között – Des Griffin és Jan Udo Holey szerint az elmúlt bõ kétszáz év világrengetõ eseményei, köztük, az 1789-es Nagy Francia Forradalom, Napóleon színre lépése, az elsõ és második világháború, sõt, még az 1917-es oroszországi bolsevik forradalom, valamint Adolf Hitler hatalomra jutásának hátterében is az illuminátusok álltak.

Adolf Hitler a lengyelországi hadszíntéren, 1939 szeptemberében. Hitler és a náci párt hatalomra jutásáért is egyesek az illuminátusokat teszik felelõssé
Forrás: Bundesarchiv/O.Ang.

Magától értetõdõ, hogy az illuminátusfóbia képviselõi napjaink világpolitikai eseményeinek hátterében ugyancsak a titokzatos háttérhatalom sátáni munkálkodását vélik felfedezni.
A 18. század volt a valódi illuminátus rend közege

A nehezen megfogható összeesküvés-elméletekkel általában nehéz vitatkozni, a tényekkel viszont nem lehet. A felvilágosodás kora, a fény századának is nevezett 18. század, a francia enciklopédisták, Diderot, D’Alambert, Helvétius, továbbá Rousseau és Voltaire, valamint Immanuel Kant, David Hume és Hegel munkássága fordulópontot jelentett az emberi gondolkodás történetében.

Az 1789-es Nagy Francia Forradalomért ugyancsak az illuminátus rendet teszik felelõssé egyes konspirációs teóriák szerzõi
Forrás: Wikimedia Commons

Nem véletlen, hogy az illuminátus rend is

a világjobbító eszmék jegyében jött létre

1776. május 1-jén a bajorországi Ingolstadtban. Alapítójának, Adam Weishaupt ingolstadti filozófusnak, a vallásjog professzorának az állam nélküli társadalom volt a víziója.

Adam Weishaupt, az illuminátus rend megalapítója
Forrás: Wikimedia Commons

Az illuminátus rend kezdetben csak alig néhány tagot számlált, nem volt több egy kisebb kávéházi klubnál. A társaság életében Adolf Knigge báró 1780-as belépése gyökeres változást jelentett. Knigge 1782-ben a szabadkõmûves páholyok mintájára átszervezte a rendet.

Adolf Knigge báró, aki a szabadkõmûvesek mintájára szervezte át a rendet
Forrás: Wikimedia Commons

A társaság élén álló elnöki kollégium,

az úgynevezett areioszpagosz vált az illuminátusok legfõbb vezetõ testületévé.

Alig néhány év leforgása alatt a Német-római Birodalom 70 városában és bizonyítható módon Svájcban létesültek szabadkõmûves mintára páholyok.
Az egyház és az államhatalom ellenséget látott bennük

Az illuminátus rend társadalomról alkotott felfogása a libertiánus utópiák világához tartozott. Az egyén felszabadítása volt a célja a katolikus egyház és az államhatalom despotizmusa alól. Az illuminátus legfõbb titka, az úgynevezett arkánum, a saját erkölcsi-uralmi rendszerük jövõbeli kiterjesztése az egész világra.

Az arkánumról, a rend legfõbb titkáról csak néhány beavatott tudhatott
Forrás: Youtube

Az arkánumról azonban csak a rend legfelsõ vezetése, az arioszpagosz tudhatott,

az alsóbb szinten álló tagok és a frissen belépettek, a novíciusok nem voltak beavatva a végsõ cél titkába. Az illuminátus rend az egyén szabadságát, a „despotizmus alóli felszabadítását” az állam nélküli uralom megteremtésével gondolta elérhetõnek.

Hatalomra jutásukat békésen, forradalom és vérontás nélkül képzelték el,

úgy, hogy az államrendet a közigazgatásba beépülõ tagjaik segítségével, belülrõl fogják lebontani.

Egyesek az illuminátus rend tanaira vezették vissza a jakobinusok eszmeiségét
Forrás: Wikimedia Commons

Az illuminátus és a szabadkõmûves-páholyok között kezdetektõl fogva létezett az átjárás, maga az alapító, Weishaupt is szabadkõmûves volt. A két szervezet szimbólumrendszerében ugyancsak voltak átfedések, így például a mindent látó szem jelképében.

A szabadkõmûvesség és az illuminátusok szimbólumrendszere is sok átfedést mutat
Forrás: Youtube

A fennmaradt források szerint a hozzávetõleg 2000 fõbõl álló illuminátus rend egyharmada gyakorolta a szabadkõmûvességet,

70 százalékuk felsõfokú végzettséggel rendelkezett, és 75 százalékuk dolgozott a korabeli közigazgatásban.

Valódi 18. századi elitklub volt, a tagság harmada a nemesség és az arisztokrácia köreibõl került ki.
A szabadkõmûvességbe olvadva élt tovább a rend eszmeisége

Az illuminátust mind a katolikus egyház, mind pedig a bajor választófejedelmek veszélyes, az államrend felforgatását célzó szervezetnek tartották. A szervezeten belüli válság, amely az alapító Weishaupt és a rendet felvirágoztató Knigge báró közötti személyi ellentétek nyomán bontakozott ki, oda vezetett, hogy az 1784 februárjában megtartott és új areioszpagoszt választó kongresszus után Knigge faképnél hagyta az illuminátust.

Károly Tivadar bajor választófejedelem 1785-ben rendeletileg betiltotta az illuminátus rend és a szabadkõmûvesek mûködését
Forrás: Wikimedia Commons

A belsõ meghasonlás miatt kiszivárgó információk felkeltették a választófejedelmi udvar gyanakvását is. Az „ész államát” megvalósítani akaró illuminátusban – és más kisebb, de hasonló elveket valló titkos társaságokban – veszélyes, felforgató szervezetet láttak. 1785. március 2-án Károly Tivadar bajor herceg mind az illuminátust, mind pedig a szabadkõmûvességet mint a vallás ellenségeit és hazaárulókat, rendeletileg betiltotta.

Johann Bode kísérelte meg utoljára feléleszteni a rendet 1793-ban, sikertelenül
Forrás: Wikimedia Commons

Az udvar a házkutatások során lefoglalta a rend iratait, sõt a tagok névsorát is megszerezték.

VI. Pius pápa 1785-ben a rendhez való tartozást ellentétesnek minõsítette a katolikus hittel.

1787-ben a bajor udvar az illuminátus rend mûködésérõl megszerzett dokumentumok másolatait elküldte az európai uralkodóházaknak. A rend mûködése ezzel végleg ellehetetlenült, mint ahogyan Johann Bode utolsó kísérlete is, hogy 1793-ban Weimarban újjáélessze az illuminátust, kudarcba fulladt.

VI. György is szabadkõmûves volt, itt skót társai között látható. Népszerû vélekedés, hogy az illuminátusok a szabadkõmûvességbe olvadva ténykedtek, illetve ténykednek tovább
Forrás: Wikimedia Commons

A francia forradalom eseményei – különösen az 1793-tól kibontakozó jakobinus diktatúra – pedig egyszer és mindenkorra kizárták a rend felélesztésének lehetõségét. (A jakobinusokra úgy tekintettek, mint az illuminátusok által meghirdetett eszmék követõire.) Sokak szerint azonban a rend nem „halt meg”, hanem a szabadkõmûvességbe beépülve, fõnixmadárként éledt újjá, hogy a hõn áhított világhatalomra törjön.
Link

Hozzászólások

165 #1 LM
- 2015-11-17 17:43
Lehet bárhogy színezni a dolog alapjában véve egyszerû. Az egész írottnak mondott történelmünk 2 szembenálló világszemlélet / beállítottság / típus vívódása. Az egyik a teremtõ, keresõ, érték elõállító, "mindenség része vagyok" világszemlélet a másik a felélõ, másoló, érték használó amely az egyént a mindenség értelmének ismeri el és kiválasztottság vagy hasonló ideológiák alapján mindent maga alá rendel. Akkád-Sumér, Róma vs. sokan mások, Amerika "felfedezése", ipari forradalom, világháborúk, globális kapitalizmus - kamatos kamatra épülõ pénzrendszer. Írott történelmünk gyakorlatilag a felélõ, kizsákmányoló fél dominanciájának kibontakozása. El lehet vonni valakinek az értékeit úgy is, hogy odamegyünk ketten bunkósbottal és agyonverjük és visszük amit elbírunk de úgy is, hogy olyan intézményrendszereket építünk olyan körülményeket teremtünk ami személytelenül elvonja (adók, háborús kötvények, gyarmatosítás stb.) nyilván utóbbihoz sokkal nagyobb apparátus kell, azért kirobbantani egy világháborút vagy megszûntetni egy aranypénz rendszert már kicsit komplexebb dolog mint a bunkósbotos megoldás, nah ezért kellenek a bürokraták, aktivisták, köztisztségviselõi bandériumok, rendkívül titkos szervezetek semmit sem kérdezek apparátusa, aztán persze õk is mehetnek a lecsóba. Lehet jól marketingezni de valójában az értékelvonás, kizsákmányolás intézményrendszerének felépítéséhez és mûködtetéséhez kell/kellett a "szervezet". Persze lehet csak zabálni addig amíg van aki megfõzi, aztán amikor a szakács már éhenhalt akkor agyon lehet ütni a cimborát akivel eddig együtt vettük el a szakácstól és feldézsmálhatjuk a készleteit, de aztán a puszta logika szerint se lesz mit enni, mert mi ugyebár nem tudunk fõzni. Annyira domináns a felélõ beállítottság, hogy vagy változtat az eddigieken vagy felzabálnak minden szakácsot aztán egymást. Szerintem azon az elágazási ponton vagyunk ahol vagy kinyílik a galaxis (lesz egy olyan tudatosság ami megengedheti az ezt lehetõvé tevõ energiatechnológia elterjedését anélkül hogy valaki kinyírná az egész civilizációt, mert az energiatechnológia fegyvertechnológia) vagy lezárul egy sikertelen projekt.
129 #2 VaLa
- 2015-11-18 09:13
Itt rábólintottak már?!!!
[movie=youtube]https://youtu.be/FqSJcyPX0is[/movie]

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.44 másodperc
3,899,542 egyedi látogató