Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Szekták találkozhatnak

BelföldMAGYAR KÖZLÖNY 45. szám M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2020. március 16., hétfő Tartalomjegyzék 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)


M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 45. szám
Kormányrendeletek
A Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó
üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.
(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint
a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.
2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne
hagyják el.
(2) Ha a 70. életévét betöltött személy az (1) bekezdésben foglaltakat vállalja, és erről az önkormányzatot tájékoztatja,
az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.
3. §
A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények (a továbbiakban: rendszeres
zenés, táncos rendezvény) helyszínén tartózkodni tilos.
4. §
(1) Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés
helyszínén tartózkodás tilos.
(2) Nem minősül rendezvénynek a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés.
(3) Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.
5. §
Az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása
a)
az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet),
b)
a mozinak,
c)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben
meghatározott
ca)
közgyűjteménynek,
cb)
közművelődési intézménynek,
cc)
közösségi színtérnek.
6. §
Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket
árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltőállomás
és a dohánybolt kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben
(a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 45. szám
1445
7. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki
a)
vendéglátó üzletben,
b)
üzletben,
c)
rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
d)
a rendezvény helyszínén, valamint
e)
az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak
nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési
intézményben és közösségi színtérben
meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb
összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
8. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 2. § (1) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése kivételével –
a rendőrség ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket az Rtv.-ben meghatározott
módon alkalmazhatja.
9. §
E rendelet hatálybalépésétől
a)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok (a továbbiakban
együtt: kormányhivatal) által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre
az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség,
b)
a kormányhivatal a hivatalos iratok kézbesítésekor eltérhet a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi
CLIX. törvény rendelkezéseitől,
c)
az Ügyfélkapu regisztrációval már rendelkező felhasználó, a regisztrációhoz tartozó felhasználónevének
megismerését a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal telefonon keresztül biztosítja.
10. §
(1) Az innovációért és technológiáért felelős miniszter – mint a Kormány tudománypolitikáért és informatikáért felelős
tagja – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében,
a járvány terjedésének modellezése, elemzése céljából jogosult bármely rendelkezésre álló adat megismerésére,
kezelésére.
(2) Az innovációért és technológiáért felelős minisztert a feladata ellátása érdekében az állami és önkormányzati
szervek, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek támogatni, a kért adatszolgáltatást teljesíteni kötelesek.
11. §
Az emberi erőforrások minisztere – a járványügyi hatóság közreműködésével – felméri és nyilvántartásba veszi
azoknak a közép- vagy felsőfokú egészségügyi szakképzésben, főiskolai vagy egyetemi szintű egészségügyi
alapképzésben, felsőoktatásban szociális alapképzésben, valamint az egészségügyi és szociális akkreditált
iskolai rendszerű szakképzésben nappali tagozaton részt vevő személyeknek az adatait, akik az egészségügyi
válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-a alapján az egészségügyi válsághelyzeti
feladatok ellátásába bevonhatóak.
12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. §
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
3. §-a a következő (3) bekezdéssel égészül ki:1446
M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 45. szám
„(3) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági
feladatainak ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség részére haladéktalanul,
ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest elsőbbséggel továbbítja.”
14. §
A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés szerinti országok területéről” szövegrész helyébe
az „A külföldről” szöveg lép.
15. §
Hatályát veszti a Korm. rendelet 4. § d) pontja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

Hozzászólások

1987 #1 Hazafinak
- 2020-03-17 19:38
Nem olvastam a vadászati tilalmat.
245 #2 hamu
- 2020-03-17 20:21
A 7.§ szerint, ha én 15:30-kor sétálok az utcán, az 5 ezer forintomba fog kerülni?
99 #3 MORMOTA1968
- 2020-03-17 20:34
Érdekes, hogy templomba lehet menni, a "Hit dögvész gyülevészei" sem szüntették be a közös vergődéseiket! Biztos Jahve védelme alatt állanak! Ja!

Kijárkálási tilalom lösz! No ha ezt a kutyunk megtudja lösz ne múlass! Elmerjem árulni neki? Félek, széttépne! s_vigyori

Reszkessetek félelemkeltők, mert jön a blökink és divatosra szabja a rühes irhátokat! s_hihi
1431 #4 zsolt5000
- 2020-03-18 05:48
Ez ismerős gyógyszerész körökben?
"Sokan kérdeztétek ,hogy Oroszországban miért nincs ( Korona vírus ) fertőzés? Sokat vakargattuk a fejünket és mi sem tudtunk rá egyértelműen válaszolni egészen Márc. 17-én délután-ig amikor rájöttünk az okára! Ez pedig nem más mint az " ARBIDOL " nevezetű széles spektrumú vírusellenes vegyület, amelyet Oroszországban és Kínában engedélyezték az influenza megelőzésére és kezelésére. A készítményt ezen a számon jegyezték be , leellenőrizhető : PMCID: PMC5923478 és ezt 2018.Április 10-én jegyezték be. Magyarul a Korona vírusnak van ellenszere amit minden Európai ember előtt elakarnak titkolni a hazaáruló politikai vezetők! Jól hallod, tudod minek néznek benneteket
1431 #5 zsolt5000
- 2020-03-18 05:48
1431 #6 zsolt5000
- 2020-03-18 05:49
1431 #7 zsolt5000
- 2020-03-18 05:49
1431 #8 zsolt5000
- 2020-03-18 05:50
1755 #9 rich932
- 2020-03-18 06:35
Hazafinak!

A G6 Avar 54" idege már waxolva... környékben annyi a kaja ráadásul 4 lábon mászkálva igen nagy a szavatossága évekig eláll, jpbban mondva elfutkározik a hús. ;)
116 #10 livia
- 2020-03-18 10:00
Tudjuk: Emberi erőforrásnak.
75 #11 talpi
- 2020-03-18 11:49
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
nem ismerös a nev ?

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.54 másodperc
3,686,471 egyedi látogató