Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóElfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A SZENT ISTEN ÉS FÁRAHÓVO, A CIGÁNYOK KIRÁLYA

KultúraValamikor réges-régen a cigányoknak is volt királya. Ezt a királyt Fárahóvónak hívták és olyan nagy hatalommal bírt, hogy nem félt még a kék égben lakó Szent Istentõl sem.
Fárahóvo nem szerette a birodalmában megtelepedett, más nemzetekbõl származó embereket, állandó üldöztetésben s kegyetlen bánásmódban részesítette õket, ütötte-verte, sanyargatta mindegyiket.

Kérdezte a Szent Isten:

- Testvérem, cigányok királya, miért ütlegeled és miért kínozod a messzirõl érkezett idegeneket? Miért akarod szegényeket elpusztítani?

Fárahóvo felfuvalkodottan válaszolt:

- Miért ne, ha úgy tartja a kedvem! Nem rettenek meg senkitõl a világon!

Nem ismerek senkit sem, akinek ilyen mérhetetlen hatalma és tudománya lenne, mint nekem! Nem félek még tõled sem!

Így felelt erre a Szent Isten:

- Lehet, hogy a földön te vagy a legerõsebb, de én fönt lakozom a mennyekben és az én tudományom végtelenebb, mint a tiéd!

- Te sem tudsz többet, mint én! - feleselt vissza öntelten Fárahóvo.

Akkor a Szent Isten azt mondta:

- Hagyd békén ezeket az ártatlanokat, Fárahóvo! Ne bántsd õket, mert lesújt reád az ég! Ha nem távoztatod el szívedbõl a gõgöt és a gonoszságot, nagy szigorúsággal és méltósággal én eljövök ellened és ítéletet teszek fölötted!

De Fárahóvo király nem figyelt oda az intelmes beszédre, továbbra is gyötörte a jövevényeket.

- Nem hagyok nekik békét, mert módfelett ravaszak és nem tisztel engem egyikõjük sem! Hódoljanak elõttem és végezzék el õk is, amit a többi alattvalónak kiszabok, ne élõsködjenek a népemen! - kiáltotta fennhangon.

A Szent Isten megint figyelmeztette:

- Nagyságos cigánykirály! Ha már ki is hajtod az idegeneket a mezõre, legalább ne dolgoztasd õket halálra! Nem fogom eltûrni, hogy elveszejts közülük akár egyet is, mert õk is az én teremtményeim és elöljáró emberek õk a szentéletûek soraiban!

Ám Fárahóvot, a cigányok királyát nem lehetett eltántorítani az akaratától.

Fölfelelt az Istennek:

- Elfogom mindegyiket és igát rakok a nyakukba! Velük huzatom az ekéimet, s velük töretem majd föl a mezõk földjét! Aki a szántást tisztességesen elvégzi, annak meghagyom az életét és ételt teszek eléje, de aki nem akar dolgozni, annak kegyetlenül elszakítom az élete fonalát, mert addig kínozom, amíg csak el nem pusztul!

És szólt a Szent Isten:

- Nem engedem, hogy ezt megcselekedd, cigányok királya! Én most leveszem rólad a kezem és elhagylak téged, de jegyezd meg jól, hogy figyelni fogom szüntelenül, mit teszel velük!

Megdühödött akkor Fárahóvo király, hogy a kék égben lakó Szent Isten õellene fordult, elõszólította nyomban az összes katonáját és rátámadt seregével a jövevényekre. Azok kétségbeesetten menekülni kezdtek elõlük, de a cigánykirály katonái utánuk eredtek, s egészen a tengerig hajszolták õket. Az idegenek a parti sziklák pereméig hátráltak, de ott már nem volt más választásuk, minthogy a vízbe ugorjanak. Egymás után vetették magukat a hullámok közé.

Amikor a Szent Isten ezt meglátta, fogta az aranypálcáját, a levegõbe suhintott véle és a menekülõk elõtt abban a szempillantásban kétfelé nyíltak a hullámok. Száraz lábbal kelhettek át a túloldalra.

Ám Fárahóvo ebbe nem törõdött bele. Varázsláshoz folyamodott, hogy katonái követni tudják a szökevényeket.

- Menjetek utánuk! - parancsolta nekik. - Száraz ösvényt teremtek a tengerben én is, akár a jó Isten!

Az õ varázslására is kettévált a tenger, s a katonák megindultak, hogy elfogják és rabszíjra fûzzék a menekülõ idegeneket. Már majdnem átértek, amikor a Szent Isten ismét suhintott egyet az aranypálcájával, mire a félrehúzódott tenger összezárult, a cigány katonák pedig belevesztek a tajtékos vízbe.

Fárahóvo király ott maradt egyedül a parton.

Akkor odament hozzá a Szent Isten:

- Hová lettek a katonáid, cigánykirály? - kérdezte tõle.

- Belefulladtak a tengerbe! - válaszolta Fárahóvo. - Meghaltak a hullámok között!

- Azzal dicsekedtél, hogy a te hatalmad mérhetetlen, és azzal dicsekedtél, hogy senkinek sincs olyan nagy tudománya, mint neked! Bizonyítsd hát be, hogy igazat beszéltél! - mondta neki a Szent Isten. - Mentsd meg a katonáidat és hozd vissza õket a halálból!

- Visszahoznám, de nem tudom! Nincs olyan varázsképességem, hogy ezt megtegyem! - felelte amaz.

A Szent Isten akkor így szólt:

- Belátod-e már, Fárahóvo, hogy én uralkodom mennyek és földek minden ereje és tudása fölött? Belátod-e, hogy sokkal nagyobb a hatalmam, mint a tiéd? Meggyõztelek-e már, cigányok királya? Tudd meg, hogy a katonáid nem fulladtak bele a tengerbe, pikkelyes bõrû halemberekké változtattam õket mind egy szálig és úgy fognak élni a rettenetes mélységben félig emberek, félig halak módjára! De én kegyes leszek hozzájuk és fölszabadulhatnak a varázslat alól, ha mához egy esztendõre böjtöt fogadnak értük a megmaradt cigányok! Ha azon a napon nem esznek egyetlen falat zsíros húst sem, akkor visszavarázsolom õket és kétlábú halandóként folytathatják ismét a földi útjukat! Ám ha a cigányság nem tartja meg a böjtnapot, a katonáid mindörökre ott maradnak a hullámok között és halemberek lesznek a világ végezetéig!

De Fárahóvo, a cigányok királya visszautasította az ég urát és nem fogadta el a kegyet. Így maradtak a katonái mindörökre halemberek. És a Szent Isten újra megkérdezte:

- Elismered-e, hogy hatalmasabb vagyok, mint te?

- Most már elismerem a hatalmadat, Szent Isten, tudom, hogy te vagy az erõsebb! De a jövevényeket akkor sem fogom békén hagyni soha!

- Te még mindig szembe mersz vélem szállni?

- Nem véled szállok szembe és nem a te haragodat akarom kihívni magam ellen! Bosszút kell állnom rajtuk, mert miattuk pusztultak el a vitézeim! Fölkutatok az országomban minden idegent, és rabigába fogom mindegyiket, és hét halállal halnak majd meg, úgy megkínozom õket!

És ahogy mondta, úgy tett.

Továbbra is sanyargatta, gyötörte az idegeneket: láncosgolyót kovácsoltatott a lábukra és járomba fogta õket; szántatta vélük a végeláthatatlan földeket.

Múlt az idõ, peregtek a napok, eltelt háromszáz esztendõ. A Szent Isten megelégelte a cigánykirály cselekedeteit.

- Miért nem tisztítod meg szívedet a bosszúállás bûnének fertelmétõl? - vonta kérdõre. - Miért raksz reájuk jármot? Miért kínozod õket? Még mindig nincs benned könyörület? Csordáid és méneseid vannak, ökreid és lovaid, amiket az ekék elé foghatnál! Ne gyötörd azokat az ártatlanokat, hiszen azokban is vér és szív van!

- Csak hadd dolgozzanak! - felelte a cigányok királya. - Ezek nem az én fajtámból valók.

És a Szent Isten akkor fenyegetõ arccal fordult Fárahóvo felé:

- Nem félsz, hogy letaszítalak a trónodról? Nem félsz, hogy még azt sem engedem meg ezentúl, hogy a népednek királya legyen?

- Ó, Szent Isten, te mindenható ura vagy mennynek és földnek! Tudom, hogy nem szökhetem meg félelmes igazságod elõl, tégy a belátásod szerint! - válaszolta amaz.

Akkor a Szent Isten így szólt:

- Ítéletet tartok fölötted, Fárahóvo! Elveszek tõled minden kiváltságot és erõt, amivel idáig hatalmaskodtál, és rettenetes átokkal megátkozlak téged! Megbocsátottam neked háromszáz esztendõn keresztül, raktáraid tele voltak búzával és gabonával, ételed és italod bõségesen volt, de te nem nyughattál mégsem, ellenem lazítottad még a népedet is! Most megtagadlak benneteket és azt akarom, hogy ne legyen királya a cigányoknak soha többé! És országuk se legyen, idegen királyok uralkodjanak fölöttük, amíg csak a világ világ lesz!

Így maradtak király nélkül a cigányok. Országuk sincsen azóta, egyik helyrõl a másikra vándorolnak, mert sehol sem tûrik meg õket az idegen népek; úgy bánnak velük, mint Fárahóvo a jövevényekkel.

A Szent Isten átka beteljesedett szóról szóra.

Gábor Tócsi, sz. 1929. Bánffyhunyad, Erdély

Link

Hozzászólások

4 #1 Posta Imre
- 2016-01-14 06:20
Köddé vált szakdolgozat

Sok éve keringenek szóbeszédek arról, milyen végzettsége van Farkas Flórián miniszterelnöki biztosnak. Egyesek úgy vélik, érettségi bizonyítványa is kétséges, ám a parlamenti adatok szerint a kormányfõ bizalmasa diplomát szerzett. Farkas Flórián névvel két szakdolgozatot is leadtak, ám az egyiknek érdekes módon nyoma veszett.

A 2000-es évek eleje óta találgatják egyes roma politikusok, miként tudott Farkas Flórián páratlanul sikeres politikai pályát befutni, és hogyan vált a képviselõ a miniszterelnök egyik legfontosabb bizalmasává. Sokak véleménye szerint végzettség nélkül ívelhetett magasra a karrierje, ráadásul árulkodó körülménynek látszik, hogy a pletykákat õ maga egyetlenegyszer sem próbálta eloszlatni. Legutóbb 2012-ben követelte kéttucatnyi roma fiatal és politikus az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) Dohány utcai székháza elõtt, hogy az akkor még a szervezetet vezetõ képviselõ adjon számot arról, miért nem szerepel önéletrajzában, hogy hol és mikor érettségizett.

Mindezt a Farkas által meghirdetett, törvényességen, erkölcsösségen és szakmaiságon alapuló új cigánypolitika jegyében kérték a tüntetõk, akik egyben azt követelték tõle, mutassa meg érettségi bizonyítványát és egyetemi diplomamunkáját az indexkönyvével együtt. A székház azonban zárva volt, Farkas Flóriánt nem lehetett elérni, s késõbb sem reagált a kérésre.
Nyugtalanító körülmények

A parlament honlapja szerint a roma politikus az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán politológia szakon szerzett diplomát 2005-ben. Életrajzi adatai alapján 2001 és 2005 között járt az egyetemre, ahol olyan lehengerlõen teljesíthetett, hogy rövid ideig óraadó tanár is volt. Ezen információk ismeretében kerestük fel az intézményt, ám kiderült, hatalmas darázsfészekbe nyúltunk, s a fellelt adatok szerint teljes a zûrzavar a képviselõ szakdolgozata körül.

A politikus által feltüntetett információk alapján az ELTE jogi karához fordultunk, amelynek könyvtára lapunk megkeresésére megerõsítette, valóban szerepel Farkas Flórián szakdolgozata az adatbázisukban, azonban azt nem 2005-ben, hanem két évvel korábban, 2003-ban adta le a szerzõ. A dolgozat témája: Az országgyûlési képviselõk mentelmi joga. A dátumon kívül egyébként a kar és a szak is egyezett a politikus által megadott adatokkal. A könyvtár munkatársa ugyanakkor elmondta, hogy az egyetem beázása miatt több ezer szakdolgozat odaveszett, viszont ekkor azt még nem tudta megmondani, hogy a szóban forgó diplomamunka is közte volt-e.

Ám miután ellenõrizte, készségesen jelezte, hogy az adatok szerint Farkas Flórián dolgozata nem semmisült meg, ám arra is felhívta a figyelmünket, hogy a munkákba csak tudományos céllal lehet betekinteni. Az egyetem ugyanis 2013-ban olyan határozatot hozott, amely lényegében megtiltja, hogy az újságírók vizsgálják a diplomamunkákat. Az intézmény részérõl kapott felvilágosítás alapján két probléma látható a szakdolgozat körül. Egyik, hogy azt két évvel korábban adták le, mint hogy Farkas Flórián végzett volna, bár lehet, hogy a politikus annyira szorgalmas volt, hogy tanulmányai derekán már elkészült diplomamunkájával. A másik nyugtalanító körülmény, hogy több – Farkassal egy idõben – politológiára járt egykori hallgató és oktató lapunknak arról számolt be, nem emlékszik, hogy valaha is látta volna a roma politikust az elõadásokon.

Mindezt tovább bonyolítja, hogy kiderült, egy másik szakon is leadott egy szakdolgozatot egy Farkas Flórián nevû hallgató, méghozzá az ELTE Társadalomtudományi Karán, politikaelmélet szakon. Ennek címe Az uniós csatlakozás hatásai a magyarországi cigányság életkörülményeire volt. Ez esetben sem a kar, sem a szak nem egyezett meg azokkal az adatokkal, amiket korábban a politikus közölt, viszont a végzés ideje igen: ezt a diplomamunkát 2005-ben adták le.

A két szakdolgozat leadásának ideje más miatt is érdekes. A Magyar Hírlap ugyanis 2003 nyarán közölt cikket arról, hogy az akkor 386 fõs parlament képviselõi közül 24 politikusnak nincs felsõfokú végzettsége, 5-nek pedig még érettségije sem. A lap az utóbbi politikusok között említette Farkas Flóriánt is. Mint írták, „valószínûleg” neki sincs érettségije: az életrajzából hiányoznak a tanulmányokra vonatkozó adatok, s a lapnak többen is azt állították, a politikus nem szerezte még meg az érettségit. Az érintettet pedig hiába kereste a lap, nem tudták utolérni. Érdekes az ügyben, hogy Farkas épp akkor maradt néma, amikor a hivatalos adatok szerint már vagy leadta a szakdolgozatát az ELTE-n, vagy aktív hallgatója volt az egyetemnek, ami inkább büszkélkedésre adhatott volna okot számára – mégis hallgatott.
Nem lehetett elérni Farkas Flóriánt

Mivel az ELTE-n jelezték, a szakdolgozat ügyében zárt ajtókon kopogtatunk, a fenti információk miatt Farkas Flórián érettségije után is kutatni kezdtünk. Némely forrásaink szerint a képviselõ az utóbbi idõben a botrányoktól hangos Dr. Hegedûs T. András Szakiskolában szerezhetett érettségit. Ez azért volna érdekes, mert az iskola éppen akkor került a roma önkormányzat fenntartásába, 2012-ben, amikor a szervezetet Farkas Flórián vezette. Ezt az idõszakot egyébként azóta a hatóságok vizsgálják, az iskolában költségvetési csalás gyanúja miatt folyik nyomozás.

A szolnoki iskolát jól ismerõ forrásaink ugyanakkor cáfolták, hogy Farkas ott érettségizett volna, viszont több helyrõl egy másik intézményt is emlegettek, a Budakalász Gimnáziumot. Azonban az esti képzésben oktató intézményt hiába kerestük, nem árulták el, hogy a kormányfõ bizalmasa ott szerzett-e érettségit. Annyi viszont bizonyos, hogy az intézmény 1996-ban kezdte meg mûködését, így ha Farkas ide járt, s mind a négy osztálya hiányzott a középiskolából, akkor már 1997-ben meg kellett kezdenie tanulmányait ahhoz, hogy 2001-tõl az ELTE tanulója lehessen. A politikusnak viszont az életrajza szerint ekkor már bokros teendõi voltak a pezsgõ roma közéletben. 1997-ben többek közt már az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökeként ténykedett, a Lungo Drom Romalap címû folyóirat felelõs kiadója, valamint a miniszterelnök vezetésével mûködõ Roma Programbizottság tagja volt.

Az intézmények elutasítása után már csaknem felhagytunk a nyomozással, amikor kiderült, kár volna elkótyavetyélni az összegyûlt információkat. Megtudtuk ugyanis, hogy nem csupán lapunk mutat komoly érdeklõdést a vezetõ roma politikus végzettsége iránt, hanem az LMP-hez köthetõ szimpatizánsok is. Csakhogy amikor az ellenzéki párt részérõl próbálkoztak betekinteni Farkas Flórián szakdolgozatába, az ELTE munkatársai elcsúsztak egy banánhéjon. Legalábbis az egyik szakdolgozat tekintetében. Az ellenzéki párt – csakúgy, mint lapunk – a jogi karon próbálta kikérni Farkas Flórián szakdolgozatát, azonban nekik már azt válaszolták a könyvtárban, hogy a szakdolgozat már nincs meg. Lapunk ezután ismét az egyetem jogi karának könyvtárához fordult, ám egyelõre annyit válaszolt az ügy illetékese, hogy tájékozódnia kell, utána tud nyilatkozni.

Mivel roma témákban az LMP-nél a párt antikorrupciós szakszóvivõje az illetékes, hozzá fordultunk, arról érdeklõdve, milyen információkhoz jutottak a politikus végzettségével kapcsolatban. Hadházy Ákos a megkeresésünkre beszédesnek nevezte, hogy a Farkas Flórián által a jogi karra leadott szakdolgozat az országgyûlési képviselõk mentelmi jogáról szól. Mint mondta, ez azért különösen érdekes, mert általában arról írnak szakdolgozatot, ami a hallgatókat legjobban érdekli. Hozzátette: úgy látja, Orbán Viktornak el kellene gondolkoznia azon, biztos-e abban, hogy a legmegfelelõbb embert választotta ki arra a feladatra, amit Farkas lát el.

Természetesen kerestük Farkas Flóriánt is, hogy tisztázza a felmerült kérdéseket, de csakúgy, mint korábban, ezúttal sem lehetett elérni õt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés idõpontja: 2016. 01. 14.
http://mno.hu/pol...at-1323555
3 #2 Enid
- 2016-01-14 09:57
Cim:
36. MOGA, BOGA ÉS ZOGA

1 / MOGA DINNYÉT LOP

...
Tanulsag:
"Azzal fölugrott a földrõl és úgy megindult a nehéz dinnyés szekérrel, mint a veszedelem. Megemelte a hátsó kereket, amihez hozzá volt kötözve és csak húzta a szekeret hazafelé, akár a paripaló.

Azt hiszed, útjába mert állni valaki is a nagy erõs cigánynak? Senki a világon! Még egy szót se mertek neki szólni! Féltek, hogy legyilkolja õket, annyira meg volt vadulva a bagója miatt! Gondolhatod!... Azt a nehéz fatengelyes szekeret úgy vitte maga után, mint egy szalmaszálat!"

cim: "2 / MOGA ÉS AZ ÖRDÖG"
tanulsag: " Fogott egy kötelet, az útibotját felövezte véle a derekára, akár egy kardot; igen meg volt elégedve magával.

- No! - azt mondja. - Már fel is fegyvereztem magam. Teljesen olyan vagyok, mint egy harcos vitéz!

Mindjárt le is oldotta a kötélrõl a botot, megforgatta a feje fölött, ahogy csak bírta és úgy megcsapott egy fát, hogy gyökerestõl kidõlt a földbõl. A kicsi ördöggel együtt pokolbéli erõt zárt a botjába, nem volt különb verekedõ fegyvere egyetlen cigánynak sem!"

Cim: 40. KÓCIBÓR KIRÁLYFI ÉS AZ ÓLOMBÕRÛ KIRÁLY

tartalombol: "A múltbeli idõkben a koronás embereknek nem volt sok utódjuk, az pedig csak a legritkább esetben fordult elõ, hogy valaki hat csemetét nevelt volna, mint ez a király. De hát ennek is megvolt az oka. A felséges asszonyság fogadalmat tett a szent oltár elõtt, hogy akárhány gyermekkel is áldja meg a Boldogságos Szûz Mária, õ megtartja valamennyit, nem vetet el még egyet sem a kórházban. Nemsokára született is ismét egy fiacskájuk, Kócibórnak nevezték el.
...
Jártak is rendesen minden nap, tanultak szorgalmasan a gyermekek. Az iskolában szót fogadtak a tanítónak, jól viselkedtek hazafelé is, kivéve a legkisebb királyfiút, Kócibórt, mert abból egy olyan vásott kölyök lett, hogy ki sem lehet mondani. Állandóan csak a pajkoskodást mûvelte, állandóan csak helytelenkedett, verekedett, még a járókelõket is megtámadta. Képes volt akarattal nekimenni az öregembereknek és földre taszítani õket! Az öregasszonyoknak lerángatta a nyakbavaló kendõjét és bicskával miszlikbe vagdalta, s a palotájuktól az iskoláig vezetõ úton az összes ház ablakát behajigálta, terítve volt üvegszilánkokkal a járda. A rengeteg rosszalkodás híre az apjához is eljutott, felüzentek neki a királyi irodába, hogy fékezze meg valahogy azt a vad gyermeket, mert lassan már retteg tõle az egész falu, fémek véle szembetalálkozni. De az apja nem tudott elérni semmit. Ha néha-néha meg akarta szidni, akkor Kócibór csúfondárosan ráöltötte a nyelvét és egyszerûen elszaladt. A király meg csak beleült a trónszékébe és kesergett:

- Jaj, mi lesz ebbõl a gyerekbõl, mi lesz belõle? Királyfi létére olyan, mint egy bakonyi betyár!
Volt a királyi palota mögött egy régi nagy kert, szép öreg lombos fák éltek benne. A kert közepén egy terebélyes tölgy állt, az alatt játszadoztak a gyermekek minden ebéd után. Kócibór kiskirályfiút is mindig leküldték játszani a szülei, de a testvérei nem szerették maguk közé ereszteni, mert amelyik játékba õ belevegyült, annak birkózás meg verekedés, meg sivalkodás lett a vége. Úgyhogy a legtöbbször félrelökték. Egyszer egy ilyen alkalommal, amikor az egyik nõvére megpróbálta õt odébb terelgetni, hogy keressen magának valami egyedülvaló játékot, Kócibór királyfi úgy orrba találta vágni a kisasszonyt, hogy annak orrán, száján elindult a vér és elájult. Hideg vízzel kellett feléleszteni.
- No, megállj, Kócibór! - azt mondja a legnagyobb kiályfi. - No, megállj!

Most lekenek neked egy olyan nagy pofont, hogy még võlegény korodban is meg fogod emlegetni a tenyeremet!

Oda is ment, jól pofon csapta, nem is egyszer, többször is, dirr-durr jobbról-balról, erre aztán Kócibór úgy nekikezdett a sírásnak, hogy visszhangzott tõle a kert.

És átkot kiáltott a testvéreire:

- Adja a Szent Isten, hogy süllyedjetek le az alsó világ fekete mélységébe és soha többé ne lásson benneteket se ég, se föld!

Alighogy ezeket a szavakat kiszólta a száján, a fivérei és a nõvérei eltûntek elõle, akár a hajnali köd. Megtörölgette a szemét, hogy hátha a könnyeitõl nem látja õket, még hátra is fordult, de bizony egyedül állt a rengeteg lombú öreg tölgyfa alatt. Rajta kívül senki sem volt a kertben. Megijedt akkor a kis királyfiú, hogy beteljesedett az átka, félelmében bebújt az egyik bokor alá, nem mert hazamenni. Ott nyomta el az álom a bokor tövében.

Ahogy beesteledett és felsütött az égen a hold, a királyné asszonyság nyugtalankodni kezdett, miért nem jönnek elõ a gyermekek. Utánuk küldte hát a szolgálókat, nézzék már meg, mint csinálnak. Mentek a szolgák, keresték, kutatták a királyi aprónépet, de csak a legkisebb fiúra találtak reá, amint ott aludt az egyik bokor alatt. Felrázigálták szépen, felköltötték. "

(Ezek szerint a legkisebb "kiraly"fi revulesre vetemedett )
folytatasban olvashattok a taltos gebeeruu:
" És a ló ismét megszólalt:

- Ne aludj tovább, kedves gazdám! Eredj, gyújtsál egy jó nagy máglyatüzet, aztán az összes parazsat hozd ide elémbe, mert azt akarom megenni reggelire!

- Mit akarsz? - kérdezte megrökönyödve a királyfi. - Mit akarsz te reggelizni?

- Izzó máglyaparazsat! - felelte a gebe állat.

No, ilyet se hallottam még! - csodálkozott el a királyfi. - Sose hallottam még beszélõ lóról, arról meg végképp nem volt tudomásom, hogy a beszélõ lovak izzó parazsat esznek! De azért ne félj, megteszem a kérésedet!

Fogta magát, hatalmas, lobogó tüzet gyújtott, aztán az izzó parazsat összeszedte és odatette elébe. A gebe egy szempillantás alatt felhabzsolta a parazsat és olyan szép aranyparipa vált belõle, hogy csak úgy szórta a szikrákat! A táltosnak tizennégy lába és hét szíve volt és fel tudott menni a levegõbe, akár a madár.
- No, kedves gazdám, hogy haladjak véled? - kérdi az aranyparipa. - Repüljek-e, mint a gondolat vagy csak fussak, mint akit a bolha csípett meg? ( s_vigyori )

Felel neki Kócibór királyfi:

- Úgy repüljél, kedves lovam, akár a gondolat!

Nekikészült a táltos, megsuhogtatta az aranyszárnyait és mint a cifra madár, felszállt a magasba. Repült, akár a szél, felhõk között, fekete levegõjárásban, repült éjjel és nappal, nagyon messzire jártak már az én kis házamtól, ahol elmondom neked ezt a mesét!"

Nah, aki nem hiszi, jarjon utana...
Nepmesek ezek javabul. Szantai Lajos ertekeleset szivesen meghallgatnam.


i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--k-APLNFG--/c_fit,f_auto,fl_progressive,q_80,w_636/191uo4ljgbqwtgif.gif
154 #3 kakas
- 2016-01-14 14:28
jaaááj,dicsak! A cigánykirály nem ótatta bé magát infulencia:D ellen.dikk...http://hvg.hu/itt...ban_viktor a gádzsókat bezzeg szeretnék!
139 #4 jozsef toth
- 2016-01-14 17:55
Jaj ,hogy a debla vigy el!
27 #5 etele
- 2016-01-15 08:41
"Farkas Flórián furcsa helyreigazítása"
http://rd.hirkere...igazitasa/
24.p3k.hu/app/uploads/2015/12/farkas-florian-e1449747034990-1024x575.jpg
:@s_ezt-ni
8 #6 miskolcilaci
- 2016-01-15 19:24
2013. 08. 21. 15:39
ÁLDOZÁSSAL PRÓBÁLKOZOTT A CIGÁNYVEZETÕ (FRISSÍTVE)
http://alfahir.hu...ganyvezeto
27 #7 etele
- 2016-01-16 11:23
"Új önéletrajzzal jelentkezett Farkas Flórián"
mno.hu/data/cikk/1/32/39/38/cikk_1323938/MNO_BA20120207_2255.jpg
http://mno.hu/pol...an-1323938
:@

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Generálási idő: 0.61 másodperc
3,890,975 egyedi látogató